All-elec­tric woon­con­cept

Betaal­baar en toekomst­be­stendig wonen

Het dorp Nieuw-Weer­dinge in Drenthe kampt al jaren met wegtrek­kende jongeren, omdat betaal­bare star­ters­wo­ningen ontbreken. Om hiermee de strijd aan te gaan en om de economie in het dorp te behouden en te stimu­leren, zijn verschil­lende dorps­be­wo­ners op zoek gegaan naar een hoog­waardig én betaal­baar woon­con­cept. Zij kwamen uit bij Q-vention, dat een toekomst­be­stendig en gecer­ti­fi­ceerd bouw­sys­teem voor ener­gie­po­si­tieve woningen heeft ontwik­keld.

project nieuw weerdinge

Duur­zame woningen zorgen voor
bespa­ringen op ener­gie­ver­bruik

De Q-vention woningen krijgen een inhoud van zo’n 340 kuub en bestaan uit een begane grond en eerste verdie­ping. “Aan de basis van de woningen ligt een duur­zame houten constructie, afge­werkt met vocht- en brand­we­rend Magoxx- plaat­ma­te­riaal uit gemalen kiezel­stenen, circu­lair Neopor-isola­tie­ma­te­riaal en triple begla­zing”, vertelt Ben Verstraten, tech­nisch direc­teur van Q-vention. “Dankzij de hoog­waar­dige schil (Rcwaarde: 10,6) gaat geen warmte verloren en kan flink bespaard worden op het ener­gie­ver­bruik. In alle woningen komt een all-elec­tric installatie met door­stroom­boi­lers, infra­rood vloer­ver­war­ming en een CO₂-gestuurd Fresh-r venti­la­tie­sys­teem. Boven­dien beschikken de woningen straks over een zonnedak, die genoeg energie opwekt om in het normale huis­hou­de­lijke verbruik te voorzien. Hier wordt ook een ener­gie­pres­ta­tie­ga­rantie op afge­geven. Door de ener­gie­stromen nauw­keurig te moni­toren, regelen en opti­ma­li­seren, blijven stroom­ver­bruiken tot een minimum beperkt, wordt de levens­duur van de instal­la­ties verlengd en kan onder­houd op maat worden gele­verd.”

 

Indu­striële, gestan­daar­di­seerde bouw­aanpak
Inmid­dels heeft Q-vention meer­dere woningen opge­le­verd, in Almere, Uden, Mierlo en Helvoirt. Het project in Nieuw-Weer­dinge is echter het start­schot voor een verdere indu­striële bouw­aanpak met gestan­daar­di­seerde en cohe­rente bouw­ele­menten en instal­la­ties, waar­door bouw­tijden nog verder worden verkort en ontwikkel- en bouw­kosten beperkt blijven, vertelt Verstraten. “Om hier opti­maal invul­ling aan te geven, zijn we op zoek gegaan naar keten­part­ners. Onder meer voor het all-elec­tric concept. Al snel kwamen we uit bij Hager, dat goed geor­ga­ni­seerd is in de bouw en hoge kwali­teit producten levert. Boven­dien is Hager heel inno­va­tief. De orga­ni­satie durfde het aan om bestaande producten te fine­tunen en stan­daar­di­seren voor de Q-vention bouw­me­thode én om out-of-the-box de moge­lijk­heden voor het ‘nieuwe bouwen’ te verkennen.”


Plint­goot­sys­teem

"Ben Verstraten was op zoek naar een goede en betrouw­bare manier om de opge­wekte energie door de woningen te verdelen", vertelt Werner Roovers, Account­ma­nager Woningbouw & Concepten bij Hager. "Hij was zeer enthou­siast over ons plint­goot­sys­teem, dat in de gevel­pa­nelen geïn­te­greerd kan worden en waarin alle elek­tro­tech­ni­sche beka­be­lingen worden wegge­werkt. Het plint­goot­sys­teem heeft de look & feel van een plint, met als voor­deel dat in het werk eenvoudig aanslui­tingen voor contact­dozen, antenne- en data-instal­la­ties te posi­ti­o­neren zijn. Dit scheelt enorm veel werk op de bouw­plaats."

"Ben Verstraten was op zoek naar een goede en betrouw­bare manier om de opge­wekte energie door de woningen te verdelen", vertelt Werner Roovers, Account­ma­nager Woningbouw & Concepten bij Hager. "Hij was zeer enthou­siast over ons plint­goot­sys­teem, dat in de gevel­pa­nelen geïn­te­greerd kan worden en waarin alle elek­tro­tech­ni­sche beka­be­lingen worden wegge­werkt. Het plint­goot­sys­teem heeft de look & feel van een plint, met als voor­deel dat in het werk eenvoudig aanslui­tingen voor contact­dozen, antenne- en data-instal­la­ties te posi­ti­o­neren zijn. Dit scheelt enorm veel werk op de bouw­plaats."

project nieuw weerdinge plintgoot

‘Het project in Nieuw-Weer­dinge is het start­schot voor een verdere indu­striële bouw­aanpak met  gestan­daar­di­seerde en cohe­rente bouw­ele­menten en instal­la­ties’

Smart Home 
domotica-oplossing

De goot­sys­temen worden in diverse ruimtes geïn­stal­leerd, vertelt Roovers. “Boven­dien hebben we een voor­stel gedaan voor een toekomst­be­stendig en flexibel Smart Home domotica-oplossing, waarbij alle instal­la­ties eenvoudig middels een smartphone bena­derd en beheerd kunnen worden. Inclu­sief even­tuele afwe­zig­heids­sce­nario’s. Via een Q-vention meer­werk­lijst kunnen bewo­ners de installatie fine­tunen. Bijvoor­beeld door ener­gie­mo­ni­to­ring en/​of de aanstu­ring van zonwe­ring en rolluiken in het systeem te inte­greren. Daar­naast kunnen zij in de toekomst ook zelf func­ti­o­na­li­teiten toevoegen, zoals een weer­sta­tion en extra verlich­tings­ar­ma­turen. Om Q-vention te ontzorgen in de installatie van de Smart Home systemen en elek­tra­voor­zie­ningen hebben wij Ben Verstraten in contact gebracht met Linde Kroon Elek­tro­tech­niek, waarmee de all-elec­tric installatie verder wordt uitge­werkt/​geop­ti­ma­li­seerd.”

project nieuw weerdinge domovea

Slim en kant-en-klaar

“Onze uitda­ging is om de elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties zodanig te stan­daar­di­seren, dat een slimme en kant-en-klare (basis)installatie ontstaat die boven­dien zeer eenvoudig geïn­stal­leerd kan worden”, vertelt Jeroen Lawant, Direc­teur van Linde Kroon Elek­tro­tech­niek. “Alle woningen worden uitge­rust met een Hager Vision meter­kast. Vanaf deze meter­kast vertrekt één voedings­kabel naar de keuken, waar een Hager onder­ver­deler alle keuken­in­stal­la­ties voedt. Hier­door hoeven, voor de aansluiting van extra appa­ra­tuur en wand­con­tact­dozen in de toekomst, geen beka­be­lingen meer rich­ting de meter­kast getrokken te worden.” Ook op de verdie­ping komt een onder­ver­deler, voor de voeding van bijvoor­beeld de wasma­chine, wasdroger en pv-omvormer. Tot slot wordt een sepa­rate onder­ver­deler voor de door­stroom­boi­lers geïn­stal­leerd. “Voor de huis­au­to­ma­ti­se­ring is gekozen voor een KNX-installatie met een basis aan/​uitscha­ke­ling, die naar wens kan worden uitge­breid met een dimfunctie, app-functie en moni­to­ring.

Om een snelle installatie van alle elek­tra­voor­zie­ningen mogelijk te maken, verkent Linde Kroon Elek­tro­tech­niek op dit moment de moge­lijk­heden van kant-en-klare elek­tra­ka­bel­bomen met connec­toren, waarmee de Hager wand­con­tact­dozen en verlich­tings­scha­ke­laars eenvoudig gevoed kunnen worden. “Het kabel­tracé voor de KNX-verlich­ting (scha­ke­laars, licht­punten) wordt uitge­voerd met buska­bels”, aldus Lawant. “De slimme scha­ke­laars met sensoren/​actoren worden niet zoals gebrui­ke­lijk geïn­te­greerd in de meter­kast, maar komen in de centraal­dozen bij de licht­punten. Hager biedt hier diverse oplossingen voor aan, waarmee de installatie aanzien­lijk wordt verge­mak­ke­lijkt.”


Meer weten over woon­op­los­singen?