Maat­werk met kwali­teit voor energie-infrabedrijven

Hoog­waar­dige oplossingen en ondersteuning

Veilige en betrouw­bare elek­tro­tech­ni­sche oplossingen tot 6.300 A: ook energie-infrabedrijven kunnen op ons maat­werk bouwen. 

projectoplossingen voor energie-infrabedrijven

Betrouw­bare en inno­va­tieve oplossingen
voor energie-infrabedrijven

Veilige ener­gie­ver­de­ling

Als energie-infrabedrijf kun je bij onze experts terecht voor oplossingen en service voor laag­span­nings­ver­deel­rekken en componenten voor het schakelen en bevei­ligen van grote ener­gie­ver­de­lers in het vrije domein of netwerk van de netbe­heerder.


Samen met ons Service en Compe­tence Center in Coevorden en een netwerk van gespe­ci­a­li­seerde partners met jaren­lange erva­ring leveren we oplossingen op maat. Binnen budget, op tijd en tot op de plek van installatie. Met andere woorden: we zijn een partner waar je op kunt bouwen.


energie-infra project met AKA

Hechte samen­wer­king in energie-infra

Met partner Alberts & Kluft Almere verzorgen we oplossingen voor energie-infrabedrijven, zoals voor de fabriek van Fries­land­cam­pina in Gerskes­klooster. Voor AKA bouwden we een unimes-laag­span­nings­ver­deler van 3.200 A.

 

transformatorstation voor particulier pv-park

Hoog­waar­dige eind­pro­ducten voor energie-infrabedrijven

Al jaren bundelen we onze kennis en erva­ring met die van onze partner Alberts & Kluft Almere voor oplossingen van hoge kwali­teit. Dat deden we ook bij de bouw van een compact­sta­tion voor PV-park Lelystad dat nu zeshon­derd huis­hou­dens van duur­zame energie voor­ziet. Hager als partner

Onze compe­ten­ties, jouw zeker­heid

Zeker in een markt waarin de ener­gie­tran­sitie centraal staat, vinden we het bijhouden en aanvullen van onze exper­tise in dit speci­fieke vakge­bied belang­rijker dan ooit. Daarom houden we ontwik­ke­lingen nauw­let­tend in de gaten en ontwik­kelen we onze oplossingen met het oog op de toekomst.


Wat je van ons kunt verwachten?

  1. Jaren­lange erva­ring en bewezen conti­nu­ï­teit
  2. Eigen produc­tie­fa­ci­li­teit en service-orga­ni­satie
  3. Betrouw­baar part­ner­ship
  4. Samen­wer­king met trai­nings­cen­ters voor ener­gie­be­drijven
  5. Wij werken lokaal, dicht in de buurt, maar hebben de zeker­heid en stabi­li­teit van een inter­na­ti­o­naal fami­lie­be­drijf achter ons
over hager

"We hebben meer dan dertig jaar erva­ring met het bouwen van laag­span­nings­rekken en patroon­last­schei­derstroken."
christian faro hager

Chris­tian Faro

Manager Energie-infra bij Hager


Meer weten over onze oplossingen?

Van hoog­waar­dige producten tot en met een uitge­breid service-concept

Elk project is anders. We denken graag met je mee over de beste oplossing. Een greep uit ons aanbod:

hager-product: vertigroup nh mespatroonlastscheiderstroken

Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders

Voor het bevei­ligen met smelt­vei­lig­heden is een breed scala componenten beschik­baar. Een veilig­he­den­last­scheider is een compacte en betrouw­bare oplossing. De mespa­troon­last­scheider of NH-patroon­last­schei­der­strook is een veel toege­paste drager, die veilige bedie­ning en bewa­king garan­deert.

Product­in­for­matie in de e-catalogus

hager-product: smeltveiligheden

NH-smelt­vei­lig­heden

Het assor­ti­ment NH-mespa­tronen en toebe­horen van de produc­trange fuses loopt uiteen van bouw­grootte NH000 t/m NH4. Dankzij de hoge betrouw­baar­heid, lage warm­te­dis­si­patie, lange levens­duur en inno­vatie is een bedrijfs­ze­kere installatie verze­kerd.

NH-smelt­vei­lig­heden in de e-catalogus

project ijsselland onderhoud

Service en onder­houd

Net zo belang­rijk als de kwali­teit van het systeem, is de kwali­teit van het onder­houd. Hager heeft gespe­ci­a­li­seerde mede­wer­kers die op locatie peri­o­diek onder­houd kunnen verzorgen, bijvoor­beeld aan de vermo­gens­au­to­maten.

Meer over onze service-orga­ni­satie


Ondersteuning voor tech­nisch professionals

Instal­la­tie­hulp op het project: bekijk onze how-to-video's

Om snel aan de slag te kunnen, hebben we onze last­schei­derstroken voorzien van een QR-code. Scan de code met je mobiele tele­foon of tablet en je bent direct bij de How-to instruc­tie­films voor diverse instal­la­tie­han­de­lingen. 


Wij zijn er voor je
tijdens elke stap

Op ons team kun je rekenen

Jouw vaste contact­per­soon kent jouw vakge­bied van binnen en van buiten. Voor prak­tijk­ge­richt advies kun je dus altijd bij hem of haar terecht. Achter jouw advi­seur staat een compleet team van experts dat je bij elke stap kan onder­steunen. Van budget­te­ring tot inhui­zing en van in bedrijf stellen tot peri­o­diek onder­houd.

 

Benieuwd wat we voor je kunnen doen? 

projectoplossingen infographic projectondersteuning

Bekijk ons aanbod zeke­ringen

  • Zeke­ringen hoofdstuk - catalogus Energiedistributiesystemen

    2017

    pdf3,19 MB

Bekijk onze brochures voor utiliteitsoplossingen