Hager Manu­faktur

En värld av valfrihet och oänd­liga möjlig­heter.

 

Hager Manufaktur

På Hager Manu­faktur
blir indi­vi­du­ella idéer verk­lighet

Någon­stans föds en idé, en tanke, en vision och skapar ett unikt och speci­ellt önskemål. Ett önskemål som leder till extra­or­di­nära produkter som i sin tur leder till nya trender och unika lösningar. Vi kan när som helst på begäran produ­cera fantas­tiska lösningar utöver våra stan­dard­mo­deller. Färgen, formen, mate­ri­alet och känslan är helt upp till det indi­vi­du­ella önske­målet.


Hager Manufaktur
Manufaktur kanal
Manufaktur 1930
Hager Manufaktur

Din väg till Manu­faktur

Det första steget
Hör av dig. Gärna precis innan du ska disku­tera med kund eller starta ditt projekt.


Plane­rings­fasen
Vi finns här för dig under projek­tets gång och förser dig med den infor­ma­tion och doku­men­ta­tion du behöver. 


Lägg en order

För att göra det så enkelt som möjligt för dig, skicka din order som vanligt. Antingen till din kontakt på Hager eller direkt till order@hager.se

 

Hager Manufaktur

Flex­ibla lösningar och
speci­ella önskemål

Färdigkapade måttanpasade kanaler

Färdig­kapat

En åtgärd för att minska stress och spara tid är färdig­ka­pade, måttan­pas­sade kanaler. En ekono­misk fördel­aktig tids­be­spa­rande lösning som gör att du kan foku­sera på montaget. Hör av dig till vår kundsup­port eller prata med din kontakt på Hager om du vill veta mer.

 

 

Trekantig kanal manufaktur

Förmon­terat

Med förmon­terat flyttar du montaget tidi­gare i processen och frigör tid för dina montörer i projekten. På begäran kan du få kana­lerna fullt monte­rade vid leve­rans och klara för instal­la­tion. Effek­ti­vare montage i verk­stad sparar tid i dina projekt. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram en ekono­miskt fördel­aktig lösning.

 

 

Swarowski vridbrytare

Från gene­rell till personlig

Omiss­känn­ligt en Berker R.Classic och ändå nästan unik i sitt slag. Ström­bry­taren är förädlad på Hager Manu­faktur. Tyger, läder, trä, metall, kaffe, anis, guld eller ditt val av mate­rial kan bear­betas till mycket indi­vi­du­ella ytor. Inuti finns det du förväntar dig av Hager, hög stan­dard på kvalitet och teknik.

 

Kundanpassade färger

Kundan­pas­sade färger

Vår Manu­fak­turav­del­ning har stor erfa­renhet av att kundan­passa färger allt efter dina önskemål. Oavsett om det gäller att matcha inred­ning, före­ta­gets logo eller bara sätta accent­färg kan vi genom­föra dina önskemål.

 


Hemma hos arki­tekten

Andreas Martin-Löf är en av Sveriges stjärnar­ki­tekter. Hans nyre­no­ve­rade kontor och lägenhet vid Norr Mälar­strand inne­håller, utöver hans nya palett,
ström­stäl­lar­se­rien berker 1930 i porslin.

 

 

Rum 11 hotellrum Åhus Gästgiveri. Berker R.8 Aluminium/Vit och R.3 Aluminium/vit.

Åhus Gästviva­re­gård

Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inred­nings­de­signer Lena Nyholms fantasi.

 

Länssjukhuset Ryhofs byggnad i Jönköping

Läns­sjuk­huset Ryhof

Midroc var el-entre­prenör när Läns­sjuk­huset Ryhov i Jönkö­ping byggs ut. Det som utmärkte projektet var den pres­sade tids­planen. För att effek­ti­vi­sera var kanal­sy­stemen förmon­te­rade när de anlände till bygget.

 

Hemma hos inred­nings­ar­ki­tekten

Lena Nyholm har gjort sig ett namn som inred­nings­ar­ki­tekt. Hon har bland annat jobbat med inred­ningen till Så mycket bättre och Benja­mins på TV4. Hemma har hon valt ström­bry­tare och vägguttag som matchar de olika rummen.


Manu­faktur 
Edition

Här presen­terar vi fem exklu­siva ström­bry­tare från vårt Manu­faktur stan­dard­utbud, alla lika spän­nande för ögonen som för fing­er­top­parna. Speci­al­de­signa enligt dina önskemål i volymer du själv bestämmer. 

 

 

R1 Manufaktur Edition

Har du frågor om Manu­faktur?

Vårt team av experter finns till hands och är redo att svara på dina frågor.