Svar­te­dals­skolan, Biskops­gården

Den 12 500 kvadrat­meter stora bygg­naden är modern och rymmer 750 elever i årskul­larna fyra till nio. När det kommer till elin­stal­la­tio­nerna är allting genom­tänkt och anpassat för fram­tiden.

Vy över Svartedalsskolans byggnad tagen uppifrån


Fakta


Fakta

Plats: Biskops­gården, Göte­borg
Samman­lagd byggtid: 28 mån
Färdig­ställt: Sommaren 2020
Loka­lens syfte: Skola
Total yta: 12 400 m2

 

 

Projekt­del­ta­gare

Byggare: Flodén Bygg­nads AB
Fastig­hets­ä­gare: Göte­borgs­re­gi­onen
Elkon­sult: Rejlers Sverige AB
Elin­stal­latör: Elect Service AB
Arki­tekt: Wahl­ström & Steijner Arki­tekter AB
Fastig­hets­för­val­tare: Göte­borgs­re­gi­onen
Utforska skolan på nära håll!

"Anled­ningen till att vi valde Hagers produkter var att vi fick ett bra förtro­ende för dem. Under projek­tets gång fick vi sedan mycket hjälp."

Johan Lövgren
Arbets­le­dare, Elect Service ABEn modern skola rustad för fram­tiden

På Svar­te­dals­skolan i Biskops­gården blev 66 procent av eleverna behö­riga till gymna­sie­skolan år 2019. Det är en bra bit under snittet i landet som ligger på 85 procent. Under de senaste åren har Göte­borgs­re­gi­onen därför satsat för att höja genom­snitts­be­tygen. Bland annat har man byggt en helt ny skola.

 

Den nya skolan, som invigdes under höst­ter­minen 2020, är både stor och modern. Arki­tekt­kon­toret Wahl­ström och Steijner gav bygg­naden en pyra­mid­lik­nande form så att den skulle smälta in bland de omgi­vande kullarna.
Den 12 500 kvadrat­meter stora bygg­naden rymmer 750 elever i årskul­larna fyra till nio. Förutom skol­lo­kaler ryms även bibli­otek, matsal, storkök och idrotts­hall. Även en över­glasad atri­um­gård har skapats som en bonusyta för utställ­ningar, works­hops och uppträ­danden. När det kommer till elin­stal­la­tio­nerna är allting genom­tänkt och anpassat för fram­tiden.

Bild på studerande skolbarnProdukter och lösningar i projektet

Golvbox VE09 från Hager monterad i Svartedalsskolan i Göteborg

Golvbox VE09

Golv­box­arna som beställdes till Svar­te­dals­skolan är lätta att justera och är anpas­sade för ett brett urval av till­behör. Flex­i­bi­li­teten gjorde det smidigt för instal­la­tö­rerna att välja Hager i ett tidigt skede då de inte visste vad som skulle sitta i golv­box­arna. Det var enkelt att i efter­hand montera appa­rat­dosan som då bestyc­kats med produkter enligt kundens önskemål.

Mobiltelefon ligger på laddning från ett uttag i en fönsterbänkskanal från Hager

Föns­ter­bänkskanal BRA 65x130

Eftersom de hori­son­tellt monte­rade föns­ter­bänkska­na­lerna behövde måttan­passas på plats föll valet på alumi­nium då det är ett smidigt mate­rial att jobba med. Instal­la­tionen var både enkel och snabb eftersom skar­varna är självjor­dande och uttagen front­mon­te­rade. Till klass­rummen beställdes stående kanaler i speci­al­längder.

Univers golv­skåp 1600 A

Eftersom skol­bygg­naden kräver mycket stora fördel­ningar använder man ett Univers golv­skåp 1600 A som inkom­mande servis. Skåpet är utrustat med  effekt-, kniv och diazed­säk­ringar samt ener­gi­mä­tare för under­mät­ning. Fördel­ningen matar de övriga tolv centra­lerna med kraft.

Univers 400 A, 12 centraler

De vägg­mon­te­rade skåpen är i plåt med IP-klass IP44 vilket ger en väldigt robust kvalité. Skåpen är försedda med det flex­ibla univers­sy­stemet och utrus­tade med huvud­bry­tare, diazed­säk­ringar samt ett antal dvärg-, person- och jord­fels­bry­tare.
Har du liknande projekt
behöver du en samar­bets­partner eller mer infor­ma­tion?

Få reda på hur du kan få din verk­samhet att växa med Hagers lösningar och support.Liknande
Projekt

Nya Söder­tälje sjukhus rustas för fram­tiden

Vid om- och nybygg­na­tionen av Nya Söder­tälje sjukhus har Hager till­sam­mans med ÅF arbetat fram en speci­a­lan­passad KNX-lösning.

Länssjukhuset Ryhofs byggnad i Jönköping

Läns­sjuk­huset Ryhov i Jönkö­ping

För att effek­ti­vi­sera bygg­pro­cessen valde man kanal­sy­stem som var förmon­te­rade innan de anlände till bygget.

Hälsans hus i Kungshamn

Hälsans hus i Kungs­hamn

Vård­in­rätt­ningen valde kana­li­sa­tion, ström­stäl­lare, centraler och fastig­hets­au­to­ma­tion. Läs om projektet med lösningen i fokus.