Tids­styr­ning
FAQ


Hur akti­verar man astro­läget på ur EE180 och EE181?

Steg 1
Tryck på meny och på knappen + (plus) och bläddra fram till astro (3 tryck).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 2
Ställ in koor­di­nater för ”Longitud” med knap­parna + och - (plus och minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 3
Ställ in koor­di­nater för ”Longitud” med knap­parna + och - (plus och minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 4

Ställ in tids­zonen ”Udt” med knap­parna + och - (plus och minus).
kl. -12:00 till kl. +12:00 i förhål­lande till Greenwich-meri­di­anen (UDT = Universal Day Time)
Ska vara +01 i Sverige.
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 5 och 6 är till för att korri­gera/finjustera tiden då astro­läget akti­veras. Tiden går att förskjuta +/- 120 minuter.

Steg 5
Ställ in förskjut­ningen för solupp­gång ”RI” (Sunrise) med knap­parna + och - (plus och minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 6
Ställ in förskjut­ningen för solned­gång ”SEt” (Sunset) med knap­parna + och - (plus och minus).
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.

Steg 7
Akti­vera/avak­ti­vera astro­läget med knap­parna + och - (plus och minus).
Akti­ve­ring = ”On” blinkar
Avak­ti­ve­ring = ”Off” blinkar
Bekräfta med ett tryck på OK-knappen.
* För ett 2-kana­ligt ur så till­kommer valet av kanal (A och B)

Steg 8
Uret återgår till start­sidan efter akti­ve­ring/avak­ti­ve­ring av astro­läge.
Visu­ellt så syns detta genom att en ”stjärna” syns på vänster för kanal A och på höger sida för kanal B.
”On”/”Off” bredvid stjärnan visar om reläet på respek­tive kanal är till eller från.

 

Kan jag på ett 2-kanals astrour köra astro­funk­tion på en kanal och bara kopp­lingsur utan astro­funk­tion på den andra kanalen?

Ja det går utmärkt. Det går även bra att använda enstaka "astro­tider" på den kanal som ej har astro­funk­tion akti­verad. Det vill säga, du kan exem­pelvis låta uret tända måndagar samt mors­dagar via astrotid men sedan använda vanlig program­me­ring till övriga dagar/tider (så kallat "expert­läge").