Waar pas je cos-phi verbe­te­ring toe?

De verhou­ding tussen werke­lijk en schijn­baar vermorgen

Een onder­be­licht onder­deel van ener­gie­ver­spil­ling is de kwali­teit van het opge­nomen vermogen in een installatie. Dit wordt uitge­drukt door de arbeids­factor in cos-phi en geeft de verhou­ding weer tussen het werke­lijk en schijn­baar vermogen. Hoe hoger de cos-phi op een schaal tussen 0 en 1, des te beter de effi­ci­ëntie. Dit wordt bereikt door het reac­tief ofwel blind­ver­mogen zoveel mogelijk te redu­ceren.

hager kennisartikel cos-phi verdeelkast

Opti­male capa­ci­teit van de installatie door
blind­last­com­pen­satie

Naast een bespa­ring op het ener­gie­ver­bruik zorgt een verbe­te­ring van de cos-phi ervoor dat de capa­ci­teit van de installatie opti­maal kan worden gebruikt. Als de installatie op de grens van de aansluit­ca­pa­ci­teit zit, kan het inte­res­sant zijn het blind­ver­mogen te vermin­deren zodat, zonder uitbrei­ding, de installatie verder kan 'groeien'. Ook kan het zijn dat de regi­o­nale netbe­heerder kosten in reke­ning brengt voor het getrans­por­teerde blind­ver­mogen (kVArh).


Onnodig hoog stroom­ver­bruik
Blind­ver­mogen ontstaat vooral door induc­tieve belas­tingen zoals motoren, trans­for­ma­toren en voor­scha­kel­ap­pa­raten voor verlich­ting. Dit soort belas­tingen veroor­zaken dat de stroom I na-ijlt op de span­ning U en de cos phi kleiner is dan 1. Dit heeft een directe invloed op het vermogen dat zich opdeelt in een werke­lijk, een reac­tief vermogen en een schijn­baar opge­nomen vermogen. Als er een hoog blind­ver­mogen in een installatie is zal de stroom onnodig hoog zijn.


Blind­last­com­pen­satie
De cos-phi kan verbe­terd worden door het toepassen van blind­last­com­pen­satie. Deze bestaat uit een capa­ci­tieve belas­ting die gevormd wordt door een aantal aan elkaar gescha­kelde conden­sa­toren. Met een meting en bestu­ring wordt steeds het opti­male aantal conden­sa­toren bijge­scha­keld. Naast de conden­sa­toren is het opti­o­neel mogelijk om speciale spoelen te plaatsen die met name hogere harmo­ni­schen weg filteren. Deze harmo­ni­schen veroor­zaken veel ener­gie­ver­lies en een hoge belas­ting van de nullei­ding.

 


Voor­beeld cos-phi bere­ke­ning

  • Het blind­ver­mogen (Q) is als volgt gede­fi­ni­eerd: Q= √(S²-P² )
  • Als de cos-phi slecht is, kunnen er voor het blind­ver­bruik (kVArh) kosten in reke­ning gebracht worden.
  • Je bere­kent de cos-phi zo: Cos phi= P/S
  • Door het toepassen van cos phi-compen­satie kan de cos-phi sterk verbe­terd worden, waar­door de kosten (kvarh) gere­du­ceerd worden.

Voor­beeld:
Werke­lijk vermogen 500 kW 
Blind­ver­mogen 510 kVAr (ind)

> Cos-phi: 0,7 (zonder compen­satie) 


Blind­ver­mogen compen­satie 260 kVAr (cap)
Resul­te­rende blind­ver­mogen 250 kVAr
Resul­teert in schijn­ver­mogen 559 kVA

> Cos-phi: 0,9 (met compen­satie) 

hager kennisartikel cos-phi schematisch overzicht

Waar pas je cos-phi verbe­te­ring toe?

Blind­last­com­pen­satie kan op veel plaatsen toege­past worden (dyna­mi­sche compen­satie van induc­tief netwerk).
Denk hierbij aan:

  • Asyn­chroon motoren

  • Trans­for­ma­toren

  • Lasap­pa­raten

  • Fluo­res­cen­tie­lampen

  • Instal­la­ties met ontlaad­in­rich­tingen

  • Toevoer­lei­dingen

 

Wat win je ermee?

Meer vermogen tegen lagere kosten! Een klein indu­strieel bedrijf met een verbruik van 500 kW bij cos-phi = 0,7 en 4.000 uur, kan (afhan­ke­lijk van de leve­ran­cier) tot €15.000 per jaar besparen. De inves­te­ring voor blind­last­com­pen­satie kan daarmee makkelijk terug­ver­diend worden. Daar­naast kun je besparen op de dikte van toevoer­lei­dingen, wat een extra kosten­re­ductie geeft bij nieuw­bouw of uitbrei­ding van jouw bedrijf.


Onze oplossingen

Onze oplossingen voor blind­last­com­pen­satie worden onder andere ingezet in indu­striële instal­la­ties, IT-netwerken, grote kantoor­com­plexen of stede­lijke infra­struc­turen, zoals tunnels. De units van 75 tot 400 kVAr kunnen geplaatst worden in een losse behui­zing, of geïn­te­greerd in een Univers- of Unimes-verdeely­s­teem. Afhan­ke­lijk van de vereisten plaatsen we tot vier modules in één systeem. Om het 'hoofd koel' te houden is er gezorgd voor een actieve dakventi­latie. De systeem­con­troller heeft een Modbus-inter­face die gebruikt kan worden voor het moni­toren van de verschil­lende para­me­ters. Alle systemen zijn beproefd volgens EN 61439.
hager kennisartikel cos-phi verbetering

Meer weten over onze oplossingen voor ener­gie­dis­tri­butie?