Blog: Klaar voor de toekomst met Domovea en KNX

Duur­zaam comfort in je smart home

Waarom kiezen voor een geïn­te­greerd domo­ti­ca­sys­teem met een open protocol? Omdat je op termijn een stuk goed­koper uit bent. In dit blog lees je waarom een inves­te­ring in een systeem als Domovea met een open stan­daard als KNX altijd een goed idee is.

systeemintegratie-duurzaam-huis

"Wil je over een aantal jaar nog steeds zorge­loos genieten van alle comfort van je smart home? Je inves­te­ring in een inte­gra­tie­sys­teem met open stan­daard verdien je abso­luut terug."

Wat is de levens­duur van een
domo­ti­ca­sys­teem

Hoe toekomst­be­stendig is slimme inte­gratie?

Een deurbel die je op afstand bedient. Zonwe­ring die zelf ‘aanvoelt’ of ze naar beneden moet. Lampen die aanspringen als ze bewe­ging detec­teren. Deze domo­ti­ca­toe­pas­singen vind je inmid­dels in veel huis­hou­dens terug. Heb je er al eens over nage­dacht om al die appa­raten en systemen via een centraal systeem te verbinden? Toege­geven: het vraagt een inves­te­ring, maar het biedt nóg meer comfort, veilig­heid en uiter­aard gemak. De grote vraag is echter: is zo’n domo­ti­ca­sys­teem toekomst­be­stendig of moet je om de vijf jaar inves­teren in nieuwe hard- en software?

Niet alles kan via IFTTT
Zag jij Alexa vijf­tien jaar terug aankomen? Of slimme sloten waarmee je op afstand de voor­deur opent? Wie weet wat er over vijf jaar mogelijk is. Domotica in woningen wordt steeds meer gemeen­goed en steeds uitge­breider. Het inte­greren van al die appa­raten in een enkele appli­catie is een uitda­ging wanneer je het zelf doet via IFTTT. Plus, de w-instal­la­ties worden dankzij de strenge eisen van BENG steeds slimmer en uitge­breider. Die bedien je niet eenvoudig met een work-around vanuit een Google-app. 

Kies voor systeem­in­te­gratie met intu­ï­tief dash­board
Heb je nu al een overvol home­screen op je tele­foon met al die apps die bij jouw gadgets en systemen horen? Geen nood. Er bestaan inmid­dels goede basis­sys­temen die al die appa­raten kunnen inte­greren. Zo’n systeem laat ze met elkaar commu­ni­ceren en maakt ze over­zich­te­lijk bedien­baar in een enkele app. Om de voor­delen van domotica – zoals comfort, flexi­bi­li­teit, ener­gie­be­spa­ring, duur­zaam­heid en kosten­be­spa­ring – opti­maal te benutten, heb je dus een slim systeem nodig dat al die gege­vens aan elkaar knoopt en je woning intu­ï­tief bestuurt. En, een bijbe­ho­rend dash­board dat die data over­zich­te­lijk en begrij­pe­lijk aan je presen­teert. 

Een inves­te­ring die enorm voor­deel brengt
Profes­si­o­nele systeem­in­te­gratie zoals ik die beschrijf, is best een inves­te­ring. Dat geef ik direct toe. Maar, het brengt jou als gebruiker enorm veel voor­deel. In mijn vorige blog schreef ik bijvoor­beeld over het effect van slimme e- en w-inte­gratie op je ener­gie­re­ke­ning. Het geeft beter inzicht in je verbruik en je kunt onder­houd effi­ci­ënter uit laten voeren, waar­door je appa­raten en instal­la­ties langer meegaan. De grote vraag is natuur­lijk: hoe lang gaat zo’n profes­si­o­neel geïn­te­greerd domo­ti­ca­sys­teem mee? Het antwoord valt of staat met het type systeem waar je voor kiest. 

KNX is de oplossing
Mijn advies? Kies altijd voor systeem­in­te­gratie en bijbe­ho­rend dash­board die gebruik maken van een open data­pro­tocol zoals KNX. Een open protocol als KNX kan ‘praten’ met elk Internet of Things-apparaat. Ook inte­greert het producten van bekende merken als Sonos, Google en Amazon. Als domotica-fan heb je die onge­twij­feld ook in je huis staan. 

Lange levens­duur dankzij open protocol
De voor­delen van een open protocol? Je maakt gebruik van een wereld­wijde stan­daard die honderden soorten appa­raten in je systeem kan inte­greren. Daar­door kun je je smart home snel een eenvoudig uitbreiden met nieuwe gadgets. Een protocol als KNX garan­deert dat zelfs wanneer een fabri­kant van een apparaat stopt met updaten, jouw systeem er nog steeds mee kan commu­ni­ceren. Zo loop je dus geen risico. Jouw profes­si­o­nele domo­ti­ca­sys­teem hoef je dus niet na een aantal jaar te vervangen of uitge­breid te upgraden. 

Domovea en KNX: een goede match
Onze Hager Domovea-server is een voor­beeld van slimme systeem­in­te­gratie met KNX waarin je al je smart home-toepas­singen kunt vere­nigen. Onge­acht van welk merk of fabri­kant. Vanuit je groe­pen­kast verbindt Domovea alle slimme appa­raten en systemen in en om je huis. De bijbe­ho­rende visu­a­li­sa­tie­soft­ware vertaalt alle data over­zich­te­lijk naar een app op je tablet of mobiel.

Wil je zowel nu als over een aantal jaar zorge­loos genieten van alle comfort die een smart home kan bieden? En tege­lij­ker­tijd geld besparen op je ener­gie­af­re­ke­ning? Dan verdien je je inves­te­ring in een inte­gratie- en visu­a­li­sa­tie­sys­teem als Domovea met een open stan­daard als KNX dus abso­luut terug. 

 

Dit blog en andere blogs van Werner verschenen eerder op domotica.nl - het plat­form voor professionals met inte­resse in auto­ma­ti­se­ring


Meer weten over onze auto­ma­ti­se­rings­op­los­singen?


Geschreven door Werner Roovers

Dit blog is geschreven door Werner Roovers, tot september 2021 werk­zaam als Sales Engi­neer en domotica-specialist bij Hager.