Productgroepafbeelding Ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­te­men | Hager NL
Productgroepafbeelding Ver­deel­sys­te­men | Hager NL

Ver­deel­sys­te­men Ver­deel­sys­te­men

Be­hui­zin­gen voor elke si­tu­a­tie in di­ver­se ma­te­ri­a­len en IP-waar­den. Tot 630 A vind je ons aan­bod hier in de e-­ca­ta­lo­gus.

Productgroepafbeelding Aan­sluit­tech­niek | Hager NL

Aan­sluit­tech­niek Aan­sluit­tech­niek

Breed pak­ket met o.a. Quick­con­nec­t-veer­klem­men, rijg­klem­men en rail­sys­te­men met snel en vei­lig uit­wis­sel­ba­re com­po­nen­ten met rai­l­ad­ap­ters.

Productgroepafbeelding Hoofd­com­po­nen­ten scha­ke­len en be­vei­li­gen | Hager NL

Hoofd­com­po­nen­ten scha­ke­len en be­vei­li­gen Hoofd­com­po­nen­ten scha­ke­len en be­vei­li­gen

Een uit­ge­breid aan­bod van ver­mo­gens­au­to­ma­ten, last­schei­ders, last­om­scha­ke­laars, mes­pa­troon­last­schei­ders en NH-­pa­troon­last­schei­derstro­ken

Productgroepafbeelding Mo­du­lair scha­ke­len en be­vei­li­gen | Hager NL

Mo­du­lair scha­ke­len en be­vei­li­gen Mo­du­lair scha­ke­len en be­vei­li­gen

In­stal­la­tie­au­to­ma­ten, aard­lek­scha­ke­laars en -au­to­ma­ten en over­span­nings­be­vei­li­gin­gen bren­gen vei­lig­heid in de in­stal­la­tie. Slim­me ei­gen­schap­pen, zo­als quick­con­nect en quick­bus­bar.

Productgroepafbeelding Mo­du­lair be­stu­ren | Hager NL

Mo­du­lair be­stu­ren Mo­du­lair be­stu­ren

Scha­ke­len en au­to­ma­ti­se­ren is een be­lang­rij­ke func­tie in ver­de­lers. Met deze mo­du­lai­re com­po­nen­ten re­gel je het.

Productgroepafbeelding Me­ten en mel­den | Hager NL

Me­ten en mel­den Me­ten en mel­den

Goed ener­giema­na­ge­ment en on­der­houd in je ge­bouw be­gint met een ac­tu­eel over­zicht van de si­tu­a­tie. Mo­du­lai­re me­ters en re­lais ver­zor­gen de ge­ge­vens.

Productgroepafbeelding E-­mo­bi­li­ty | Hager NL

E-­mo­bi­li­ty E-­mo­bi­li­ty

We heb­ben een com­pleet pak­ket om de elek­tri­sche auto op te la­den. Van ver­de­ler­tech­niek tot en met laad­sta­ti­on. Zo­wel voor thuis als op het werk.

Alles voor een betrouwbare energieverdeling

Van hoofd- tot onderverdelers, met de systemen van Hager stel je voor elke situatie een passende schakel- en verdeelinrichting samen. We hebben ook een breed aanbod hoofdcomponenten voor schakelen en beveiligen, en modulaire componenten voor schakelen, beveiligen, meten, melden en (conventioneel) besturen.

Verdeelsystemen tot 6300 A

De verdeelsystemen tot 630 A zijn opgenomen in de e-catalogus

Informatie over hoofdverdeelsystemen Univers N HS en Unimes vind je in het menu Projectoplossingen

Betrouwbare aansluittechniek: Quickconnect veerklemmen, rijgklemmen en railverdeelsystemen)

Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen: vermogensautomaten, lastscheiders, omschakelaars en patroonlastscheiders

Modulair schakelen en beveiligen: van installatie-automaat tot magneetschakelaar, een breed pakket modulaire componenten maakt je schakel- en verdeelinrichting compleet.

Modulair besturen: verhoog het comfort en bespaar energie met onder meer tijdschakelklokken en dimmers

Meten en melden: met onze producten voor energiemonitoring kun je energieverbruik inzichtelijk maken en energie besparen

E-mobility: verzorg een laadpunt voor voor elektrische voertuigen met onze Witty laadstations