Magneet­scha­ke­laars voor moderne belas­tingen

Betrouw­baar schakelen tot en met 63 A

Moderne belas­tingen zoals zuinige elek­tro­ni­sche verlich­ting en compu­ters hebben hoge en harmo­ni­sche inscha­kel­stromen. Dat stelt hoge eisen aan de kwali­teit van de contacten. Onze modu­laire magneet­scha­ke­laars leveren veilige en opti­male pres­ta­ties. 

hager product: magneetschakelaars

Een complete reeks
magneet­scha­ke­laars

Betrouw­baar en stil schakelen voor moderne verlich­ting en appa­ra­tuur

Magneet­scha­ke­laars zijn bedoeld om vanuit de verdeler grotere groepen lampen, motoren en appa­raten tege­lijk in en uit te schakelen. Ze worden bestuurd door scha­ke­laars of door scha­kel­con­tacten van bestu­rings­ap­pa­raten, zoals tijd­klokken en domotica-actoren. Door de compacte bouw en de uitge­breide range zijn de magneet­scha­ke­laars geschikt voor zowel woningbouw- als utili­teits­pro­jecten.

icoon verdeler

Ontwerp

Een goede installatie biedt naast kwali­teit ook over­zicht. Wij laten je zien waar je in je installatie reke­ning mee moeten houden als het om moderne belas­tingen gaat.

installatie

Installatie

Snel en goed instal­leren kan alleen met goed door­dachte componenten. Onze producten leveren goede pres­ta­ties. Daar kun je zeker van zijn. 

kwaliteit

Kwali­teit

Voorzien van KEMA-keur, met robuuste contacten en boven­dien van duur­zame kwali­teit: onze componenten maken je schakel- en verdeel­in­rich­ting compleet. 


Onze magneet­scha­ke­laars

Breed toepas­baar en echte kracht­pat­sers

Of je onze magneet­scha­ke­laars nu gebruikt in een woon­huis, een theater, winkel­cen­trum of kantoor­ge­bouw. De robuuste contacten laten gebrui­kers een veel­heid aan belas­tingen besturen zonder het lichtnet te over­be­lasten. Van ledver­lich­ting tot venti­latie en van elektrische verwar­ming tot kleine motoren: onze scha­ke­laars zijn echte kracht­pat­sers.

 

 • Schakelen van licht­sys­temen
  Producten die worden aanbe­volen voor het schakelen van elek­tro­ni­sche voor­scha­kel­ap­pa­raten zijn te herkennen aan het '+'-teken op de voor­zijde. 
 • Eenvoudig testen
  De magneet­scha­ke­laar met hand­be­die­ning kan worden inge­scha­keld, als bijvoor­beeld de verdeler getest moet worden. 
 • Auto­reset
  Auto­reset zorgt ervoor dat hand­matig inscha­kelen auto­ma­tisch onge­daan gemaakt wordt bij de eerst­vol­gende elektrische bekrach­ti­ging. Ideaal bij auto­ma­tisch besturen van nacht­stroom­boi­lers, waarbij je af en toe ook met de hand de boiler wilt inscha­kelen. 
 • Geruisarm
  Geruis­arme magneet­scha­ke­laars zijn speciaal ontwik­keld voor verdelers die gemon­teerd zijn in niet-tech­ni­sche ruimtes, zoals woon­ruimtes, winkels en thea­ters. 
 • Stuurs­pan­ningen
  De stan­daard­span­ning is 230 V AC. Veel gebruikte types zijn er ook met spoel­span­ningen in 12, 24 en 110 V. Geruis­arme types zijn in AC- en DC-stuurs­pan­ning verkrijg­baar. 
 • Diverse contact­typen
  Onze magneet­scha­ke­laars zijn verkrijg­baar in stroom­sterktes van 16, 25, 40 en 63 A, en van 1- tot 4-polig. Contact­con­fi­gu­ra­ties zijn 'maak', 'verbreek' en combi­na­ties daarvan.
 • Handige online calcu­la­tie­tool
  Met de online calcu­latie tool bereken kun je de juiste magneet­scha­ke­laar kiezen op basis van de te schakelen belas­ting.

Breng je kennis up-to-date

Training over moderne belas­tingen

Met de training 'Moderne belas­tingen en het ontwerp van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen' helpen we je op weg met het succesvol ontwerpen van een installatie die is voor­be­reid op toekom­stige verlich­tings­ont­wik­ke­lingen. 


Meer tools
en support

Voor de professional

hager kennisartikel webinars

Calcu­la­tie­tool magneet­scha­ke­laars

Bereken met deze online tool eenvoudig het aantal lampen dat je kunt aansluiten.

man laptop rapporten

Belas­tings­be­re­ke­ning

Down­load de grafieken waarmee je de maxi­male inscha­kel­stroom kunt bepalen.

howto quickconnectlayknop

How-to video's

Hoe koppel je een hulp­con­tact precies aan een magneet­scha­ke­laar? Je leert het in deze how-to-video.


Bekijk deze producten in de e-catalogus

Benieuwd naar alle details?

In onze e-catalogus vind je alle product­va­ri­a­ties op een rij. 

hager product: magneetschakelaars

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

Product­vraag?

Vind je antwoord bij de veelgestelde vragen

Van de vragen die onze experts het meest krijgen, hebben we de antwoorden alvast op een rij gezet. Van gebouw­au­to­ma­ti­se­ring tot rook­mel­ders en van Hagercad tot ener­gie­dis­tri­butie.