Kabelmanagement


Hoe kunnen we je helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over kabelmanagement en inbouwschakelmateriaal verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Is de Eco­li­ne wand­con­tact­doos di­rect kop­pel­baar?

Ja, de Eco­li­ne wand­con­tact­do­zen zijn di­rect kop­pel­baar.

 

 

Wel­ke in­bouw­doos moet ik ge­brui­ken?

Pas voor het inbouwen van Ecoline-producten in goten en zuilen de inbouwdozen met frontmontage toe. Uitzondering hierop is kunststof goot met afneembare zijwanden (BRN70). Deze goot ondersteunt alleen dozen met C-railmontage. 

De grijze inbouwdozen (GLTxxxx) zijn bedoeld voor het inbouwen van het bijbehorende tehalit-schakelmateriaal met afdekramen en centraalplaten. Wil je schakelmateriaal en afdekramen van een berker-design of van derden toepassen, dan gebruik je de zwarte inbouwdozen. Het verschil tussen de grijze en de zwarte inbouwdozen heeft te maken met de verschillen in de inbouwhoogte die nodig zijn voor het inbouwmateriaal.

 

 

Mijn scha­kel­ma­te­ri­aal-af­dek­king is 5 mm te hoog. Wat gaat er mis?

Je hebt waar­schijn­lijk zwar­te in­bouw­do­zen in combi­natie met te­ha­lit scha­kel- en af­dek­ma­te­ri­aal ge­bruikt. Je moet bij te­ha­lit scha­kel­ma­te­ri­aal al­tijd een grij­ze doos ge­brui­ken. Die vind je onder de ar­ti­kelnummers GLTxxxx.

 

 

De dub­be­le in­bouw­doos G4719­SCHW past niet in de goot BR(H)N70110. Wat klopt er niet?

De dub­be­le in­bouw­doos G4719­SCHW past in wand­go­ten van­af 130 mm breed. Voor smal­le­re wand­goten kun je een en­kel­vou­di­ge doos ge­brui­ken.

 

 

Zijn de Eco­li­ne ka­naal­do­zen met ka­bel aan te slui­ten?

Ja, met uit­zon­de­ring van ar­ti­kel GS2003xxxx zijn alle ka­naal­con­tact­do­zen di­rect met ka­bel aan te slui­ten.

 

 

Past het cen­traal­stuk GZUAE2Axxxx ook op de oude G31xx data-aan­slui­tin­gen?

Ja, de 55 mm cen­traal­plaat GZUAE2Axxxx past ook op de oude G31xx data-aan­slui­tin­gen.

 

 

On­der de out­let is de plint niet ge­slo­ten

Je moet nog een plint­pas­stuk on­der de out­let plaat­sen (SL20xxxAxxxx).

 

 

Mijn plint­pas­stuk is te smal voor het stan­daard fra­me/de out­let

Je ge­bruikt het plint­pas­stuk voor het uni­ver­se­le aan­sluit­punt. Deze is smal­ler dan voor het stan­daard fra­me/out­let.

 

 

Mijn plint­pas­stuk is te breed voor het uni­ver­se­le aan­sluit­punt

Je ge­bruikt het plint­pas­stuk t.b.v. het stan­daard fra­me/out­let. Deze zijn bre­der dan voor het uni­ver­se­le aan­sluit­punt.

 

 

Past stan­daard scha­kel­ma­te­ri­aal in de SL-plint­goot?

Nee, hier­voor dien je het uni­ver­se­le aan­sluit­punt te ge­brui­ken.

 

 

Is het SL-plint­gootsys­teem com­pa­ti­bel met de oude SL-plint­gootsys­te­men?

Nee, het ac­tu­e­le pro­gram­ma SL-plint­goot is niet com­pa­ti­bel met de ou­de­re sys­te­men voor plint­goten.

 

 

Kun je de plint­goot ook mid­den over de wand mon­te­ren?

Deze toe­pas­sing ra­den we niet aan. Bij deze ma­nier van toe­pas­sen zal de plint­goot aan een zij­de open blij­ven.

 

 

Ik wil mid­den over de wand met een goot om­hoog. Wel­ke goot past op de SL-plint­goot?

Om van­af de plint­goot om­hoog te wer­ken kun je ge­bruik ma­ken van het 3D-af­s­tak­stuk. Hier­bij zijn een aan­tal in­zet­stuk­ken pas­send voor de go­ten: SL(A)180750xxxx en AKA181250ELN.

 

 

Ik wil in een hoek om­hoog wer­ken. Wel­ke goot past op de SL-plint­goot?

Voor de SL-plint­goot 80 mm hoog heb­ben wij een aan­sluit­stuk: hoek­goot EK400400.

 

 

Be­staan er naad­af­dek­kin­gen voor de BR(H)N-wand­goot?

Nee, voor de BRN-wand­goot be­staan geen naad­af­dek­kin­gen. Deze be­staan al­leen voor BR (kunststof), BRS (sta­al) en BRA (alu­mi­ni­um) wand­goot.

 

 

Hoe ver­wij­der ik de zij­dek­sels van de BR(H)N-wand­goot?

Om de zij­dek­sels van de BRS-wand­goot te ver­wij­de­ren maak je met het zij­dek­sel een draai­en­de be­we­ging naar bin­nen.

 

 

Hoe ver­wij­der ik de zij­dek­sels van de BRAN-wand­goot?

Om de zij­dek­sels van de BRA-wand­goot te ver­wij­de­ren maak je met het zij­dek­sel een draai­en­de be­we­ging naar bui­ten.

 

 

Ik heb een wand­goot in een spe­ci­a­le kleur no­dig

Voor in­for­ma­tie over wand­go­ten in spe­ci­a­le kleu­ren kun je con­tact op­ne­men met onze collega's van support.

 

 

Is te­ha­lit-wand­goot ook in aan­ge­pas­te leng­tes ver­krijg­baar?

Ja, dat is in prin­ci­pe mo­ge­lijk. Neem hier­voor con­tact op met onze collega's van support.

 

 

Kan ik scha­kel­ma­te­ri­aal van der­den toe­pas­sen in mijn DA-zuil?

Ja, ge­bruik hier­voor de zwar­te in­bouw­do­zen: G2850, G2860, G2870. Let op, zorg dat je de juis­te mon­ta­ge­me­tho­de hebt. Dat is C-pro­fiel­mon­ta­ge of front­mon­ta­ge.

 

 
Heb je ad­vies of hulp no­dig?

We hel­pen je graag ver­der

Naar de contactpagina