Hager Ready
FAQ


Hur ändrar jag struk­turen för grup­perna som skyddas av jord­fels­bry­taren?

Klicka på ”visa och redi­gera central” och välj ”Struktur fördel­ning” i  övre menyn. Sen kommer du till struk­tur­nivån. I den här listan väljer du respek­tive belast­ning med ett finger. En meny med symboler i fyra rikt­ningar visas, med vilka du kan flytta utrust­ningen till en högre nivå, uppåt, nedåt eller till en under­ordnad nivå.
Kontrol­lera så att jord­fels­bry­taren inte blir över­be­lastad med avse­ende på dess nomi­nella ström.

 

Finns det någon gräns för antal centraler som kan skapas?

Hager Ready har utveck­lats speci­ellt för plane­ring av elcen­traler. I ett projekt kan upp till tre centraler med totalt 12 DIN-skenor skapas och utrustas. Erfa­renhet har visat att större projekt är för komplexa för att skapa med ett auto­ma­tiskt krets­schema. För att planera större centraler eller fördel­ningar rekom­men­derar vi hagercad, vilket också är kost­nads­fritt. 

 

Kan projekt bear­betas och expor­teras vidare i hagercad?

Ja, sedan den senaste uppda­te­ringen kan du expor­tera dina projekt från Hager Ready och bear­beta dem i hagercad - det gör du genom att klicka på skapa doku­ment. Du får då ett e-post­med­de­lande med din data i hagercad-format.

Kan nättyp eller inkom­mande matningen ändras?

Nättyp kan för närva­rande inte ändras. Föränd­ringar som matning, ström­för­sörj­ning, försäk­ring och kabe­larea görs  i ”visa och redi­gera central”. Välj "Struktur fördel­ning" i det övre meny­fältet på skärmen och välj sedan ikonen "kugg­hjul". 

 

Vilken typ av matning använder Hager Ready?

Hager Ready är en app för plane­ring av små elcen­traler. I de flesta fall har dessa en normal matning. Hagercad-program­varan är fort­fa­rande till­gänglig för elcen­traler med andra typer av nät.

Kan man projek­tera med plintar i Hager Ready?

Kopp­lingsplintar är för närva­rande inte inte­gre­rade i Hager Ready, eftersom själva ledning­arna är för indi­vi­du­ella för att kunna kart­läggas i ett auto­ma­tiskt gene­rerat krets­schema.
För sådana appli­ka­tioner rekom­men­derar vi hagercad.

Finns det ett webbi­na­rium eller semi­na­rium om Hager Ready-appen?

Våra korta How to-filmer hjälper dig att komma igång med appen

Så här numrerar du om enheter?

I din centralvy hittar du alter­na­tivet "Numrera om" under de tre punk­terna högst upp.

 

Varför är Hager Ready program­merad på engelska?

Hager Ready finns natur­ligtvis även på svenska. Allt du behöver göra är att ändra språkin­ställ­ningen för din smartp­hone:
För iOS-opera­tiv­sy­stem (iPhone eller iPad): Om du vill ändra språkin­ställ­ningen går du till:
Inställ­ningar > allmänna > språk & region.
För Android-opera­tiv­sy­stem: Om du vill ändra språkin­ställ­ningen går du till:
Inställ­ningar > system > språk & inmat­ning.
Där väljer du ditt språk: i det här fallet "svenska (Sverige)".

Hur kan jag skriva ut doku­ment direkt från min mobila enhet?


Om du vill skriva ut doku­ment direkt från din smartp­hone eller surf­platta behöver du en skri­vare med en WiFi-anslut­ning. Så snart Hager Ready har skapat PDF-filen för doku­men­ta­tionen sparas den. Gå till meny­al­ter­na­tivet "Skriv ut" i appen och välj den skri­vare som är ansluten till din enhet.

 

Hur kan jag ändra ampe­retal på en produkt?


När du väljer en produkt visas värdet i det nedre fältet på skärmen. Där kan du välja ampe­retal enligt lista.

Hur kan jag lägga till ytter­li­gare produkter, t.ex.  signal­kon­takt, över­spän­nings­skydd etc.?

Om du inte hittar önskad produkt i de förde­fi­ni­e­rade appli­ka­tions­fälten, klicka på "Katalog" i meny­fältet. Här kan du navi­gera i hela vår produkt­ka­talog.