Profes­si­o­nele software voor verdeler­ontwerp

Snel en effi­ciënt een installatie ontwerpen

Met verde­ler­cal­cu­latie- en ontwerpsoft­ware Hagercad kun je snel en effi­ciënt een veilige en kwali­ta­tief goede installatie ontwerpen. Om goed aan te kunnen sluiten op de wensen van de markt en de steeds veran­de­rende normen en tech­ni­sche eigen­schappen van producten is Hagercad ontwik­keld.

hagercad verdelerontwerp2

Wat je mag verwachten

van verdelercalculatie- en ontwerpsoftware Hagercad


 • Drie ma­nie­ren om een ver­de­ler­cal­cu­la­tie te ma­ken: 
  via een stuk­lijst, elek­trisch stroom­sche­ma of ver­de­le­raan­zicht

 • Be­kijk een ge­te­ken­de ver­de­ler 3-di­men­si­o­naal.

 • Zo zie je bij­voor­beeld een­vou­dig hoe­veel ruim­te er ach­ter een be­paald com­po­nent is

 • Dui­de­lijk in­zicht in de ma­te­ri­aal- en pro­duc­tie­kos­ten en daar­mee een goe­de ba­sis om je ver­koop­prijs te be­pa­len

 • Ge­ne­reer au­to­ma­tisch een keu­ri­ge of­fer­te voor jouw klant, incl. spe­ci­fi­ca­ties, te­ke­nin­gen en ove­ri­ge info

 • Maak lijn­sche­ma's zo­wel en­kel­lij­nig, meer­lij­nig als stuur­stroom­sche­ma's

 • Ge­bruik Ha­ger­cad om een warm­te­cal­cu­la­tie vol­gens IEC 60890 te ma­ken

 • Hagercad kent twee vari­anten:
  Ha­ger­cad.uni­vers N - voor ver­de­lers t/m 630 A
  Ha­ger­cad.expert - voor alle ver­de­lers inclusief het Unimes-systeem


Trai­nin­g voor
ie­der­een

Word een expert

Om effi­ciënt en goed te kunnen werken met onze systemen en software bieden we trai­ningen aan, op locatie of in de vorm van een webinar. Kijk in de trai­nings­ka­lender en schrijf je direct in.

knx training

Hagercad vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen en krijg direct antwoord

Naar de veelgestelde vragen over Hagercad

Handige online tools

Handige tools die je helpen met ont­wer­pen en be­stel­len

Naar de tools