Ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX: com­for­ta­bel en ge­bruiks­vrien­de­lijk

Meer comfort en veilig­heid, of het nu gaat om een groot kantoor­pand, een winkel, school of woning. Om dat te bereiken, is KNX-gebouw­au­to­ma­ti­se­ring onmis­baar. Met onze hoog­waar­dige systemen maak je het mogelijk.

gebouwautomatisering knx

Onze op­los­sin­gen voor
ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

Ener­gie­be­spa­rend, ge­bruiks­vrien­de­lijk, comfortabel

Ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring is niet meer weg te den­ken in onze kan­to­ren, ho­tels, wo­nin­gen, zorg­in­stel­lin­gen en in­du­striële ge­bou­wen. Be­we­gings­sensors, be­die­ning van sys­te­men op af­stand en ge­au­to­ma­ti­seer­de ver­lich­tings­op­los­sin­gen: al­le­maal dra­gen ze bij aan de com­fort, vei­lig­heid en het be­die­nings­ge­mak van een ge­bouw of wo­ning. Raam­be­kle­ding, lucht­be­han­de­lings­sys­te­men, pv-pa­ne­len, koel­sys­te­men, warm­te-in­stal­la­ties en zelfs keu­ken­ap­pa­ra­tuur kun­nen ge­au­to­ma­ti­see­rd wor­den. Dit zie je ook te­rug in ont­wik­ke­lin­gen als Hu­man Cen­tric Ligh­ting, He­al­thy Buil­dings en Fris­se Scho­len. Met een 'ge­zond ge­bouw' kun je je on­der­schei­den. Licht­sterk­te, licht­kleur, kli­maat en lucht­kwa­li­teit op ba­sis van ac­tu­e­le ac­ti­vi­tei­ten zorgt het hele jaar voor op­ti­ma­le pres­ta­tie van de ge­brui­kers. Ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring is sim­pel­weg niet meer weg te den­ken in onze ge­bou­wen.


Ga slim om met energieverbruik en kosten

Onze ge­bouw­au­to­ma­ti­se­rings­op­los­sin­gen vol­doen aan de hoog­ste ei­sen en gaan slim om met ener­gie. Ook hel­pen ze ge­brui­kers ener­gie­kos­ten te be­spa­ren. Nie­mand in de buurt? Onze aan­we­zig­heids­mel­ders en bewe­gings­sen­sors scha­ke­len de ver­lich­ting in of uit. Ver­war­mings­in­stal­la­ties kun­nen in­ge­steld wor­den op di­ver­se ge­bruiks­mo­men­ten. Raam­be­kle­ding gaat au­to­ma­tisch open en dicht, af­han­ke­lijk van de hoe­veel­heid dag­licht en in­ten­si­teit van de zon. Ons bij­be­ho­ren­de scha­kel­ma­te­ri­aal geeft de ge­brui­ker al­tijd di­rect toe­gang tot de be­lang­rijk­ste func­ties. Het KNX-au­to­ma­ti­se­rings­sys­teem zorgt er­voor dat ge­brui­kers alle func­ti­o­na­li­tei­ten kun­nen com­bi­ne­ren tot een ge­heel en ze een­vou­dig kun­nen be­die­nen./p>


Ze­ker
met Ha­ger

Wij zijn je partner bij ieder elektrotechnisch project

Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

Uitgebreide keuze

Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed productaanbod, ondersteund door goed advies, de beste service en technische support van onze experts.

 

Toekomstgericht

Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duurzaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

Partnership

Wat we je bieden? Vertrouwen en zekerheid doordat we je in alle fases van je project kunnen begeleiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs overtreffen. Iedere keer.

Gemakkelijk installeren

Je kunt rekenen op eenduidige, montagevriendelijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een doordachte aanpak in design en constructie - gebaseerd op de praktijk. Zelfs in situaties waar de eisen bijzonder uitdagend zijn.


For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.


Com­for­ta­bel
ge­au­to­ma­ti­seerd

Alles in huis om een gebouw of woning zo comfortabel mogelijk te maken. Onze gebouwautomatiseringsoplossingen maken jouw smart home of gebouw gebruiksvriendelijk. 

hager product: domovea woonkamer scherm

KNX Easy & Domovea

Eenvoudig geïnstalleerd en vriendelijk in gebruik: Domovea visualisatie

hager product: coviva app

Coviva

Onze Smart Home-box voor nieuwbouw en renovatie heet Coviva

hager-producten knx-rf quicklink

Quicklink

Draadloos verbinden van apparaten met drukknopprogrammering Quicklink

hager-product: tijdschakelklokken programmeren via app

Conventioneel automatiseren

Veiligheid en energiebesparing met tijdschakelklokken


KNX is dé stan­daard voor ge­bouw­-au­to­ma­ti­se­ring

Zekerheid van een wereldstandaard

KNX is de eni­ge we­reld­wijd er­ken­de stan­daard voor wo­ning- en ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring. Het is een com­mu­ni­ca­tie­pro­to­col waar­mee ap­pa­ra­ten en in­stal­la­ties van zo'n 400 fa­bri­kan­ten met el­kaar kun­nen pra­ten. Van ver­lich­ting, zon­we­ring, au­dio en vi­deo, ver­war­ming en be­vei­li­ging tot slim­me ener­gie­me­ters en an­de­re ap­pa­ra­ten zo­als wit­goed. In het ar­ti­kel 'Wat is KNX?' lees je er al­les over. 


hager kennisartikel knx programmeermethoden schema

Be­kijk ook onze bro­chu­res over gebouwautomatisering

Download brochures

Domoticapartners
helpen je verder

Expertise in ontwerpen en programmeren

In ons domoticapartnernetwerk vind je bedrijven door heel Nederland die zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en programmeren van de meest complexe gebouwautomatiseringsinstallaties. Ook voor een eenvoudiger project kun je hen prima inschakelen. 

Vind jouw domoticapartner
domoticapartners

Trai­nin­gen
voor ie­der­een

Word een domotica-expert

Ben je nog niet zo thuis in het werken met gebouwautomatisering? Het is gemakkelijker dan je denkt! Zeker met onze systemen, zoals KNX Easy. Voor een training kun je bij ons terecht, zodat je na één dag zelf ook een installatie kunt ontwerpen en programmeren. 

Bekijk het trainingsaanbod
knx training

In deze pro­jec­ten zit ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring van Hager

Van villa's tot scholengemeenschappen: onze oplossingen voor gebouwautomatisering voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitdagende projecten graag voor je uit. 

hager referentie brede school

Brede school Zaltbommel

project tivoli vredenburg

TivoliVredenburg Utrecht

project villabennekom buiten

Villa Bennekom