Under­hållsfri snab­ban­slut­nings­teknik
QuickConnect

Snabbt, säkert och enkelt

 

Ilustrerad mekanism vy inifrån Quickconnect

Använd QuickConnect 

Tekniken ger säkrare förbind­ningar med tryg­gare anslut­ningar. Nu har 68% gått över till QuickConnect på dvärg- och jord­fels­bry­tare från Hager. QuickConnect ger en märkbar bespa­ring i tid om man jämför med produkter som har skru­van­slut­ning och tack vare hög kvalitet och till­för­lit­lighet kan vi garan­tera en säker elin­stal­la­tion.


Instruk­tions­film 
QuickConnect

Fördelar i korthet

  • Högsta säker­hets­nivå med konstant fjäder­tryck
  • Säker anslut­ning
  • Säker spän­nings­prov­ning
  • Klar och tydlig märk­ning
  • Full kompa­bi­litet och lönsamhet
  • Snab­bare och billi­gare med QuickConnect
  • Genom­tänkt produkt­utbud med QuickConnect

Högsta säker­hets­nivå med konstant fjäder­tryck

Dubbla utgå­ende anslut­ningar med QuickConnect. Anslut­ning­arna är obero­ende av varandra. För att ansluta, tryck helt enkelt bara i ledningen. Resultat: en perma­nent säker instal­la­tion. Tack vare ett konstant fjäder­tryck, behöver man inte efterdra. För att demon­tera, tryck på knappen med en skruv­mejsel och dra ut ledningen - enklare eller snab­bare kan det inte bli. På en inkopplad modul­kom­po­nent ska ledning­arna sitta ordent­ligt fast för drift­sä­ker­he­tens skull. Hittills har detta betytt att ledningen anslu­tits med en skruv­me­ka­nism och vid lednings­drag­ning i centralen innebär det åtskil­liga moment. Vid använd­ning av QuickConnect behövs inte detta.

Prak­tiskt: Säker anslut­ning som inte behöver efter­dras
Fördel: Dubbla obero­ende utgå­ende anslut­ningar

Säker anslut­ning

Även fasske­norna är utrus­tade med QuickConnect anslut­nings­teknik. Med den fjäder­be­las­tade snab­ban­slut­ningen på fasskenan kan du vara säker på att det är till­för­lit­ligt kontakt­tryck och en god anslut­ning. Fasskenor trycks fast efter att mjuk­le­dar­för­bind­ningar är förlagda. Skruven påverkar bara hiss­klämman (ej fasskenan) vilket innebär att man tydligt ser så att anslut­ningen ligger korrekt i hiss­klämman på dvärg­bry­taren. Detta ger även mer utrymme att lägga in anslut­ning­arna på utgå­ende före man monterar fasskenan. QuickConnect innebär att efter­drag­ning inte längre är nödvän­digt.

Prak­tiskt:
Hager dvärg­bry­tare med QuickConnect möjliggör att kunna montera fasskenan sist.
Fördel: Upp till 50 % mer utrymme mellan raderna.

Enkelt att byta dvärg­bry­tare

Enkelt att byta dvärg­bry­tare på DIN-skenan. En fördel­ning skall fungera klan­der­fritt från första stund den har monterat men elcen­traler lever ett statiskt liv och even­tuell utbyggnad eller byte av kompo­nent ska kunna utföras med så lite stör­ningar som möjligt. Med en dvärg­bry­tare med QuickConnect är det mycket enkelt att utföra even­tu­ellt byte mitt på en DIN-skena. Tack vara det inno­va­tiva DIN-skene­fästet är det bara att lossa ledningen, dra ut fästet och ge ett lätt tryck på fasske­nans kant så att den släpper från dvärg­bry­taren och skjut sedan upp dvärg­bry­taren från DIN-skenan. Så enkelt kan du koppla loss produkter från DIN-skenan.

Fördel: Snabbt och säkert arbete med kort avbrottstid. Lätt och snabb demon­te­ring av kompo­nenter på DIN-skena.

Säker spän­nings­prov­ning

Normer och bestäm­melser ser till att produkter uppfyller före­skrivna tekniska krav. Hagers produkter testas under hela produk­tionen och har genom­gått alla prov­ningar hos berörda prov­nings­an­stalter. Detta ger garanti om mycket hög säkerhet och säger mycket om vår förstå­else för kvalitet och ansvar. Alla modul­kom­po­nenter från Hager är konse­kvent berö­rings­skyd­dade enligt kaps­lings­klass IP20. Vi garan­terar att vi håller kaps­lings­klass såväl som andra normer och före­skrifter genom prov­ningar som genom­förts av bland andra Semko. Spän­nings­prov­ningen på QuickConnect görs via hålet vid knappen. Säkerhet hör ihop med ansvar. Ju närmare kontakten är mellan teknik och människa, desto vikti­gare är säker­heten.

Fördel: Alla modul­kom­po­nenter är berö­rings­skyd­dade enligt kaps­lings­klass IP20 vilket ger säkerhet under instal­la­tion och i drift.

 

Klar och tydlig märk­ning

Märk­ning är en säker­hets­faktor, som lätt underskattas. Det är inte bara elekt­ri­kern som har behov av att det är uppmärkt. Det är ytterst viktigt för anlägg­nings­in­ne­ha­vare att ha möjlighet att kontrol­lera och styra elan­lägg­ningen under vanlig drift. Märk­ningens tydlighet erbjuder ett bekym­mers­fritt hand­ha­vande. Om du vill få det perfekt så prova programmet hagercad som ger en tydlig märk­ning. Då passar märk­ningen perfekt till våra modul­kom­po­nenter som är försedda med märk­fält och skyd­dande trans­pa­rent lock som håller damm och smuts borta. Stäng locket och märk­ningen är alltid synlig på modul­kom­po­nen­terna. Öppna luckan, lägg i märk­remsan, stäng luckan - klart!

Fördel:
 Säkert genom en tydlig, hållbar och ren märk­ning av kompo­nen­terna, även när front­kåpan är bort­tagen. Skapa din märk­ning med det kost­nads­fria programmet hagercad.

 

Full kompa­bi­litet och lönsamhet

Tekniska fram­steg är posi­tivt – för det mesta. Vi är uppmärk­samma på att nya gene­ra­tio­ners modeller skall vara kompa­tibla med tidi­gare. För att modul­kom­po­nenter skall kunna fungera till­för­lit­ligt under många år, produ­cerar vi för fram­tiden. Vi planerar och utvecklar nya modul­kom­po­nenter på ett sådant sätt att de i prak­tiken går ihop med de före­gå­ende model­lerna – så långt det är möjligt. Detta är kompa­bi­litet som ger pålit­liga produkter. Ett exempel är våra fasskenor som passar för dvärg­bry­tare med QuickConnect och för 6kA och 10kA dvärg­bry­tare med skruv. Fasskenan passar även äldre dvärg­bry­tare från hager.

Fördel:
Full kompa­bi­litet med Hager dvärg­bry­tare såväl med Quickconnect som med skruv, även tidi­gare gene­ra­tionen. Mer lönsamhet genom problemfri utvidg­ning av en befintlig instal­la­tion.

 


Snab­bare och billi­gare med QuickConnect

QuickConnect-anslut­ning­tek­niken ger en märkbar bespa­ring i tid om man jämför med enheter med skru­van­slut­ning. 

  • Se vår enkla beräk­ning


Våra favo­rit­pro­dukter
med quickconnect-teknik

Person­skydds­bry­tare

Dvärg­bry­tare

Jord­fels­bry­tare

Ljus­bågs­de­tektor (AFDD)

Dimmer­aktor

Markis- / Persi­enn­aktor


Har du frågor?
Våra experter svarar gärna.

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.