Het verplichte ener­gie­label voor woningen

Ieder huis een eigen duur­zaam­heids­label 

Wie zijn woning verkoopt of verhuurt, is verplicht een defi­ni­tief ener­gie­label te kunnen tonen. Hier lees je meer over dit label. Van de regels en beoor­de­lings­cri­teria tot het reken­model dat eraan ten grond­slag ligt.

hager kennisartikel energielabel nieuwbouw

Van oorsprong tot reken­model

Alles over het ener­gie­label voor je huis

Bij de verkoop, verhuur en ople­ve­ring van een huis is een geldig ener­gie­label verplicht. RVO (Rijks­dienst Voor Onder­ne­mend Nederland): "Een ener­gie­label geeft aan hoe ener­gie­zuinig een woning is en welke ener­gie­be­spa­rende maat­re­gelen nog mogelijk zijn. De ener­gie­label-letter wordt bepaald op basis van het fossiele ener­gie­ge­bruik, uitge­drukt in kilo­wattuur per vier­kante meter per jaar (kWh/m²/jr)." De label­klassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig (A) naar veel (G) bespa­rings­mo­ge­lijk­heden. Huis­ei­ge­naren zijn verplicht bij ople­ve­ring, verkoop of verhuur van de woning een (defi­ni­tief) ener­gie­label aan de koper of huurder te geven.

 

Defi­ni­tief maken van je ener­gie­label

Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huis­ei­ge­naren van de Rijks­over­heid een voor­lopig ener­gie­label ontvangen. Is er nog geen geldig gere­gi­streerd (defi­ni­tief) ener­gie­label? Dan vraag je een nieuw ener­gie­label aan bij een ener­gie­ad­vi­seur, te vinden via het Centraal register tech­niek. Een ener­gie­ad­vi­seur komt langs om de woning op te nemen en vervol­gens een ener­gie­pres­ta­tie­be­re­ke­ning te maken. Daarna wordt het defi­ni­tieve label toege­kend en gere­gi­streerd.

 

Hoe wordt de ener­gie­klasse van je woning bepaald?

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe bepa­ling­s­me­thode voor de ener­gie­pres­tatie van zowel woningen als utili­teits­ge­bouwen, bestaand en nieuw: de NTA 8800. Deze methode vervangt de NEN 7120. Op de site van de RVO lees je meer over de verschillen tussen de twee methodes. 

 

Geldig­heids­duur en inspectie

Bij de verkoop, verhuur en ople­ve­ring van woningen is een geldig ener­gie­label verplicht (uitge­zon­derd: offi­ciële monu­menten, studenten(kamers) of cara­vans en woon­wa­gens kleiner dan 50 m2). Een koper of huurder kan op EP-online zien of voor het betref­fende adres een defi­ni­tief ener­gie­label gere­gi­streerd is. Een ener­gie­label blijft 10 jaar geldig. Bij het ontbreken van een geldig ener­gie­label riskeert de woningei­ge­naar een boete. De Inspectie voor Leef­om­ge­ving en Trans­port (ILT) contro­leert de aanwe­zig­heid van een label.

 

C-label straks verplicht voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet ieder kantoor mini­maal ener­gie­label C moet hebben (een Energie-Index van 1,3 of beter). Naar schat­ting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maat­re­gelen genomen worden om aan deze aanstaande verplich­ting te voldoen. Houdt de infor­matie van de RVO goed in de gaten.


Maak je huis verant­woord ener­gie­zuinig

Een ener­gie­zuinig huis wordt straks de norm. Sterker nog, vanaf 2021 moeten nieuw­bouw­wo­ningen verplicht ener­gie­neu­traal zijn. Om instal­la­teurs op weg te helpen, schreven onze trai­ners tech­ni­sche arti­kelen over het instal­leren van onder andere warm­te­pompen. 

hager kennisartikel warmtepomp installatie