Läns­sjuk­huset Ryhov i Jönkö­ping

Midroc är el-entre­prenör när Läns­sjuk­huset Ryhov i Jönkö­ping byggs ut. Det som utmärker projektet är den pres­sade tids­planen. För att effek­ti­vi­sera föreslog Midroc att kanal­sy­stemen skulle vara förmon­te­rade innan de anlände till bygget.

Länssjukhuset Ryhofs byggnad i Jönköping


Sjuk­hus­fakta


Fakta

Plats: Jönkö­ping
Samman­lagd byggtid: 4 år (2017-2021)
Färdig­ställt: 2021
Typer: Akut­vård, vård, dagsjuk­vård samt mottag­ningar
Total yta: 35 000 m² i sex plan

 

Projekt­del­ta­gare

Bygg­bolag: NCC
Fastig­hets­ä­gare: Region Jönkö­pings län
Elin­stal­latör: Midroc
Arki­tekt: Lilje­walls
Fastig­hets­för­val­tare: Region Jönkö­pings län

 Repor­tage: med Midroc vid bygget av 
läns­sjuk­huset i Jönkö­ping

”En färdig­byggd kanal monterar du upp på ungefär tio minuter”

Gert-Inge Andersson, projek­tin­genjör på Midroc 


Färdig­mon­te­rade kanaler
löste pressad tids­plan  

Nybygget är i full gång. Den aktu­ella bygg­naden, hus D, ligger norr om det befint­liga sjuk­huset och ska rymma ett flertal vårdav­del­ningar. Den totala ytan blir 35 000 kvadrat­meter fördelat på sex våningar.

 

– Det är ett inspi­re­rande uppdrag. På grund av den pres­sade tids­planen har utma­ningen legat i att hitta tids­be­spa­rande lösningar, säger Gert-Inge Andersson, projek­tin­genjör på Midroc. Han fort­sätter:

 

– I det här projektet finns inte tid för att sätta ihop kana­lerna på plats. Därför under­sökte vi om Hager kunde förmon­tera alla kanaler så att våra montörer bara behöver skruva upp och koppla in dem. Dess­utom har konjunk­turen gjort så att det råder brist på montörer. Därför är alla tids­be­spa­rande åtgärder posi­tiva.

 

På Ryhov handlar det om ett stort stycke tid som kapas tack vare de förmon­te­rade kana­lerna. I uppdraget ingår att montera uppemot 1 500 kanaler. Skulle montö­rerna sätta ihop dem på plats tar det uppåt fyra timmar per kanal. Genom att sätta upp en förmon­terad kanal kan Midroc spara 2,5 till 3 timmar per kanal. Det handlar alltså om en tids­be­spa­ring på 3 750 till 4 500 timmar, i runda slängar.

 

Den förmon­te­rade kanalen inne­höll jord­fels­bry­tare med hjälp- och signal­kon­takt samt uttags­sy­stem med infäst­ning i kanal­front.

 

– Det är klart att dessa produkter blir dyrare. Men vi tjänar in det eftersom vi lösgör tid för våra montörer som kan ägna sig åt annat. I det här fallet fanns dess­utom inga alter­nativ på grund av tids­press och rådande beman­nings­brist, säger Gert-Inge.Produkter och lösningar i projektet

Berker serie S.1 Elegant stan­dard

Till projektet leve­re­rades Berker S1. Trap­pom­kopp­lare, vägguttag och även Dali vrid­dimmer.
Serie berker S.1 står för “stan­dard”. Denna ström­stäl­lar­serie har satt de verk­liga stan­dar­derna för enkelhet, funk­tio­na­litet och tidlöshet. Tack vare dessa kvali­teter har den natur­ligt utveck­lats till att bli ett stan­dardval för både bostäder och kommer­si­ella fastig­heter, vid reno­ve­ring eller nybygg­na­tion.

 

Kana­li­sa­tion BRA i alumi­nium

De ställ­bara inner- eller ytter­hörnen kan justeras med upp till 5° avvi­kelse från en rät vinkel. Efter att första jord­ningen gjorts är systemet självjor­dande via skar­varna. Du sparar ca 30 % instal­la­tionstid genom att inte behöva använda en mängd småde­taljer för att jorda kanalen. Med hjälp av vårt kalkyl­pro­gram får du enkelt fram pris och mate­ri­al­spe­ci­fi­ka­tion på din föns­ter­bänks­in­stal­la­tion.

Jordfelbrytare med signalkontakt i kanal från Hager

Jord­fels­bry­tare med signal­kon­takt i kanal

Till­sam­mans med Midroc togs en lösning fram med en speci­a­lan­passad kaps­ling. Jord­fels­bry­tare med signal­kon­takt monte­rades i kanalen så nära objektet som möjligt. Signal­kon­takt användes till jord­fels­bry­tare för att kunna larma vid utlöst eller från­slagen jord­fels­bry­tare.

 

Uttags­sy­stem med infäst­ning i kanal­front

För att ha kontroll över­las­terna i sjuk­huset har tre last­pri­o­ri­te­ringar använts för uttagen i föns­ter­bänkska­nalen: ordi­narie kraft, viktig last och mycket viktig last. Två- och trevägsut­tagen kan enkelt anslutas med snab­ban­slut­ningar för kabel i botten på uttaget. De är också försedda med WAGO-kontakter. Ramarna har enkel uppmärk­ning och är samman­kopp­lings­bara för ett till­ta­lande intryck.Kontakta oss

Är du intres­serad av hur vi kan hjälpa dig med ditt nästa projekt?

Få reda på hur du kan få din verk­samhet att växa med Hagers lösningar och support.Liknande
projekt

Nya Söder­tälje sjukhus rustas för fram­tiden

Speci­a­lan­passad KNX-lösning för Nya Söder­tälje sjukhus. Projektet omfattar även instal­la­tioner av skräd­dar­sydda lösningar med centraler, stavar och vägg­mon­te­rade kanaler.

Hälsans hus i Kungshamn

Hälsans hus i Kungs­hamn

Vård­in­rätt­ningen valde fyra produkt­seg­ment från Hager. Det vill säga kana­li­sa­tion, ström­stäl­lare, centraler och fastig­hets­au­to­ma­tion. Läs om projektet med lösningen i fokus.

Vy över Svartedalsskolans byggnad tagen uppifrån

Svar­te­dals­skolan, Biskops­gården

Den 12 500 kvadrat­meter stora bygg­naden är modern och rymmer 750 elever i årskul­larna fyra till nio. När det kommer till elin­stal­la­tio­nerna är allting genom­tänkt och anpassat för fram­tiden.