Groei mee als domoticapartner

Een stevig funda­ment voor domotica

Als system inte­grator groei je met ons als partner in domotica. Jij levert hoog­staande oplossingen op maat, wij zorgen dat je aan de hoge eisen van je klanten voldoet. Van ener­gie­be­spa­ring tot gebruiks­gemak: als Domoticapartner onder­scheid je jezelf op kennis en service. 

domotica partner automatisering

Verbreed je horizon
als domoticapartner

Lever kwali­teit in woning- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

Laat je bedrijf groeien als gecer­ti­fi­ceerde Domoticapartner. We delen onze kennis en erva­ring op het gebied van domotica, KNX en ETS graag met ons lande­lijke netwerk dat bestaat uit system inte­gra­tors en paneel­bou­wers. Als professional in woning- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring onder­scheid je je zo op kennis en servi­ce­ni­veau.

Lever state-of-the-art auto­ma­ti­se­rings­sys­temen
Van intel­li­gente domo­ti­ca­com­po­nenten tot work­shops: we onder­steunen je in je groei als kennis­partner. Met onze producten lever je state-of-the-art auto­ma­ti­se­rings­sys­temen op die voldoen aan moderne en toekom­stige eisen. Met onze work­shops en onze gedeelde kennis bouwen we aan jouw ontwik­ke­ling als Domoticapartner.

Bespaar waar­de­volle tijd
Onze domo­ti­ca­com­po­nenten stellen jou in staat om hoog­waar­dige domotica-instal­la­ties te ontwerpen en instal­leren. Omdat er nooit een stan­daard­op­los­sing is voor domotica zijn onze producten ontworpen met oog voor instal­la­tie­gemak, toekomst­be­sten­dig­heid en flexi­bi­li­teit. Doordat we gebruik maken van de open KNX-stan­daard zijn onze auto­ma­ti­se­rings­op­los­singen zelfs te inte­greren met producten van andere fabri­kanten. Instal­leren, in bedrijf stellen en bedienen: alles gaat even eenvoudig. En dat bespaart jou als Domoticapartner waar­de­volle tijd.

Samen aan de slag
Wat je als Domoticapartner kunt verwachten? Toegang tot voor­beelden, trai­nings­pro­gramma’s, marke­ting­sup­port, tech­ni­sche ondersteuning van onze in-house experts, specificaties en docu­men­tatie. Wanneer er nieuwe producten worden ontwik­keld, betrekken we je in het proces. En, we helpen je tijdens elke stap van je auto­ma­ti­se­rings­pro­ject. Zo brengen we samen elk project tot een succesvol einde.


Domotica-vakwerk in Tivoli­Vre­den­burg 

System inte­grator Frame Domotica

In Tivoli­Vre­den­burg in Utrecht komt alles samen: geluid, beeld, licht. De opti­male erva­ring voor de bezoeker staat centraal. De intel­li­gente systemen die dit op de achter­grond mogelijk maken, zie je in de refe­ren­tie­film.

Haal het beste uit jezelf en je projecten

De moge­lijk­heden van ons part­ner­schap

Als Domoticapartner krijg je bij ons alle moge­lijk­heden om veeleisende en complexe uitda­gingen in woning- en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring op te lossen. Wij onder­steunen je name­lijk graag bij elk project. Dat doen we met hoog­waar­dige producten, trai­ningen van onze experts en door het geven van advies. 

Kennis, erva­ring en exper­tise
Een auto­ma­ti­se­rings­sys­teem voor een rijtjes­huis, villa, fabriek of evene­men­tenhal? Wat je ook nodig hebt: we helpen je. We brengen diep­gaande exper­tise, kennis en erva­ring met ons mee tijdens elke fase van je project. Wanneer jij dat nodig hebt. Samen halen we het beste uit jezelf en je projecten. Het resul­taat? Een tevreden klant. En dat is waar we het voor doen.

 

project antje van de statie

"Ons lande­lijke domo­ti­ca­part­ner­net­werk laat jouw bedrijf groeien. In omvang én in exper­tise."

Maak gebruik van onze
erva­ring

Met jaren­lange en uitge­breide erva­ring in allerlei soorten projecten kunnen we jou uitste­kend helpen.

projectoplossingen voor kantoren

Kantoren

Voor een gebouw waar het comfor­tabel werken is, voorzien van alle beno­digde aanslui­tingen.

Kantoor­op­los­singen

projectoplossingen voor hotels - steigenberger in Berlijn

Hotels

Een hotel waar gasten zich thuis voelen? Dat is voorzien van alle comfort en indi­vi­dueel design. 

Hotel­op­los­singen

projectoplossingen voor zorginstellingen

Zorg

Bij de ener­gie­voor­zie­ning voor zieken­huizen staat bedrijfs­ze­ker­heid en betrouw­baar­heid voorop. 

Zorg­op­los­singen

projectoplossingen voor retail

Retail

Flexibel, ener­gie­zuinig en econo­misch gunstig volgens de stan­daard van deze tijd. 

Retail­op­los­singen

projectoplossingen appartementengebouwen

Woningen

Rijtjes­huis, villa of appar­te­ment: elke woning een comfor­ta­bele installatie.

Woon­op­los­singen


Elkaar
sterker maken

Wij inves­teren al jaren in kennis­de­ling. Om onze partners sterker te maken én onszelf. Dat doen we onder meer met een evene­men­ten­ka­lender vol acti­vi­teiten. We plannen evenementen in verschil­lende regio’s. In Den Bosch hebben een uitge­breid trai­nings­pro­gramma dat voor al onze rela­ties toegan­ke­lijk is. 

hager live evenement update rondvraag

Zoek je een van onze partners?

Vind de juiste partner voor jouw project

Als fami­lie­be­drijf zit hecht samen­werken met partners in onze genen. Samen met onze paneel­bouw­part­ners, domo­ti­ca­part­ners en groot­han­dels­part­ners zijn we er voor je!