Kontor i Kalmar

Trekantskanal och golv­boxar löste utma­ningen i kontors­land­skapet.

 

test

Prak­tisk lösning i kontors­land­skap

Trenden att bygga kontor­sytor med öppet land­skap fort­sätter. Målsätt­ningen i detta projekt var att kunna utveckla arbets­miljön genom att erbjuda sina anställda en kreativ, attraktiv och effektiv arbets­miljö. Det nya kontoret bidrar till denna utveck­ling genom att erbjuda en öppen plan­lös­ning i en attraktiv byggnad.

Den öppna plan­lös­ningen ställer speci­ella krav på kana­li­sa­tions­lös­ningen och för att få en ren och öppen känsla i rummet ville man på ett effek­tivt sätt dölja kablaget. Valet blev då enkelt när Hager presen­te­rade en lösning med en vinklad golv­kanal samt golv­box­sy­stem.

 


"Hagers trekantskanal gjorde att vi fick fram en mycket prak­tisk lösning för projektet"

Per-Ola Olofsson på LR-instal­la­tion


Objekt­be­skrivi­ning

KSRR är ett kommunal­för­bund som ansvarar för insam­ling och behand­ling av hushålls­av­fall inom Kalmar, Mörby­långa, Nybro, Oskars­hamn och Torsås kommuner. Under 2018 har KSRR flyttat in i ett nytt huvud­kontor i Kalmar.

 

Huvud­bygg­naden i två plan rymmer bland annat kund­mot­tag­ning, vågad­mi­nist­ra­tion, ett akti­vi­tets­ba­serat kontors­land­skap och gene­rösa perso­nalut­rymmen.

 

test

En prak­tisk lösning

I och med det öppna kontors­land­skapet ville kunden inte ha en tradi­tio­nell föns­ter­bänkskanal monterad, utan ville hitta en lösning där man kunde placera väggut­tagen och dataut­tagen i golv­nivå. Med flex­i­bi­litet som utgångs­punkt samt med hänsyn tagen till place­ring av fönster och radi­a­torer föreslog Hagers repre­sen­tant en lösning med en vinklad kanal längs golv och väggar. För att öka flex­i­bi­li­teten ytter­li­gare passade golv­boxar utmärkt till vissa ytor. 

 

– Lösningen med golv­kanal och golv­boxar har gjort att lokalen upplevs som ren, snygg och fri från för mycket onödigt kablage. Hagers trekantskanal gjorde att vi fick fram en mycket prak­tisk lösning för projektet, säger Per-Ola Olofsson på LR-instal­la­tion.

 

test

Att alltid ha ett lösningstänk med kunden i fokus är viktigt för oss på Hager. Vi foku­serar mycket på att kunna erbjuda kundan­pass­ningar med stor flex­i­bi­litet.

Gunnar Wenner­berg, försälj­nings­chef på Hager

 Fakta

Årtal: 2018
Plats: Kalmar
Kate­gori: Kontor
Bestäl­lare: KSRR
Instal­latör: LR-Instal­la­tion i Kalmar

Fördelar

  • Instal­la­tion som ger en hållbar lösning över tid
  • Flex­ibel kundan­pass­ning
  • Snyggt och este­tiskt till­ta­lande. Värdeska­pande för fastig­hets­ä­garen
  • Kana­li­sa­tion och golv­boxar ger brukaren en bättre flex­i­bi­litet och lätt­mö­ble­rade utrymmen


Kontakta oss

Oavsett om det gäller projekt, plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.


Liknande
refe­ren­s­ob­jekt

Montör Assamblin utanför kontorshus Mektagonen i Mölndal

Självjor­dande kanaler sparade tid

I Göte­borg på gränsen till Mölndal ligger Mekta­gonen: En kontors­byggnad med till­hö­rande lokaler som livs­me­dels­butik, gym, galleria och ett parke­ringshus. 8 000 kvadrat­meter moderna lokaler fördelat på sex plan där fastig­hets­ä­garen Alecta haft miljön i fokus.

Infälld fönsterbänkskanal BKIS

Infällda kanaler på kontor

Den infällda kanal­lös­ningen BKIS har valts i projektet. Kanalen har stora fördelar inte minst utse­en­de­mäs­sigt. I och med att den bygger ut mini­malt från vägg smälter den in i inred­nings­miljön på ett elegant sätt.

Vägguttag och strömbrytare Berker S.1 från Hager i kontorshus Aptiv i Göteborg

Lutande väggar och ställ­bara konsoler

Tack vare Hagers ställ­bara konsoler kunde elin­stal­la­tören montera kanaler i räta linjer och spara dyrbar monta­getid på Aptivs kontor i Göte­borg.