Blog: Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring in utili­teits­bouw

De heilige graal voor ener­gie­be­spa­ring en hospi­ta­lity

Aan inte­grale gebouw­au­to­ma­ti­se­ring in utili­teits­ge­bouwen zitten enorm veel voor­delen. Van ener­gie­be­spa­ring tot extra comfort. Martwin de Man zet ze in dit blog op een rij.   

project bravis domovea receptie

"Wie zijn bedrijfs­pro­cessen onder­steunt met inte­grale gebouw­au­to­ma­ti­se­ring, neemt ecolo­gi­sche verant­woor­de­lijk­heid, bespaart kosten, vergroot de bedrijfs­vei­lig­heid én garan­deert opti­maal comfort voor gebrui­kers."
martwin de man hager

Martwin de Man

Project­leider bij Hager


De voor­delen van gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
voor utili­teits­bouw

Zet in op lager ener­gie­ver­bruik en hoog comfort

Domo­ti­ca­pro­ducten voor huis­hou­dens zijn enorm popu­lair. Komt Ikea met een nieuwe gadget, dan is het vaak binnen een dag uitver­kocht. Daarom is het opmer­ke­lijk dat slimme toepas­singen in de utili­teits­bouw een stuk minder popu­lair zijn. Onte­recht, vind ik. Zelfs bij klei­nere kantoor­ge­bouwen levert een auto­ma­ti­se­rings­sys­teem al behoor­lijk wat voor­delen op. Zeker in je porte­monnee.


Met gebouw­au­to­ma­ti­se­ring kun je het gebruik van energie tot wel vijftig procent redu­ceren. Een must in de ener­gie­tran­sitie. Toch loop ik vaak tegen voor­oor­delen over domotica aan. Te duur, te inge­wik­keld, fragiel. Instal­la­teurs, advi­seurs en gebouw­ei­ge­naren blijven daarom vast­houden aan: draadje, lampje, scha­ke­laartje, klaar.


Het klimaat­ak­koord als stok achter de deur

Het Neder­landse klimaat­ak­koord schrijft voor dat in 2050 alle utili­teits­ge­bouwen CO2-arm zijn. Het lijkt nog ver weg, maar uitein­de­lijk ontkom je niet aan gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Je kunt op veel manieren je gebouw ener­gie­zui­niger maken, maar op een bepaald punt kun je alleen nog met een intel­li­gent bestu­rings­sys­teem minderen.

Je bespaart kosten, vergroot de veilig­heid binnen je gebouw en van je systemen en voegt extra comfort toe voor je mede­wer­kers en bezoe­kers. Er kleven enorm veel voor­delen aan gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Wie zijn bedrijfs­pro­cessen onder­steunt met inte­grale gebouw­au­to­ma­ti­se­ring, neemt niet alleen zijn ecolo­gi­sche verant­woor­de­lijk­heid, maar bespaart ook kosten, vergroot de bedrijfs­vei­lig­heid en garan­deert opti­maal comfort voor de gebrui­kers.


Laat een expert aanschuiven voor de puntjes op de i

Wil je nog meer voor­deel halen uit je gebouw­au­to­ma­ti­se­ring? Kies voor een slimme inte­gratie van systemen. Zo kun je zorgen dat je zonne­we­ring sluit als de tempe­ra­tuur te hoog wordt en de airco pas bijscha­kelt vanaf een bepaald punt. Zo voorkom je onnodig ener­gie­ver­bruik. Wil je echt opti­maal resul­taat behalen? Ga er dan eens goed voor zitten met een expert. Die zorgen dat je gebouw­au­to­ma­ti­se­ring zorgt dat je gebouw zich aanpast aan de wensen van het moment. En als dat vakkundig gebeurt, merkt niemand daar iets van.


De super­kracht van gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

Geïn­te­greerde gebouw­au­to­ma­ti­se­ring levert je abso­luut een enorm rende­ment op gedu­rende de loop­tijd van een pand. Maar, het vraagt wél om een flinke inves­te­ring. Gelukkig hoef je niet direct alles te auto­ma­ti­seren. Aan een basis­in­stal­latie die hard- en soft­wa­re­matig goed in elkaar steekt, kun je verspreid over de tijd voor een schap­pe­lijke prijs extra func­ties toevoegen. Dat is de super­kracht van auto­ma­ti­se­rings­sys­temen.


En, het idee dat gebouw­au­to­ma­ti­se­ring enorm inge­wik­keld is? Dat voor­oor­deel kan ook de prul­lenbak in. Tegen­woordig is domotica zo goed als dummy­p­roof. De tech­niek is gebruiks­vrien­de­lijk, intu­ï­tief en voorzien van duide­lijke instruc­ties. Tijd dus om die expert aan tafel uit te nodigen. Dit blog verscheen eerder op domotica.nl - het plat­form voor professionals met inte­resse in auto­ma­ti­se­ring


Meer weten over onze auto­ma­ti­se­rings­op­los­singen?


Over
Martwin de Man

Al zestien jaar loopt Martwin de Man voor Hager voorop in de wereld van gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Als project­leider krijgt hij te maken met afwis­se­lende projecten. Zo was hij betrokken bij het ontwerpen en instal­leren van de auto­ma­ti­sche verlich­tings­in­stal­la­ties op alle stations langs de Noord/Zuidlijn, maar hielp hij ook een auto­ga­rage aan een beter en goed­koper – en uiter­aard geau­to­ma­ti­seerd – venti­la­tie­sys­teem. Kortom: hij gaat graag met je om tafel om te ontdekken hoe jouw utili­teits­ge­bouw nog effi­ci­ënter, comfor­ta­beler en zuiniger kan. 
martwin de man hager