Privat­kund

Ditt hem är en plats som bör under­lätta vardagen. Som bidrar med komfort, säkerhet, bekväm­lighet och produkter som samti­digt åter­speglar din person­lighet. Det är här Hager kommer in i bilden. Vi är en världs­le­dande leve­rantör av lösningar och tjänster för elin­stal­la­tioner i alla stor­lekar. Med över sextio års erfa­renhet i bran­schen så vet vi vad som krävs för att prio­ri­tera komfort, trygghet och välbe­fin­nande.

End Users

Från este­tiska val 
till säkra produkter

[No text in field]

Oavsett om du reno­verar ditt hus eller bygger ett nytt så har vi lösning­arna du behöver. De finns i en mängd olika former, stilar, mate­rial och färger så att du kan lägga till din person­liga prägel i alla rum, från mini­ma­lis­tisk modern till retro – och allt däre­mellan.

 

Men det handlar inte bara om estetik. Allting vi erbjuder – från uttag, ström­bry­tare och sensorer till belys­ning, säker­hets­sy­stem, hemau­to­ma­tion, tempe­ratur- och ener­giö­ver­vak­ning – har utfor­mats för att göra ditt hem till en mer hållbar och behaglig plats att bo på. 


Produkter och lösningar

Local content

Det är säkrast så

Skydda både dig och din bostad mot onödiga strö­mav­brott, skador på din heme­lekt­ronik genom över­spän­ning och förhindra bränder star­tade av elfel. Smart teknik för en bekvä­mare vardag.


Local content

Manu­faktur Edition

På Hager Manu­faktur blir indi­vi­du­ella idéer verk­lighet. Exklu­siva ström­bry­tare i små serier. Ström­bry­tarna har samma krav som bra arki­tektur. Alltså tidlöshet, funk­tio­na­litet och håll­barhet.


Local content

Vrid­bry­tare med belys­ning

Vi har uppda­terat våra runda vrid­bry­tare. Serie 1930, Serie Glas och Serie R.classic finns nu till­gäng­liga med en unik funk­tion, den första belysta vrid­bry­taren på den svenska mark­naden.


Local content

domovea – för ett smart hem

En bygg­sten för det smarta hemmet. Med domovea lägger du grunden för samman­kopp­lade enheter i det smarta hemmet. KNX, IP, IoT. Anslut, styr och visu­a­li­sera. Allt i en och samma app.


Åhus Gäst­gi­va­re­gård

Inspi­reras av åtta magiska och helt unika hotellrum på Åhus Gäst­gi­va­re­gård, en hotell­pärla på den skånska östkusten med rötter i tidigt 1700-tal. Kika på vår stan­dardserie S.1 eller den skräd­dar­sydda brytaren i guld. Här kan du få idéer till det egna sov- eller badrumet. Varför inte skapa lite hotell­känsla där hemma?

strömbrytare i Guld från Berker. Interiörbild hotellrum Åhus Gästgivaregård

Förbered mötet med din elin­stal­latör

Nyfiken på en person­skydds­bry­tare? Ladda ner vår folder och disku­tera möjlig­he­terna med din elekt­riker.

Easier for business

Familj till Familj

Svårt sjuka barn från hela landet remit­teras till Drott­ning Silvias barn- och ungdoms­sjukhus i Göte­borg. Under den tid barnen behöver vård och behand­ling har familjen möjlighet att bo på Ronald McDo­nald hus. Oavsett om det är akut eller planerat, om det handlar om några dagar eller flera veckor, så sätts vardags­livet på paus när allt fokus ligger på barnets till­frisk­nande. Vi i Hager­fa­miljen förstår vikten av en samman­hållen familj. Därför skänker vi en krona från varje sålt 2-vägsuttag i serie berker S.1. Peng­arna går till famil­jerna som bor på Ronald McDo­nald Hus i Göte­borg. Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjäl­pande hand för familjer med sjuka barn.

Skydda ditt hem

En tred­jedel av alla bränder i bostäder uppstår efter elfel . Med en ljus­bågs­de­tektor (AFDD) får du ett skydd som inte nödvän­digtvis jord­fels­bry­tare eller dvärg­bry­tare ger. En modern inno­va­tion för säkrare hem. Smart teknik för en bekvä­mare vardag.

 

Det är säkrast så.

installer

Kontakta din elekt­riker

Elekt­riskt instal­la­tions­ar­bete måste alltid utföras av behö­rigt elin­stal­la­tions­fö­retag.