Waar pas je cos-phi ver­be­te­ring toe?

De verhouding tussen werkelijk en schijnbaar vermorgen

Een onder­be­licht onder­deel van ener­gie­ver­spil­ling is de kwali­teit van het opge­nomen vermogen in een installatie. Dit wordt uitge­drukt door de arbeids­factor in cos-phi en geeft de verhou­ding weer tussen het werke­lijk en schijn­baar vermogen. Hoe hoger de cos-phi op een schaal tussen 0 en 1, des te beter de effi­ciëntie. Dit wordt bereikt door het reac­tief ofwel blind­ver­mogen zoveel mogelijk te redu­ceren.

hager kennisartikel cos-phi verdeelkast

Op­ti­ma­le ca­pa­ci­teit van de in­stal­la­tie door
blind­last­com­pen­sa­tie

Naast een be­spa­ring op het ener­gie­ver­bruik zorgt een ver­be­te­ring van de cos-phi er­voor dat de ca­pa­ci­teit van de in­stal­la­tie op­ti­maal kan wor­den ge­bruikt. Als de in­stal­la­tie op de grens van de aan­sluit­ca­pa­ci­teit zit, kan het in­te­res­sant zijn het blind­ver­mo­gen te ver­min­de­ren zo­dat, zon­der uit­brei­ding, de in­stal­la­tie ver­der kan 'groei­en'. Ook kan het zijn dat de re­gi­o­na­le net­be­heer­der kos­ten in re­ke­ning brengt voor het ge­trans­por­teer­de blind­ver­mo­gen (kVArh).


Onnodig hoog stroomverbruik
Blind­ver­mo­gen ont­staat voor­al door in­duc­tie­ve be­las­tin­gen zo­als mo­to­ren, trans­for­ma­to­ren en voor­scha­kel­ap­pa­ra­ten voor ver­lich­ting. Dit soort be­las­tin­gen ver­oor­za­ken dat de stroom I na-ijlt op de span­ning U en de cos phi klei­ner is dan 1. Dit heeft een di­rec­te in­vloed op het ver­mo­gen dat zich op­deelt in een wer­ke­lijk, een re­ac­tief ver­mo­gen en een schijn­baar op­ge­no­men ver­mo­gen. Als er een hoog blind­ver­mo­gen in een in­stal­la­tie is zal de stroom on­no­dig hoog zijn.


Blindlastcompensatie
De cos-phi kan ver­be­terd wor­den door het toe­pas­sen van blind­last­com­pen­sa­tie. Deze be­staat uit een ca­pa­ci­tie­ve be­las­ting die ge­vormd wordt door een aan­tal aan el­kaar ge­scha­kel­de con­den­sa­to­ren. Met een me­ting en be­stu­ring wordt steeds het op­ti­ma­le aan­tal con­den­sa­to­ren bij­ge­scha­keld. Naast de con­den­sa­to­ren is het op­ti­o­neel mo­ge­lijk om spe­ci­a­le spoe­len te plaat­sen die met name ho­ge­re har­mo­ni­schen weg fil­te­ren. Deze har­mo­ni­schen ver­oor­za­ken veel ener­gie­ver­lies en een hoge be­las­ting van de nul­lei­ding.

 


Voor­beeld cos-phi bere­ke­ning

  • Het blind­ver­mo­gen (Q) is als volgt ge­de­fi­ni­eerd: Q= √(S²-P² )
  • Als de cos-phi slecht is, kun­nen er voor het blind­ver­bruik (kVArh) kos­ten in re­ke­ning ge­bracht wor­den.
  • Je be­re­kent de cos-phi zo: Cos phi= P/S
  • Door het toepassen van cos phi-com­pen­sa­tie kan de cos-phi sterk ver­be­terd wor­den, waar­door de kos­ten (kvarh) ge­re­du­ceerd wor­den.

Voor­beeld:
Werke­lijk vermogen 500 kW 
Blind­ver­mogen 510 kVAr (ind)

> Cos-phi: 0,7 (zonder compensatie) 


Blind­ver­mogen compen­satie 260 kVAr (cap)
Resul­te­rende blind­ver­mogen 250 kVAr
Resul­teert in schijn­ver­mogen 559 kVA

> Cos-phi: 0,9 (met compensatie) 

hager kennisartikel cos-phi schematisch overzicht

Waar pas je cos-phi verbetering toe?

Blind­last­com­pen­sa­tie kan op veel plaat­sen toe­ge­past wor­den (dy­na­mi­sche com­pen­sa­tie van in­duc­tief net­werk).
Denk hier­bij aan:

  • Asyn­chroon motoren

  • Trans­for­ma­toren

  • Lasap­pa­raten

  • Fluo­res­cen­tie­lampen

  • Instal­la­ties met ontlaad­in­rich­tingen

  • Toevoer­lei­dingen

 

Wat win je ermee?

Meer vermogen tegen lagere kosten! Een klein indu­strieel bedrijf met een verbruik van 500 kW bij cos-phi = 0,7 en 4.000 uur, kan (afhan­ke­lijk van de leve­ran­cier) tot €15.000 per jaar besparen. De inves­te­ring voor blind­last­com­pen­satie kan daarmee makkelijk terugverdiend worden. Daar­naast kun je besparen op de dikte van toevoer­lei­dingen, wat een extra kosten­re­ductie geeft bij nieuw­bouw of uitbrei­ding van jouw bedrijf.


Onze oplos­singen

Onze oplos­singen voor blind­last­com­pen­satie worden onder andere ingezet in indu­striële instal­la­ties, IT-netwerken, grote kantoor­com­plexen of stede­lijke infra­struc­turen, zoals tunnels. De units van 75 tot 400 kVAr kunnen geplaatst worden in een losse behui­zing, of geïn­te­greerd in een Univers- of Unimes-verdeely­s­teem. Afhan­ke­lijk van de vereisten plaatsen we tot vier modules in één systeem. Om het 'hoofd koel' te houden is er gezorgd voor een actieve dakventi­latie. De systeem­con­troller heeft een Modbus-inter­face die gebruikt kan worden voor het moni­toren van de verschil­lende para­me­ters. Alle systemen zijn beproefd volgens EN 61439.
hager kennisartikel cos-phi verbetering

Meer we­ten over onze op­los­sin­gen voor ener­giedistributie?