Jord­fels­bry­tare
FAQ 


Hur ofta ska jag motio­nera jord­fels­bry­taren?

Minst var sjätte månad ska du motio­nera Hagers jord­fels­bry­tare. En lämplig tidpunkt för att komma ihåg detta är när vi ändrar sommar- och vintertid. Allt man behöver göra är att trycka på test­knappen; jord­fels­bry­taren slår ifrån och man får åter­ställa den för hand. Om en jord­fels­bry­tare ligger i tilläge för länge kan bryt­me­ka­nismen bli trög. Det kan medföra att jord­fels­bry­taren inte löser ut vid ett fel.

 

Hur mycket felström bör jag max ha på en jord­fels­bry­tare?

För att undvika onödig utlös­ning rekom­men­deras att läck­ström­marna inte över­stiger cirka 1/3 av märkut­lös­nings­strömmen, det är lika med 10 mA för en jord­fels­bry­tare med märkut­lös­nings­ström 30 mA.

En tumregel är 2 mA läck­ström för varje 10 A belast­nings­ström. Ett bra sätt att skydda sig mot höga läck­strömmar är att komplet­tera med person­skydds­bry­tare på käns­liga förbru­kare. Både på de grupper som man inte vill ska lösa ut (exempel kyl) och de som kan få högre felström (exempel ytter­be­lys­ning).


Vilken bryt­för­måga har en jord­fels­bry­tare?

En jord­fels­bry­tare har ingen bryt­för­måga. Där pratar man istället om kort­slut­nings­håll­fasthet; d.v.s. en jord­fels­bry­tare kräver alltid ett separat över­last- och kort­slut­nings­skydd. Alter­na­tivt kan man använda en samman­byggd apparat, s.k. person­skydds­au­tomat (RCBO).

Våra jord­fels­bry­tare håller som max 6 kA.


Kan jag ansluta en jord­fels­bry­tare på ovan- eller under­sidan?

Det spelar ingen roll om du ansluter en jord­fels­bry­tare ovan­i­från eller under­i­från bara fas och nolla går in på samma sida.


Varför fungerar inte test­knappen på jord­fels­bry­taren?

Jord­fels­bry­ta­rens test­knapp är förbunden med ett motstånd som ger en felström på 30 mA när man trycker på den. Skulle test­knappen inte fungera beror det oftast på att nollan ligger ihop med jorden någon­stans efter jord­fels­bry­taren. Detta kollar man enklast genom att ohm-mäta mellan nolla och jord, då jord­fels­bry­taren är av, då skall värdet vara ∞.

 

Hur felsöker man jord­fels­bry­tare?

Om ett jordfel uppstår i en elan­lägg­ning kan följande felsök­nings­för­fa­rande användas:

Felfall 1: Jord­fels­bry­taren går ej att slå till efter instal­la­tion.

Felsök­ning: Se till att nolla och skydds­jord ej har någon förbin­delse med varandra. Detta kan kontrol­leras med summer eller Ohm-meter.
Kontrol­lera jord­fels­bry­taren genom att från­koppla samt­liga utgå­ende ledningar och prova test­knapp samt åter­ställ­ning. Går inte jord­fels­bry­taren att åter­ställa så är den felaktig.
Kontrol­lera att endast skyd­dade grupp­nollor är anslutna till nolls­kenan efter jord­fels­bry­taren.

Felfall 2: Test­knapp fungerar ej.

Felsök­ning: Se till att nolla och skydds­jord ej har förbin­delse med varandra, och att test­knappskretsen har ström­för­sörj­ning.

Felfall 3: Jord­fels­bry­taren slår ifrån och går ej att åter­ställa.

Felsök­ning: Det före­ligger ett jordfel i anlägg­ningen. Sök felet genom att från­koppla alla grupper och åter­ställ jord­fels­bry­taren! Koppla därefter in första gruppen och kontrol­lera om jord­fels­bry­taren löser ut. Om inte, från­koppla första gruppen och till­koppla andra gruppen o.s.v. Med detta förfa­rings­sätt kommer jord­felet att kunna loka­li­seras om det är större än jord­fels­bry­ta­rens märk­fel­ström.

Bra hjälp­medel vid felsök­ning är en jord­fels­tester eller jord­fels­mä­tare. I enstaka fall kan reläet avmag­ne­ti­seras till­fäl­ligtvis efter från­slag. Det går då inte att åter­ställa. Vänta 10-30 minuter då magne­ti­se­ring ånyo skett och åter­ställ jord­fels­bry­taren.

 

Måste jag sätta jord­fels­bry­tare?

Jord­fels­bry­tare (JFB) krävs i ett antal fall, se Elsä­ker­hets­ver­kets före­skrifter 2008:1 samt elin­stal­la­tions­reg­lerna SS 436 40 00 utgåva 3. Gene­rellt gäller JFB för 20 A-uttag för allmänt bruk samt belys­nings­kretsar och 32 A vid utom­husuttag.

Absolut krav är att uttag upp till 16 A i bostäder, grund­skolor, förskolor, fritids- eller daghem ska skyddas av JFB på 30 mA.


Vilken jord­fels­bry­tare ska jag välja? Typ A, F eller B?

De olika typerna hänför sig till vilken typ av felström jord­fels­bry­tare klarar av att detek­tera.

Typ A: Jord­fels­bry­tare som kan detek­tera både nätfre­kvent växel­ström och pulse­rande likström. Felström med pulse­rande likström kan produ­ceras av alla laster med effekt­re­gle­ring, såsom likrik­tare, tyris­torer etc. Jord­fels­bry­tare typ A används över­allt där elektro­niska och icke elektro­niska belast­ningar drivs utan en frekvensom­vand­lare eller likrik­tare.

Rekom­men­derat använd­nings­om­råde:

  • Allmänt (hushåll, butik, indu­stri)
  • Vägguttag, dimrar, swit­chade ström­för­sörj­ningar, steg­mo­torer, fläktar, ugnar.

 

Typ HI (Typ A + kort­tids­för­dröj­ning): Jord­fels­bry­tare med en kort fördröj­ning, men som fort­fa­rande löser inom tiden enligt allmän typ.

Rekom­men­derat använd­nings­om­råde:

  • Allmänt (Hushåll, butik, indu­stri)
  • Större belys­nings­grupper, ström­för­sörj­ning till datorer och andra grupper där strömspikar kan före­komma.

 

Typ F (Typ A + kort­tids­för­dröj­ning+ 1 kHz): Jord­fels­bry­tare som kan detek­tera växel­ström upp till 1 kHz och pulse­rande likström. Enfas frekvensom­vand­lare kan gene­rera felströmmar med blan­dade frekvenser som avviker från 50 Hz.

Rekom­men­derat använd­nings­om­råde:

  • Allmänt (Hushåll, butik, indu­stri)
  • Hushålls­ap­pa­rater med enfas växel­rik­tare
  • Tvätt­ma­skiner, Värme­pumpar, Luft­kon­di­tio­ne­ring

 

Typ B & B+: Jord­fels­bry­tare typ B, som kan detek­tera växel­ström upp till 1 kHz, pulse­rande likström och ren likström.

Rekom­men­derat använd­nings­om­råde:

  • Indu­stri­tillämp­ningar 
  • Motorer med fler­fasig växel­rik­tare, Ladd­nings­plats för elfordon, Solcellsan­lagg­ningar, hissar, rull­trappa

 

Typ S: är en speci­altyp för 300 mA felström, avsedd enbart för anlägg­nings­skydd som är selektiv mot efter­kopplad jord­fels­bry­tare för person­skydd.

 

Hur lång bryttid har en jord­fels­bry­tare?

En typ A-jord­fels­bry­tare får ha en från­kopp­lingstid på 300 ms vid 30 mA och 40 ms vid 300 mA. Oftast har den en kortare tid, men detta är max från­kopp­lingstid enligt stan­darden. 

Jord­fels­bry­taren löser ut när ljuset släcks, vad är fel?

Detta fenomen kan uppkomma då arma­tu­rerna är försedda med HF-don. De inne­håller kompo­nenter som vid från­slag laddar ur till jord under ett mycket kort ögon­blick. Man kan använda en kort­tids­för­dröjd jord­fels­bry­tare typ HI (CDHxxx) som ej reagerar för dessa kort­va­riga förlopp.