Alles over BENG

Bijna ener­gie­neu­traal gebouw

De toekomst is ener­gie­neu­traal. Een warm­te­pomp, zonne­pa­nelen, een zonne­boiler: alle­maal oplossingen die een woning of gebouw zo ener­gie­zuinig mogelijk maken. Met de komst van de BENG, een over­heids­norm voor het ener­gie­ver­bruik van nieuw­bouw, kom je deze appa­raten steeds vaker tegen in huizen, kantoren en fabrieken. 

hager kennisartikel beng utiliteit

Wat is een bijna ener­gie­neu­traal gebouw?

Ener­gie­ver­bruik compen­seren door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuw­bare energie en andere slimme oplossingen. Nieuw te bouwen woningen en gebouwen moeten verplicht voldoen aan BENG. Een door de over­heid aange­nomen besluit dat moet garan­deren dat elk gebouw zo ener­gie­zuinig mogelijk is. Dat is bijvoor­beeld mogelijk door ener­gie­ver­bruik te compen­seren door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuw­bare energie en andere slimme oplossingen. Hier lees je wat het bete­kent.

 

Wat is de oorsprong van BENG?

BENG staat voor 'bijna ener­gie­neu­traal gebouw' en het vloeit voort uit het Ener­gie­ak­koord voor duur­zame groei en uit de Euro­pese richt­lijn EPBD. Voor alle nieuw­bouw, zowel woningbouw als utili­teits­bouw, geldt dat aanvragen van de omge­vings­ver­gun­ning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna ener­gie­neu­trale gebouwen (BENG).

 

Wat is een bijna ener­gie­neu­traal gebouw?

De ener­gie­pres­tatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe ener­gie­zuinig de woning of het utili­teits­ge­bouw is.

 

De drie BENG-indi­ca­toren:

  • maxi­male ener­gie­be­hoefte (kWh/m2/jaar)
  • maxi­maal primaire fossiele ener­gie­ge­bruik (kWh/m2/jaar)
  • mini­maal aandeel hernieuw­baar op te wekken energie (%)

 

Een gebouw moet gelijk­tijdig aan de drie eisen voldoen. Het is niet mogelijk een onvol­doende op de ene indi­cator te compen­seren met een ruime voldoende op een andere. Er zijn uiter­aard wel rela­ties tussen de drie indi­ca­toren, bijvoor­beeld: Een woning die minder energie nodig heeft voor verwar­ming en koeling, gebruikt vaak ook minder primair fossiele energie. En een woning die meer hernieuw­bare energie opwekt, maakt ook minder aanspraak op fossiele brand­stoffen.

Het verschil met de eerdere EPC (ener­gie­pres­ta­tie­co­ëf­fi­ciënt) is dat die methode één waarde geeft voor de ener­gie­pres­tatie van een woning. Binnen die waarde kan een matige score op het ene aspect worden goed­ge­maakt door een extra hoge score op een ander aspect. Dat 'compen­seren' is in BENG niet meer mogelijk en daarmee zorgt de bere­ke­nings­me­thode van BENG voor een 'eerlijker beeld' van het ener­gie­ver­bruik van de woning.

 

Bepa­ling­s­me­thode voor BENG

De ingang van BENG is een aantal keer uitge­steld, maar is vanaf 1 januari 2021 van kracht. De RVO (Rijks­dienst voor onder­ne­mend Nederland) heeft een bepa­ling­s­me­thode opge­steld, waarmee je kunt uitre­kenen of een gebouw of woning voldoet aan de voor­ge­schreven ener­gie­pres­tatie van de over­heid.

 

BENG: geen offi­ciële garantie voor comfort

BENG gaat over energie, maar zegt niets over comfort en gezond­heid. Voor een leef­bare woning zijn en blijven dat wel de rand­voor­waarden en het is cruciaal die niet uit het oog te verliezen. De sector staat voor de opdracht woningen te bouwen die voldoen aan BENG én comfor­tabel en gezond zijn. Dat noemen we ZEN (Zeer Ener­gie­zui­nige Nieuw­bouw).

Lees ook het blog dat onze domotica-expert Werner Roovers hier­over schreef. 

 

Bron en meer infor­matie

www.rvo.nl/bengLees ook het blog van onze domotica-expert 

Werner Roovers omschrijft daarin hoe domotica – naast het ZEN maken van je woning – kan helpen je huis ná ople­ve­ring ener­gie­neu­traal te houden.


Maak je huis
verant­woord ener­gie­zuinig

Een ener­gie­zuinig huis wordt straks de norm. Om instal­la­teurs op weg te helpen, schreven onze trai­ners tech­ni­sche arti­kelen over het instal­leren van o.a. zonne­pa­nelen. 
hager kennisartikel Zonnepanelen