Alles over NOM-woningen

Een woning zonder ener­gie­re­ke­ning

Een nieuw bouw­pro­ject in je omge­ving? Grote kans dat daar een groot aantal nul-op-de-meter-woningen tussen zit. De over­heid stimu­leert de bouw van deze zeer ener­gie­zui­nige NOM-huizen. Voor alle nieuw­bouw, zowel woningbouw als utili­teits­bouw, geldt dat de vergun­nings­aan­vragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Ener­gie­neu­trale Gebouwen (BENG).

project nieuw weerdinge

Een ener­gie­zui­nige woning:
nul op de meter

Je komt het begrip nul op de meter tegen­woordig bij elk bouw­pro­ject tegen. Woningen die zo ener­gie­zuinig zijn dat je ener­gie­re­ke­ning nage­noeg op nul blijft staan. Vanaf 2021 moet elke vergun­nings­aan­vraag voor een nieuw­bouw­wo­ning aan de BENG-eisen moeten voldoen. Wij hebben de feiten op een rijtje gezet. 

 

Nul op de meter: waar komt het vandaan?

Onder de verza­mel­naam 'nul op de meter' bieden project­ont­wik­ke­laars woningen aan, waarbij ze de consu­ment een ener­gie­re­ke­ning van nul euro garan­deren. Het concept staat voor een woning, waarbij het ener­gie­ver­bruik op jaar­basis nul is; de hoeveel­heid verbruikte energie is gelijk aan de hoeveel­heid energie die opge­wekt wordt. Het netto ener­gie­ge­bruik wordt tot nul gere­du­ceerd door slim gebruik te maken van ener­gie­be­spa­rende en ener­gie­op­wek­kende voor­zie­ningen. Denk bijvoor­beeld aan zonne­pa­nelen, warm­te­pompen en zonne­boi­lers.  

 

Wat is een NOM-woning?

In een nul-op-de-meter-woning staat de ener­gie­meter aan het eind van een jaar in prin­cipe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Het volledige ener­gie­ver­bruik (gebouw­ge­bonden en huis­hou­de­lijk) is dan gecom­pen­seerd door de leve­ring van energie door bijvoor­beeld zonne­pa­nelen op het dak. Alle leve­ran­ciers van nul-op-de-meter-woningen garan­deren dat onder bepaalde voor­waarden in een pres­ta­tie­con­tract.

 

Verschil­lende bouw­be­drijven gaan verder dan de EPC (ener­gie­pres­ta­tie­co­ëf­fi­ciënt) die het Bouw­be­sluit op dit moment voor­schrijft. Veel bedrijven zien het als een uitda­ging om de ener­gie­vraag tot nul terug te dringen. Daar­voor hanteren zij verschil­lende termen: EPC-0-woning, nul-op-de-meter-woning, ener­gie­nota-nulwo­ning of ener­gie­no­ta­loze woning. De termen bete­kenen alle­maal iets anders, maar in alle gevallen is de ener­gie­pres­tatie aanzien­lijk beter is dan wat het Bouw­be­sluit voor­schrijft.   

 

Maar wat is dan de precieze defi­nitie van een NOM-woning? 

‘Bij een nul-op-de-meter-woning zijn de in- en uitgaande ener­gie­stromen voor gebouw­ge­bonden energie (o.a. ruim­te­ver­war­ming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huis­hou­de­lijke appa­ra­tuur op jaar­basis per saldo nul, onder stan­daard klimaat­con­di­ties, zoals die gelden in Nederland en bij gemid­deld gebruik van de woning, zoals vast­ge­legd in de ontwer­puit­gangs­punten en onder­bouwd door Neder­landse normen.’ Het keur­merk voor nul-op-de-meter-woningen Het kennis­plat­form Stroom­ver­snel­ling ontwik­kelde samen met haar partners een NOM-keur. Dit garan­deert de ener­gie­pres­ta­ties en kwali­teit die hoort bij een nul-op-de-meter-woning via een keuring die verloopt over drie fases: propo­sitie, toepas­sing en levens­duur.

 

NOM-keur zorgt voor een voor­spel­baar hoge kwali­teit van nul-op-de-meter-propo­si­ties voor woningen, appar­te­menten en woon­ge­bouwen bij nieuw­bouw en reno­vatie. Dat doet het door te kijken naar tech­ni­sche specificaties, kwali­teits­bor­ging, docu­men­tatie, pres­ta­tie­me­tingen en de erva­ringen van de eind­ge­bruiker.

 

Zeker­heid over de pres­tatie van je ener­gie­zui­nige woning

Het doel van het NOM-keur is zeker­heid bieden over pres­ta­ties, het gebruik van het product en de bele­vings­waarde van gebrui­kers. De aanbieder garan­deert hiermee dat een NOM-keur-woning bij stan­daard Neder­landse klimaat­con­di­ties en gemid­deld gebruik aan de daar­voor geldende eisen voldoet. Zo weten eind­ge­brui­kers, profes­si­o­nele inko­pers, hypo­theek­ver­strek­kers of andere stake­hol­ders dat zij te maken hebben met een nul-op-de-meter-propo­sitie die deze naam daad­wer­ke­lijk waar­maakt en welke zeker­heden daarbij worden geboden.

 

Onze domotica-expert Werner Roovers schreef hier een inte­res­sant blog over.

 

Een goed start­do­cu­ment over NoM is te vinden op de website van ener­gie­linq.


Maak je huis verant­woord
ener­gie­zuinig

Een ener­gie­zuinig huis wordt straks de norm. Om instal­la­teurs op weg te helpen, schreven onze trai­ners tech­ni­sche how-to's over het instal­leren van warm­te­pompen en zonne­pa­nelen.

hager kennisartikel nom zonnepanelen