Mekta­gonen Göte­borg

I Göte­borg, på gränsen till Mölndal ligger Mekta­gonen: En kontors­byggnad med till­hö­rande lokaler som livs­me­dels­butik, gym, galleria och ett parke­ringshus. 8 000 kvadrat­meter moderna lokaler fördelat på sex plan där fastig­hets­ä­garen Alecta haft miljön i fokus.

Montör Assamblin utanför kontorshus Mektagonen i Mölndal


Fakta

Fakta

Plats: Mölndal
Samman­lagd byggtid: 3 år
Färdig­ställt: Sommaren 2020 
Kontor­syta: 8 000 m2
Total yta: 39 000 m2

 

 

Projekt­del­ta­gare

Bygg­bolag: AF bygg
Fastig­hets­ä­gare: Alecta
Elkon­sult: Apexa
Elin­stal­latör: Assemblin
Arki­tekt: Krok & Tjäder
Fastig­hets­för­val­tare: Newsec
Självjor­dande kanaler
sparar värde­full tid  

Även om den totala bygg­tiden var ganska lång kom instal­la­tören Assemblin in sent i projektet vilket gjorde att arbetet koncen­tre­rades på att hitta mate­rial som kunde minska instal­la­tions­tiden. En bit in i projektet behövdes hyres­gäs­tan­pass­ningar göras för DB Schenker, Willys och Nordic Well­ness. Detta samman­taget gjorde mate­ri­al­valen till en avgö­rande faktor för Assemblin.

För den över­vä­gande delen av instal­la­tions­ma­te­rial föll valet på Hager. Färdig­byggda centraler, matar­ka­naler, golv­boxar och ett stort antal föns­ter­bänkska­naler. Närmare bestämt instal­le­rades 516 föns­ter­bänkska­naler. Det motsvarar en sträcka på hela 1 100 meter.

– Kana­lerna är självjor­dande och det sparade oss åtminstone 40 timmar i instal­la­tionstid. Att spara så pass mycket tid hjälpte oss i det här stora projektet, säger Claes Berg­gren projekt­le­dare på Assemblin.

 Produkter och lösningar i projektet

Installation Kapslingar och skåp i kontorshus Mektagonen från Hager

Kaps­lingar och skåp

Vi uppfyller alla stan­darder och instal­la­tions­regler och våra produkter håller alltid högsta kvalitet. Dess­utom är de inno­va­tiva, säkra, enkla att instal­lera. Våra produkter känne­tecknas av fram­tids­säkra och miljö­vän­liga mate­rial som ökar fastig­he­tens värde. Du kan alltid lita på att alla modul­kom­po­nenter vi utvecklar är gjorda med fokus på säkerhet.

Fönsterbänkskanal i plåt BRS från Hager

Föns­ter­bänkskanal i plåt BRS

Form­stycken med perfekt pass­form under­lättar instal­la­tionen och ger ett snyggt resultat. De ställ­bara inner- eller ytter­hörnen kan justeras med upp till 5° avvi­kelse från en rät vinkel. Efter att första jord­ningen gjorts är systemet självjor­dande via skar­varna. Du sparar ca 30 % instal­la­tionstid genom att inte behöva använda en mängd småde­taljer för att jorda kanalen.

Golvbox med tolv eluttag

Golv­boxar med till­behör

Våra golvin­stal­la­tioner finns som rektangu­lära, kvadra­tiska eller runda former för torr­stä­dade och våtstä­dade golv. Det finns olika färger och mate­rial för de mest skilda områden där golv­spack­lets höjd är mellan 40 till 120 mm. Systemet är flex­i­belt och produk­terna passar univer­salt i de olika golv­box­va­ri­an­terna.

 

Matar­ka­naler

Använd matar­ka­naler för att få en så snygg och ratio­nell utan­på­lig­gande elin­stal­la­tion som möjligt. Vi erbjuder matar­ka­naler i halo­gen­fritt mate­rial, alumi­nium, plåt och PVC. Fler­talet typer finns även med dubbel­häf­tande tejp. LF matar­kanal i PVC finns även i svart RAL 9011.
Kontakta oss

Oavsett om det gäller projekt, plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.

Få reda på hur du kan få din verk­samhet att växa med Hagers lösningar och support.Liknande
refe­ren­s­ob­jekt

Ett ljust och luftigt konferensrum med blickfång på en strömbrytare och ett eluttag från Hager

Lutande väggar och ställ­bara konsoler

Tack vare Hagers ställ­bara konsoler kunde elin­stal­la­tören montera kanaler i räta linjer och spara dyrbar monta­getid på Aptivs kontor i Göte­borg.

Trekantskanal och golvboxar från Hager  i kontor hos KSRR i Kalmar

Prak­tisk lösning i kontors­land­skap

Med hjälp av vink­lade golv­ka­naler och golv­box­sy­stem kunde man dölja kablaget i det öppna kontor­land­skapet i Kalmar.

Infälld fönsterbänkskanal BKIS

Infällda kanaler på kontor

Den infällda kanalen BKIS sparade instal­la­tören mycket tid plus att kablarna kunde gömmas på ett effek­tivt sätt på ett kontor i Mölndal.