Wasma­chine en droger tege­lijk aan?

Dat doe je met een fornuis­groep in de groe­pen­kast

Een bekende uitda­ging voor elke installateur: een wasma­chine en droger die gelijk­tijdig moeten kunnen draaien op zolder. Maar, er ligt maar één loze leiding naar boven. Aansluiten kan op verschil­lende manieren, maar de veiligste oplossing is het plaatsen van een fornuis­groep in je groe­pen­kast. In dit artikel lees je hoe je dat doet en wat je nodig hebt.

hager kennisartikel wasmachineleiding

Wasma­chine en wasdroger:

Ieder een eind­groep in de groe­pen­kast

Hoewel een wasma­chine alleen tijdens het verwarmen het maxi­male vermogen vraagt, is het nog steeds belang­rijk dat beide machines op een aparte eind­groep zijn aange­sloten. Voor je eigen veilig­heid en verplicht vanuit wet- en regel­ge­ving.

 

Aansluiten elektra volgens NEN

Volgens de NEN 1010:2007+C1:2008 moet een toestel met een vermogen van 2 kVA of meer op een eigen eind­groep worden aange­sloten. In de laatste versie, de NEN 1010:2015 (510.4.2) staat hier­over: “De installatie moet zijn verdeeld in voldoende eind­groepen om gelijk­tijdig gebruik van te voor­ziene appa­ra­tuur mogelijk te maken. Waar nodig moet voor speci­fieke appa­raten met een hoge aansluit­waarde worden voorzien in afzon­der­lijke eind­groepen.”

Elektra van wasma­chine en droger via een leiding
Uiter­aard wil je volgens de NEN werken, wanneer je een wasma­chine en wasdroger aansluit. Wat nu, als er toch maar één leiding ligt? Op internet circu­leren verschil­lende methodes en die zijn niet alle­maal even veilig. We behan­delen ze voor je en geven je de how-to voor de veiligste methode: het aanbrengen van een fornuis­groep in je groe­pen­kast. 


Kant­te­ke­ningen bij diverse aansluitop­ties

Optie 1: Breng een instal­la­tie­au­to­maat aan in de verdeler.
Breng de bedra­ding door de loze leiding naar boven en monteer af met een wand­con­tact­doos. Plaats hier een splitter die je bij de bouw­markt kunt krijgen. Deze geeft echter - afhan­ke­lijk van het gevraagde vermogen - het ene apparaat voor­rang op het andere. Vrijwel iedere digi­tale klok van een wasma­chine of droger kan hier niet tegen. Valt de span­ning weg, dan valt ook de machine direct uit. Als de span­ning weer terug­komt, start de machine niet zelf weer op.

Optie 2: Breng door de buis twee groepen naar boven met geza­men­lijke aarde.
Ofwel 2x bruin, 2x nul en 1x geel/groen. Dit zijn 5 draden van 2,5 mm2. Deze moeten natuur­lijk wel passen in de buis en dat is altijd afhan­ke­lijk van het boch­ten­werk. Met deze optie ben je bijna bij de meest veilige oplossing. Het nadeel: er zitten nu twee verschil­lende eind­groepen in 1 buis. Dit is niet toege­staan en kan leiden tot onvei­lige situ­a­ties. Wanneer je bijvoor­beeld wilt werken aan een groep, zet je de bijbe­ho­rende instal­la­tie­au­to­maat uit. De kans dat je de verkeerde draad door­knipt is reëel. Zo kunnen er zeer gevaar­lijke situ­a­ties ontstaan. Tenzij het zeker is dat wanneer je de groep uitzet, de andere groep ook wordt uitge­scha­keld. 

Optie 3: Herhaal de stappen uit optie 2 en plaats in de meter­kast een fornuis­groep.
Zowel de draden van de wasma­chine als die van de droger worden los van elkaar bevei­ligd met een instal­la­tie­au­to­maat 16 A B-karak­te­ris­tiek. Aange­zien deze ‘twee’ instal­la­tie­au­to­maten intern mecha­nisch gekop­peld zijn, zullen ze beide span­nings­loos worden als je de fornuis­groep uit zet. Zo creëer je een veilige elek­tro­tech­ni­sche situ­atie en kan de bewoner zowel de wasma­chine als de droger gelijk­tijdig aanzetten. 


Meer infor­matie in de e-catalogus over producten die je kan toepassen:

Fornuis­groep (uitbrei­dingsset)
Fornuis­groepen

 

 


Vragen?

Heb je naar aanlei­ding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact op.