Aptiv, Göte­borg

När 1970-tals­bygg­naden på Möln­dals­vägen i Göte­borg skulle reno­veras stod Elcenter inför flera utma­ningar. En av dem var att väggarna lutade åt olika håll. Tack vare Hagers ställ­bara konsoler kunde elin­stal­la­tören montera kanaler i räta linjer och spara dyrbar monta­getid.

Ett ljust och luftigt konferensrum med blickfång på en strömbrytare och ett eluttag från Hager


Fakta


Fakta

Plats : Göte­borg 
Samman­lagd byggtid: Ett år 
Färdig­ställt: Juli 2020 
Kontor­syta: 4 000 m2 
Total yta: 4 300 m2

 


Projekt­del­ta­gare

Bygg­bolag: RO-gruppen

Fastig­hets­ä­gare: Platzer fastig­heter AB
Elkon­sult: Elcenter
Elin­stal­latör: Elcenter
Arki­tekt: Tengbom
Fastig­hets­för­val­tare: Platzer fastig­heter AB
Så blev 70-tals­bygg­naden ett modernt IT-kontor

Eftersom man gjorde så pass stora föränd­ringar av loka­lens layout var elkon­sulten tvungen att göra om all el i bygg­naden.

Data­nivån i fastig­heten skulle också vara hög. Hyres­gästen som skulle flytta in var nämligen Aptiv – ett globalt tekniskt företag som utvecklar säker­hets­teknik och teknik för uppkopp­lade bilar till bilin­du­strin.
– Vi har lagt in data­kabel av kate­gori 7. Det är ett kablage som möjliggör ett snab­bare datanät och tyngre data­filer. Den här data­ka­beln blir lika tjock som en elkabel, säger Björn.
För att inte­grera dessa kablar på ett snyggt sätt valde Elcenter Hagers föns­ter­bänkska­naler.
– Hagers ställ­bara konsoler var till stor fördel. Väggarna i bygg­naden var nämligen inte i 90 graders vinkel. Det skevade en hel del mellan parti­erna. Så monta­ge­tiden kortades ner på grund av flex­i­bi­li­teten i de ställ­bara konso­lerna, säger Björn avslut­ningsvis.

 
Fönsterbänkskanal från Hager i Kontorshus med data- och vägguttag


Produkter och lösningar i projektet

Serie berker S.1

När det var dags för komplet­te­ring föll valet på berker och den stil­rena serien S.1. Denna ström­stäl­lar­serie har satt de verk­liga stan­dar­derna för enkelhet, funk­tio­na­litet och tidlöshet. Tack vare dessa kvali­teter har den natur­ligt utveck­lats till att bli ett stan­dardval för både bostäder och kommer­si­ella fastig­heter, vid reno­ve­ring eller nybygg­na­tion.

BRA 65130

När det kommer till föns­ter­bänkska­na­lerna föll valet på de lätt­ar­be­tade och självjor­dande BRA65130 med ställ­bara konsoler. Man valde kanaler i alumi­nium eftersom det är lättare att jobba med framför stål. Uttagen kommer med både Wago-anslut­ning och inkopp­ling för kabel, vilket under­lät­tade instal­la­tionen. Att märk­fönstret sitter kvar på uttaget och inte på täck­locket förenk­lade uppmärk­ning och komplet­te­ring.

Vägg- och golv­skåp univers

Univers vägg- och golv­skåp kan knap­past över­träffas i flex­i­bi­litet: Vare sig som servi­s­cen­tral eller elför­del­ning i kommer­si­ella bygg­nader. Skåpen finns med en IP54-version i 1,5 mm galva­ni­serad stålplåt för använd­ning i tuffa miljöer. Således är detta skåp opti­malt för enheter upp till 630 A. Med univers golv­skåp kan man göra instal­la­tioner i allt från kontor till indu­strier.
Har du liknande projekt och behöver du en samar­bets­partner eller mer infor­ma­tion

Få reda på hur du kan få din verk­samhet att växa med Hagers lösningar och support.Våra produkter och lösningar
i andra kontor

Montör Assamblin utanför kontorshus Mektagonen i Mölndal

Mekta­gonen, Göte­borg

I Göte­borg på gränsen till Mölndal ligger Mekta­gonen: En kontors­byggnad med till­hö­rande lokaler som livs­me­dels­butik, gym, galleria och ett parke­ringshus. 8 000 kvadrat­meter moderna lokaler fördelat på sex plan där fastig­hets­ä­garen Alecta haft miljön i fokus.

Trekantskanal och golvboxar från Hager  i kontor hos KSRR i Kalmar

KSRR, Kalmar

Trenden att bygga kontor­sytor med öppet land­skap fort­sätter. Målsätt­ningen i detta projekt var att kunna utveckla arbets­miljön genom att erbjuda sina anställda en kreativ, attraktiv och effektiv arbets­miljö.

Hager refefensobjekt Alfagatan Mölndal

Kontor, Mölndal

Den infällda kanal­lös­ningen BKIS har valts i projektet. Kanalen har stora fördelar inte minst utse­en­de­mäs­sigt. I och med att den bygger ut mini­malt från vägg smälter den in i inred­nings­miljön på ett elegant sätt.