Je huis automatiseren zonder zorgen

Met de Hager Mood app

Leuk dat je de Mood app wilt gaan ge­brui­ken. Ha­ger heeft deze app spe­ci­aal ont­wik­keld om op een een­vou­di­ge ma­nier de elek­tri­sche in­stal­la­tie in je huis te au­to­ma­ti­se­ren.

hager-product: tijdklokken app huis

De Mood app

Automatisch in- en uitschakelen

Met de Mood app kun je ap­pa­ra­ten en ver­lich­ting au­to­ma­tisch la­ten in- en uit­scha­ke­len. Denk in en om je huis bij­voor­beeld aan (vei­lig­heids)ver­lich­ting bij de voor- en ach­ter­deur, de vij­ver­pomp en de rol­lui­ken. Bij be­drijfs­pan­den en scho­len kun je den­ken aan de bui­ten­ver­lich­ting bij de par­keer­plaats of op het school­plein, ver­lich­ting in gan­gen en de pro­gram­me­ring van de school­bel.

hager product: coviva eenvoudig bedienen

Door je installateur goed geregeld

De Ha­ger pro­duc­ten waar­mee de Mood app sa­men­werkt, zijn ver­krijg­baar via de elek­tro-in­stal­la­teur die voor jou kan ver­zor­gen dat al­les net­jes en vei­lig wordt aan­ge­slo­ten op je in­stal­la­tie in je wo­ning of be­drijfs­pand. Als je vra­gen hebt of je wilt hulp bij het pro­gram­me­ren dan is jouw in­stal­la­teur de juis­te per­soon. De ko­men­de tijd zul­len we meer func­ties aan de Mood app toe­voe­gen en de in­stal­la­teur houd je hier­van graag op de hoog­te.

We wen­sen je veel ple­zier met de Mood app.

hager product: coviva uitbreidbaar

Download de Mood app

Maak gebruik van de Hager Mood app. Download hem via de Google Play Store of de App Store.

google play badge  app store badge

hager-product: tijdschakelklokken mood app