Herstel­werk met uitda­gende plan­ning

Nieuw hoofdverdeelsysteem voor winkelcentrum

Na een grote brand in de parkeergarage van Winkelhof in Leiderdorp moesten de verlichtingsinstallatie, de bekabelingsinfra en de verdeelinrichtingen van het winkelcentrum vervangen worden. Een klus die geklaard moest worden terwijl winkels, restaurants en een bowling- en sportcentrum in bedrijf bleven. Met BAM Bouw & Techniek en kraanbedrijf Nederhoff voerden we het herstelwerk uit. Voor het project leverden we de hoofdverdeler, een KNX-systeem en de onderverdelers. 

project winkelhof binnen


Winkelcentrum Winkelhof
in feiten

Feiten:

Plaats: Leiderdorp

Hager-systemen: 2 hoofdverdeelkasten van 1.600 Ampère en diverse onderverdelers


In samenwerking met:

Kraanbedrijf Nederhoff

BAM Bouw & Techniek - regio Zuidwest


E-installatie vervangen in een weekend

De eerste stap na de brand? Nood­voor­zie­ningen aanleggen, zodat het winkel­cen­trum kon blijven draaien. Vervol­gens stelde BAM een inte­graal plan op voor instal­la­tie­tech­nisch en bouw­kundig herstel. De agres­sieve stoffen die vrij­kwamen bij de brand hadden de koperen onder­delen in de scha­kel­kasten aange­tast. Gevaar­lijk, want dat kan leiden tot kort­slui­ting. Die verdelers werden daarom vervangen door twee hoofd­ver­deel­kasten van 1.600 Ampère, verschil­lende onder­ver­de­lers en de 10 kV midden­span­ning­scha­ke­laar. 

Een minutieuze carbon-copy met de nieuwste installatietechniek
Doordat de beka­be­ling van de hoofd­ver­de­lers via sparingen in een betonnen vloer liep, ontwierpen we een installatie die we als een carbon-copy in de bestaande situ­atie konden inpassen. Een lastige ontwerp­klus die we ter plaatse reali­seerden, omdat van de vorige installatie – aange­legd door een andere partij – de instal­la­tie­sche­ma’s ontbraken. 

Ready to go dankzij de FAT-test op locatie
Ook de daad­wer­ke­lijke installatie vergde een inten­sieve plan­ning. Om de over­last voor het winkel­cen­trum te beperken, werd het nieuwe verdeel­sys­teem op de locatie van Hager in Coevorden uitvoerig getest middels een Factory Accep­tance Test. De installatie van de nieuwe verdeel­in­rich­ting vond uitein­de­lijk na sluiting van de winkels plaats. Op locatie assem­bleerden we de verschil­lende onder­delen van het nieuwe systeem, werd het nogmaals getest en sloten we de beka­be­ling weer aan. 

Herstelwerkzaamheden aan het hoofdverdeelsysteem met een extraatje
Door een strakke plan­ning en goede afstem­ming onder­ling verliep het proces voor­spoedig. Beide nieuwe hoofd­ver­de­lers maken gebruik van het KNX-bestu­rings­sys­teem. Een extra functionaliteit die we bij de herstel­werk­zaam­heden van het hoofd­ver­deel­sys­teem hebben meege­nomen in de plan­ning. Zo kan alle verlich­ting centraal bestuurd worden vanuit de bevei­li­gings­ruimte van Winkelhof. 

Lees meerInklappen
project winkelhof verdeler closeup

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


Lees meer

  • Artikel Installatie & Bouw: Winkelcentrum Winkelhof Leiderdorp

    pdf228,54 KB

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de bes­te op­los­sing

Van metro tot museum

Al tien­tal­len ja­ren le­ve­ren we onze bij­dra­ge aan uit­da­gen­de pro­jec­ten door heel Ne­der­land. Een aan­tal bij­zon­de­re ca­ses lich­ten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-automatisering voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laagspanningsinstallatie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofdverdeler in Museum voor Communicatie in Den Haag