Groe­pen­kast steeds groter

Duur­zaam­heid en smart homes eisen meer van meter­kast

Woningen moeten ener­gie­zui­niger en wette­lijke normen als BENG voor nieuw­bouw­huizen stellen daar dan ook hoge eisen aan. Daar­naast worden woningen slimmer door allerlei auto­ma­ti­se­rings­op­los­singen. Jouw groe­pen­kast moet meer func­ties herbergen en neemt zo in grootte toe.

hager kennisartikel groepenkasten worden groter

Een grotere groe­pen­kast:
gevolgen voor installateur


 • Toekomst van instal­la­tie­tech­niek in de woning


  In 2016 werden voor het eerst sinds de crisis van 2008 weer meer dan 50.000 woningen gebouwd. Zowel de omvang als de waarde van de verdeler neemt toe. We zien dit zowel in de nieuw­bouw als in de vervan­gings­markt. Meer dan 50% van de huidige woning­voor­raad is gebouwd voor 1975. Uit de meest recente reno­va­tie­mo­nitor blijkt dat het vervangen of aanpassen van de groe­pen­kast met 22% een groot aandeel heeft in de werk­zaam­heden bij reno­va­ties. Dan kun je denken aan een uitbrei­ding in eind­groepen, bevei­li­ging met aard­lek­scha­ke­laars, of de wijzi­ging van een 1-fase naar 3-fasen-groe­pen­kast.


 • Een ener­gie­zui­nige woning wordt de norm


  Bij een bouw­kun­dige ingreep zal de woning vaak ener­gie­zuinig worden gemaakt. Denk aan de over­stap van gas naar ‘all elec­tric’, waarbij de CV-ketel wordt vervangen voor een warm­te­pomp­in­stal­latie met een elektrische boiler en het gasfor­nuis wordt inge­ruild voor een elektrische versie. De opwek­king van energie? Die wordt verzorgd door de zonne­pa­nelen op het dak. Kortom: bij het ener­gie­zui­niger maken van een woning, zal de groe­pen­kast in omvang toenemen.


 • Maat­werk en ruimte 


  De groe­pen­kast is je visi­te­kaartje als installateur. Maar in plaats van het rede­neren en ontwerpen vanuit die verdeel­kast naar de gebrui­kers in het veld, verlegt het start­punt zich steeds vaker naar de gebruiker. Wat zijn de instal­la­ties, de appa­raten en de toestellen die elek­tri­ci­teit nodig hebben en wat zijn de speci­fieke wensen van die gebrui­kers? Op die manier wordt de verdeler meer een verta­ling van gebruiks­wensen in plaats van een bepa­lende (en wellicht beper­kende) factor voor alle gebrui­kers in de woning of het gebouw. Ook dat heeft weer gevolgen voor de omvang van je groe­pen­kast. Wanneer je uitgaat van gebruiks­wensen in plaats van alleen de stan­daard­in­stal­latie, zul je zien dat ook dan de meter­kast uitge­breider wordt. 


 • Een grotere verdeler? Meer maat­werk


  Een grotere groe­pen­kast leidt voor jou als installateur tot meer maat­werk. Een digi­tale bestel­hulp kan je helpen om een kant-en-klare groe­pen­kast samen te stellen, maar je kunt ook in gesprek gaan met experts. Ook kun je kijken naar grotere behui­zingen zoals onze Vega-verdeler, zodat je meer moge­lijk­heden hebt en meer ruimte om te werken in de verdeel­in­rich­ting.

   

 • Warm­te­cal­cu­latie in je verdeel­kast


  Een toename van het aantal elek­tri­ci­teits­ge­brui­kers en -opwek­kers in de woning bete­kent een steeds grotere en vollere verdeel­kast. Voller, en daarmee ook warmer. Met name de koppe­ling van PV-instal­la­ties en laad­sta­tions kan voor een flinke (over)belas­ting en daarmee (over)verhit­ting in de huidige verdeel­in­rich­tingen zorgen. Als vakman zal je - wellicht meer dan in het verleden - warm­te­cal­cu­la­ties moeten uitvoeren. Digi­tale tools kunnen zo’n calcu­latie voor jou vereen­vou­digen. Lees meer over warm­te­cal­cu­la­ties.Jouw groe­pen­kast wordt steeds complexer

Uitge­breide infor­matie over 10 belang­rijke trends in woning­in­stal­la­ties vind je in het gratis white­paper: 'De toekomst van de verdeel­tech­niek in de woning'.