Van energie voorzien met rail­ko­ker­sys­teem

3 hoofd­ver­de­lers en 13 onder­ver­de­lers

Boskalis in Papen­drecht groeit hard. Daarom wordt de bedrijfs­lo­catie van de bagger­maat­schappij uitge­breid. De nieuwste toevoe­ging is ‘Gebouw 6’. Goed voor 500 werk­plekken. Het nieuwe kantoor wordt in samen­wer­king met OPL Archi­tecten, Visser & Smit Bouw en HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties gere­a­li­seerd. Ons aandeel? Engi­nee­ring en leve­ring van drie hoofd­ver­de­lers, dertien onder­ver­de­lers, inclu­sief ontwerp, leve­ring en montage van het rail­ko­ker­sys­teem.

railkokersysteem-energievoorziening

"We hebben een open commu­ni­catie en de lijnen zijn kort. Boven­dien denkt Hager flexibel met ons mee, om de beste en meest econo­mi­sche producten voor dit project te engi­neeren."

Rober Mebius

Project­ma­nager HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties


Verdeel­sys­teem Boskalis
in cijfers

In cijfers:

70 meter railkoker van 800 Ampère

3 hoofd­ver­de­lers

13 onder­ver­de­lers

Ener­gie­voor­zie­ning voor 500 werk­plekken


In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Boskalis

Installateur: HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties

Paneel­bouw­partner: PS Nederland

Archi­tect: OPL Archi­tecten

Aannemer: Visser & Smit Bouw B.V.


Opti­male ener­gie­voor­zie­ning voor 500 werk­plekken

Een ener­gie­voor­zie­ning waar 500 werk­ne­mers tege­lij­ker­tijd – in theorie – gebruik van kunnen maken. Dat vergt een slim ontwerp. Op basis van het instal­la­tie­schema van HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties verzorgden we produc­tie­te­ke­ningen voor de verdeel­in­rich­ting. De hoofd­ver­de­lers bouwden we in ons Service & Compe­tence Center in Coevorden, waar we ook een Factory Accep­tance Test uitvoerden. Onze paneel­bouw­partner PS Nederland verzorgde de onder­ver­de­lers. 

Ruimte en beka­be­ling besparen met een railkoker
De ontwik­ke­ling van de rail­ko­ker­in­stal­latie vergde een andere aanpak. Die werd 3D uitge­werkt in een bouw­in­for­ma­tie­model (BIM) om exact inzicht te krijgen in het verloop van alle installatie-onder­delen en zo faal­kosten te voor­komen. Uitein­de­lijk leverden we een railkoker van 70 meter lang van 800 Ampère. De keuze voor de railkoker was snel gemaakt. De railkoker meet 20 bij 30 centi­meter en dat bespaarde veel ruimte in de schacht. Boven­dien waren er minder lange kabels nodig. Daar komen overi­gens nog meer voor­delen bovenop: de kort­sluit­vast­heid is beter en dankzij de lage weer­stand en impe­dantie is de span­ningsval gering. Samen met HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties plaat­sten we het systeem bij Boskalis op locatie. Een project waar we met plezier op terug­kijken vanwege de pret­tige en vloei­ende samen­wer­king.

Lees meerInklappen
project boskalis railkoker

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Down­load

  • Artikel uit magazine Installatie & Bouw: Boskalis Papendrecht

    pdf282,07 KB

In deze projecten zit
een tech­nisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofd­ver­deler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkel­cen­trum Winkelhof in Leider­dorp

Maat­werk installatie voor Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre