Blog: Haal meer uit je slimme en duur­zame huis

BENG vraagt om een slimme installatie 

Slimme appa­raten in woningen? Die zien we volop. Slimme instal­la­ties die vanuit een centraal punt in je meter­kast worden verbonden en eenvoudig kunnen worden aange­stuurd via een app? Die wat minder. Maar, nu huizen steeds duur­zamer worden gebouwd, ga je dat in de toekomst abso­luut nodig hebben. Zeker met de BENG-eisen.

systeemintegratie-duurzaam-huis

"BENG-eisen laten je nadenken over een slimme(re) installatie"
werner roovers

Werner Roovers

Sales Engi­neer Hager en domotica-expert


Je huis nog duur­zamer
met domotica

Ontdek hoe slimme inte­gratie je woning nog ener­gie­zui­niger maakt

Een nieuw­bouw­huis - zeker de woningen die worden opge­le­verd na 2021 volgens de nieuwe BENG-eisen - voldoen aan de wette­lijke duur­zaam­heids­normen en... that's it. Toen ik met mijn gezin naar een nieuw­bouw­wo­ning verhuisde, garan­deerde de aannemer mij, dat mijn woning duur­zaam is. Dat is het ook: met zonne­pa­nelen, warm­te­pomp en andere ener­gie­voor­zie­ningen die extra ener­gie­zuinig zijn. Maar, naast duur­zaam­heid, leveren die verschil­lende systemen echter ook een wirwar aan data op. Wat de aannemer niet ople­vert? Een helder bestu­rings­sys­teem zodat jij als kers­verse woningei­ge­naar die data kunt inter­pre­teren en er je voor­deel mee kunt doen.

 

Inte­greer je e- en w-installatie voor een echt smart home

Hoe je je elektra en warmte-installatie het meest effi­ciënt kunt gebruiken, dáár word je dus als nieuwe huizenei­ge­naar niet over inge­licht. Zonde, want slimme inte­gratie van je E- en W-installatie levert zoveel op! Niet alleen maakt het je huis nog duur­zamer. Het bedienen van je installatie wordt eenvou­diger en je bespaart ook nog eens geld op je energie-afre­ke­ning. Want, in tegen­stel­ling tot wat er op papier staat, bete­kent een nul-op-de-meter-woning niet auto­ma­tisch dat er nul op de factuur komt te staan.

 

Het BENG-certi­fi­caat in de prak­tijk

Aan warmte en elektra, en vooral de duur­zaam­heid daarvan, worden dankzij het BENG-certi­fi­caat extra hoge eisen gesteld. Bij het bouwen van een huis doet de aannemer er natuur­lijk alles aan om aan deze norm te voldoen. Een belang­rijke factor ziet hij echter vaak over het hoofd: het inte­greren van de E- en W-instal­la­ties. Heel erg zonde! Want juist door deze twee systemen op elkaar af te stemmen, kun je echt duur­zaam met warmte en elektra omgaan. Het inte­greren van beide systemen en de resul­taten visu­a­li­seren in een over­zich­te­lijk dash­board levert bijvoor­beeld een duide­lijk ener­giema­na­ge­ment op (en met dat inzicht kun je je ener­gie­ver­bruik verlagen) en je kunt eenvoudig zelf contro­leren of je instal­la­ties naar behoren werken.

 

Systeem­in­te­gratie wordt steeds logi­scher

De stap naar systeem­in­te­gratie en domotica is door de opkomst van prefab nog logi­scher. Met een klein stapje extra kun je bijvoor­beeld de vooraf geïn­stal­leerde KNX-licht­scha­ke­laars in je muren bedienen met je smartphone. Zonde om zulke handige snufjes te laten liggen, terwijl ze voor handen zijn. Maar ook als je gaat reno­veren, of ik zou zeggen: JUIST als je gaat reno­veren, heb je er baat bij om je instal­la­ties te inte­greren. De meeste nieuw­bouw­wo­ningen zijn immers stan­daard al goed geso­leerd en tocht­vrij. Bij oudere woningen is dat vaak nog maar de vraag.

 

Ben jij straks de geluk­kige eige­naar van een nieuw­bouw­wo­ning? Of ga je aan de slag met het isoleren van een jaren-dertig­wo­ning? Dan is systeem­in­te­gratie dus geen luxe, maar een essentieel middel om het maxi­male uit een duur­zame woning te halen.

 

Dit blog en andere blogs van Werner verschenen eerder op domotica.nl - het plat­form voor professionals met inte­resse in auto­ma­ti­se­ring


Meer weten over woon­op­los­singen?


Over
Werner Roovers

Passie voor tech­niek

Als Sales Engi­neer vertaalt Werner Roovers wensen en eisen van klanten naar aantrek­ke­lijke tech­ni­sche offertes waar ze bijna geen nee tegen kunnen zeggen. Van zieken­huis­pro­jecten tot retail, van utili­teits­bouw tot infra-projecten: als project­leider van de aanvraag haalt Werner alle infor­matie op die nodig om tot een slim aanbod te komen. Daarin selec­teert en combi­neert hij de vakmensen, producten, tech­niek en tijds­plan­ning die het beste passen bij de klant.
Wat abso­luut niet mag ontbreken in een succesvol project volgens Werner? Oog voor ener­giema­na­ge­ment en ener­gie­mo­ni­to­ring om een gebouw toekomst­be­stendig, effi­ciënt en duur­zaam te laten func­ti­o­neren. Wil je meer weten over dit onder­werp of over wat Werner doet?
werner roovers