Ener­giö­ver­vak­ning
En vida­re­ut­veck­ling

med agardio.manager

Illustrerande Förstorningsglas ener­giö­ver­vak­ning

Total över­blick
Funk­tio­nell ener­gi­ef­fek­ti­vitet

Ener­gi­ef­fek­ti­vitet är i dag högsta prio­ritet för bygg­nads­de­sig­ners och elkon­sulter. Förut­sätt­ningen för god ener­gi­han­te­ring är konti­nu­erlig ener­giö­ver­vak­ning. Via agar­di­o­sy­stemet från Hager kopplas valda mätpro­dukter till en lokal server. På så sätt kan oöns­kade ener­gi­för­bru­kare iden­ti­fieras på ett över­skåd­ligt sätt. Med agardio.manager skapar du en helt trans­pa­rent ener­gi­kon­sum­tion på alla nivåer i din elin­stal­la­tion – från ener­gikällan till alla bygg­nads­delar. Med ener­giö­ver­vak­nings­sy­stem erhålls en lättö­ver­skådlig infor­ma­tion som underlag för redu­ce­rande åtgärder med lägre drifts­kost­nader.

 

Tydliga fördelar:

 • Tydlig över­skåd­lighet
 • Ökad ener­gi­ef­fek­ti­vitet
 • Lägre drifts­kost­nader
 • Snabb analys av felkällor
 • Opti­me­ring av det lokala elnätet
 • Utökat system­skydd i fastig­heter

Tekniska
egen­skaper:

 • Komplett ener­giö­ver­vak­ning
 • Mätvär­des­kom­mu­ni­ka­tion via Modbus RTU
 • Kompa­tibel med mätdata från externa till­ver­kare
 • Klart för använd­ning för MID-kompa­tibla faktu­re­rings­mo­deller
 • Lätt­för­stå­e­liga och tydliga larm­funk­tioner när gräns­värden över­skrids
 • Komplett konsum­tions­do­ku­men­ta­tion
 • Helt under­hållsfri system­drift
 • Enkel att komplet­tera med fler mätorgan
Agardio.manager HTG410H, framaifrån, energiövervakningsserver

Agardio ener­giö­ver­vak­nings­sy­stem
Enkelt och effek­tivt

Upp till 32 mäten­heter kan anslutas till agardio.manager via Modbus RTU - förutom Hage­ren­heter kan även mätut­rust­ning från externa till­ver­kare kopplas in mot systemet. Vid behov kan mätdata över­föras till ett över­gri­pande Buil­ding Mana­ge­ment System, BMS, via BacNet för ytter­li­gare till­gäng­lighet och kvalitet. 


Agardio energiövervakningssystem, schematiska översikt med upp till 31 anslutna mätapparater

Öka effek­ti­vi­teten - minska kost­na­derna

Fler och fler företag strävar efter certi­fi­e­ring enligt ener­gi­han­te­rings­stan­darden ISO 50001 för att förbättra klas­si­fi­ce­ringen (EIEC) av ener­gi­ef­fek­ti­vi­teten i sina elsy­stem. Med agardio.manager uppnås de uppsatta ener­gi­målen genom syste­mets enkelhet och minimal program­me­ring för drift­sätt­ning. Servern, som är syste­mets hjärna består av en digital enhet där alla delta­gare är förpro­gram­me­rade, så endast defi­ni­tion av mäten­heter behöver initieras och namnges till Modbus RTU som distri­bu­erar kommu­ni­ka­tionen. 

Symbolgrafik mit den einzelnen Energieeffizienzklassen nach der Energiemanagement-Norm ISO50001

agardio.manager stöder dig med:

 • Utveck­ling av en ener­gi­han­te­rings­pro­cess genom konti­nu­erlig ener­giö­ver­vak­ning
 • Imple­men­te­ring av IEC 6036481: Konstruk­tion av lågspän­nings­sy­stem ur ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­syn­punkt
 • Konti­nu­erlig över­vak­ning med historik av last­pro­filen i anlägg­ningen
 • Bestäm­ning av ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­nivå (EEPL) för en anlägg­ning
 • Utveck­ling av MID-kompa­tibla faktu­re­rings­mo­deller
 • Minsk­ning av under­hålls­kost­nader
 • Symbo­lisk bild av tillämp­nings­om­rå­dena för ener­giö­ver­vak­nings­ser­vern agardio.manager
Symbolbild von den Einsatzgebieten des Energiemonitoring-Servers agardio.manager

Rekom­men­de­rade använd­nings­om­råden:

 • Medel­stora kommer­si­ella bygg­nader
 • Kontors­bygg­nader
 • Hotell
 • Köpcentrum
 • Bensin­sta­tioner
 • Över­vak­ning av lokala kost­nads­ställen
 • och mycket mer

Attraktiv visu­a­li­se­ring av alla mätvärden

Ener­giö­ver­vak­nings­sy­stemet agardio samlar inte bara alla förbruk­nings­data utan indi­kerar nödvän­diga åtgärder på ett tydligt och lätt­för­stå­e­ligt sätt. Förutom den aktu­ella ener­gi­för­bruk­ningen kan fakta och data om eldis­tri­bu­tionen utläsas såsom nätverks­kva­litet, över­toner, förbruk­ningstoppar och mycket mer. Alla värden kan expor­teras i CSV -format och vidare bear­betas i Excel alter­na­tivt sparas på en FTP -server. Med hjälp av medde­lan­de­funk­tionen via e-post kan larm­me­d­de­landen som system­stör­ningar eller felmed­de­landen vida­re­be­fordras dygnet runt.

Icon mit den gängigen Browsern Safari, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer und Opera


agardio energi-över­vak­nings­sy­stem

Symbolbild Screenshot Energiemonitoring

Ener­gi­dis­tri­bu­tion - utveck­ling

I kate­gorin "Över­sikt" beskrivs ener­gi­för­del­ningen för hela bygg­naden:

 • Funk­tioner: t.ex. motorer, elekt­riska skydds­pro­dukter, varm­vatten, HVAC (värme, venti­la­tion, luft­kon­di­tio­ne­ring) etc.
 • Zonin­del­ning: t.ex.  inkom­mande matning i huvud­för­del­ning, nedre våningen, botten­vå­ningen, över­vå­ningen, sole­ner­gi­an­lägg­ningar osv.
 • Visas som cirkel- eller stapel­di­a­gram.
Symbolbild Screenshot Abfrage der Netzqualität

Över­sikt av elnäts­kva­li­teten

Elnäts­kva­li­teten efter­frågas antingen som en över­sikt eller i tabell­format med alla mätvärden presen­te­rade. Både aktu­ella värden och lång­sik­tiga trender kan regi­streras. Momen­tana, maxi­mala och medel­värden jämförs stän­digt med varandra för att even­tu­ella åtgärder ska kunna defi­nieras.

Symbolbild Screenshot Messwerterfassung

Regi­stre­ring av mätvärden

Varje uppmätt värde kan regi­streras indi­vi­du­ellt eller i jämfö­relse med andra värden. Programmet skiljer mellan platser, zoner, appli­ka­tioner och elför­del­ningar. Du kan välja indi­ke­ring mellan realtid eller trend / historia, i t.ex. månads/dags­kurvor eller avläsa höga ener­gi­toppar för optimal över­sikt. Alla mätvärden och över­toner kan visas som kurvor eller stapel­di­a­gram.

Symbolbild Screenshot Ereignisse

Defi­niera speci­ella händelser

Under kate­gorin ”Händelser” regi­streras de högsta mätvär­dena som uppnåtts inom valfritt tidsin­ter­vall. Larm­sig­naler erhålls antingen via en poten­ti­alfri kontakt eller via e-post för att åtgärder kan vidtagas omgå­ende. 

Symbolbild Menüpunkt Effizienzklassen (EIEC)

Bestäm effek­ti­vi­tets­klass

I meny­ka­te­gorin ”EIEC” kan bygg­na­dens effek­ti­vi­tets­klass (EIEC 0-4) visu­a­li­seras genom att skapa en jämfö­relse i ett spin­del­nät­di­a­gram alter­na­tivt i tabell enligt gällande ener­gistan­dard. Här iden­ti­fieras de förbru­kare/zoner som inte uppfyller de uppsatta målen och det skapas en opti­me­rings­a­nalys som anger vilka åtgärder som behövs för att förbättra ener­gi­ef­fek­ti­vi­teten.

av


Konfi­gu­ra­tion av projekt
via webb­lä­sare

Konfi­gu­ra­tion av agardio-systemet är mycket enkel. Du kan arbeta med din bärbara dator eller surf­platta direkt i webb­lä­saren. En program­me­rings­guide leder dig genom alla inställ­ningar. 

Laptop med projektöversikt agardio.manager

Skapa ett projekt

Du startar med att ange önskad infor­ma­tion om bygg­naden. 

 
Laptop med zoner och applikationer agardio.manager

Välj zoner och appli­ka­tioner

Nu defi­ni­erar du den logiska struk­turen: bygg­nadstyp, rums­ut­bred­ning och elekt­riska instal­la­tioner som alla anges på över­skåd­ligt vis för enkel hante­ring. 

 

Beskriv­ning av elin­stal­la­tionen

Du beskriver de olika elför­del­ning­arna såsom ställ­verk, under­cen­traler, uttags­typer i olika förbruk­nings­om­råden  – och till­delar dem till en zon.

 

Lägg till mätpunkter

Välj de mätpunkter, mätin­stru­ment som indi­kerar energi och som ska anslutas till  agardio.manager med utgångs­punkt från den förpro­gram­me­rade produkt­ka­ta­logen. Med Zonhan­te­ring inte­grerar du varje enhet i bygg­nads­struk­turen och till­delar den önskat delpro­gram.

 

Gör adres­se­ring

Slut­ligen behöver du bara ange Modbus-adressen på servern och lagra den i mäten­heten. – Klart!

 
av

Start­sida agardio funk­tions­be­skriv­ning

07:42


Hur använder jag agardio.manager?

Kom igång med våra själv­stu­dier.