Jouw groe­pen­kast veran­dert door deze tien trends

Duur­zamer en slimmer huis heeft invloed op meter­kast

Woningen worden steeds ener­gie­zui­niger en slimmer. Voor je groe­pen­kast is een hoofdrol wegge­legd in deze tran­sitie. Want zonne­pa­nelen, een elektrische auto, gelijk­stroom en een huis vol auto­ma­ti­se­ring: dat bete­kent nogal wat voor je verdeler. In dit artikel belichten we de tien meest opmer­ke­lijke trends die invloed hebben op hoe jouw meter­kast er straks uit gaat zien. Onderaan de pagina kun je het white­paper down­lo­aden.

hager kennisartikel monteur

Tien opmer­ke­lijke trends in je groe­pen­kast

"De toekomst van verdeel­tech­niek in de woning" 

Tijdens de Hager Update kennissessie "De toekomst van verdeel­tech­niek in de woning" bespraken experts de trends die invloed hebben op de woning­in­stal­latie van de nabije toekomst; van all-elec­tric naar een connected smart home en van flexibele instal­la­ties naar de opkomst van gelijk­stroom­ap­pa­raten. Dit zijn tien trends die gevolgen hebben voor je meter­kast. 

 

 • Trend 1: All-elec­tric


  Nul-op-de-Meter (NoM) of een Bijna Ener­gie­neu­traal Gebouw (BENG). Het zijn twee van de vele aandui­dingen die alle­maal in één rich­ting wijzen: woningen draaien straks alleen nog op elek­tri­ci­teit en wekken deze zelf op. Het ener­gie­sys­teem heeft omvor­mers nodig om de binnen­ko­mende gelijk­stroom om te zetten naar wissel­stroom. Tege­lijk neemt het aantal afne­mers toe, die extra func­ti­o­na­li­teiten en bevei­li­ging vereisen. De verdeler zal slimmer omgaan met vraag en aanbod van elek­tri­ci­teit om over­be­las­ting van het net te voor­komen.


 • Trend 2: Flexibele instal­la­ties


  Bouw­kosten verlagen om woningen betaal­baar te houden, waar­door flexibele instal­la­tie­tech­nieken meer in beeld komen. Ook dat is een onom­keer­bare trend. Denk aan prefab-instal­la­ties en steker­baar instal­leren. Daar­naast komt multi­func­ti­o­neel gebruik van woningen en gebouwen hoger op de prio­ri­tei­ten­lijst te staan. Instal­la­ties moet je eenvoudig kunnen aanpassen bij een func­tie­wij­zi­ging van een woning.


 • Trend 3: Meer comfort


  Een gemid­deld huis­houden beschikt over meer dan honderd elektrische appa­raten. Dat is twee keer zo veel als tien jaar geleden. Daarmee leggen we een steeds groter beslag op de elek­tro­tech­ni­sche installatie en nemen de uitda­gingen op het gebied van Power Quality toe.


 • Trend 4: Consu­ment wordt prosu­ment


  Woningen die zelf in hun ener­gie­be­hoefte voorzien komen steeds meer voor. In plaats van elek­tri­ci­teit in te kopen, wekken we deze zelf op en delen we dit met de buurman, de wijk en de ener­gie­le­ve­ran­cier. De verdeel­in­rich­ting vraagt steeds meer ruimte en speci­fieke oplossingen voor het beheren en veilig laten func­ti­o­neren van de eigen ‘ener­gie­cen­trale’.


 • Trend 5: Opslag van elek­tri­ci­teit


  Huis­hou­dens die zelf energie opwekken, hebben te maken met onge­lijk­tij­dig­heid van opwek­king en gebruik. Om dat te regu­leren, heb je een opslag­sys­teem nodig. Dit kun je indi­vi­dueel maar ook op wijk­ni­veau orga­ni­seren. Opslag in combi­natie met domo­ti­ca­toe­pas­singen maakt ook peak shaving mogelijk. Slimme appa­raten kunnen dan zelf op gunstige en ongun­stige momenten in- of uitscha­kelen. Zo ontstaan er kleine, lokale smart grids.

 • Trend 6: Smart homes


  ‘Slimme oplossingen’ krijgen vaste voet aan de grond in de woning. De slimme ther­mo­staat en visu­a­li­se­ring van je ledver­lich­ting zijn al niet meer weg te denken. Totaal­op­los­singen, zoals bijvoor­beeld een KNX-systeem zijn in Nederland steeds vaker stan­daard bij de bouw van een nieuwe woning. 


 • Trend 7: Internet of Things


  Internet of Things is een contai­ner­be­grip voor alle ‘dingen’ die we met internet verbinden en die daar­door infor­matie kunnen uitwis­selen. In 2020 zullen in elk huis­houden duizend objecten met internet verbonden zijn. IoT maakt van je groe­pen­kast een regel­kast met geïn­te­greerde netwerk­com­po­nenten. In visu­a­li­sa­tie­soft­ware Domovea is een IoT-controller geïn­te­greerd.


 • Trend 8: Meten is weten


  Om woningen op hun ener­gie­pres­tatie te kunnen beoor­delen, neemt beme­te­ring een grote vlucht. Ook krijgen we daarmee inzicht in ons gedrag. Ook het gebruik van aparte meters voor de opwek­king en het verbruik van zonne-energie neemt toe. Digi­tale slimme kWh-meters zullen steeds vaker een plek krijgen in de verdeel­in­rich­ting.


 • Trend 9: Opkomst gelijk­stroom­ap­pa­raten


  Het aantal appa­raten in de woning dat op gelijk­stroom werkt, neemt alsmaar toe. Laptops, smartphones, tv’s en ledver­lich­ting werken alle­maal op DC (direct current). Zonne­pa­nelen wekken gelijk­stroom op, maar omvor­mers zetten dit eerst om in wissel­stroom (alter­na­ting current), wat voor ener­gie­ver­lies zorgt. De geluiden in de markt over omscha­ke­ling naar een (centraal of decen­traal) gelijk­stroomnet worden sterker. Gelijk­stroom heeft daar­naast als voor­deel dat ook data over dezelfde kabel getrans­por­teerd kan worden. Die moge­lijke over­gang zal invloed hebben op de verdeel­kast.


 • Trend 10: Perma­nente educatie


  Het ontwerpen van een toekomst­be­sten­dige installatie vraagt om kennis van nieuwe uitgangs­punten. We zien in de prak­tijk vaak een over­di­men­si­o­ne­ring van de installatie. Als installateur zul je de nieuwe ontwik­ke­lingen in je ontwerp mee moeten nemen. Zorg dat je kennis vergaart en op de hoogte blijft.Jouw groe­pen­kast wordt steeds complexer

Uitge­breide infor­matie over 10 belang­rijke trends in woning­in­stal­la­ties vind je in het gratis white­paper: 'De toekomst van de verdeel­tech­niek in de woning'.