Pri­va­cy, cookies­ en gege­vens­be­scher­ming


 • Coo­kie­be­leid


  Op de web­si­te van de Ha­ger Group vind je ons globale cookiebeleid in het Engels.

  Hier vind je de Ne­der­land­se ver­ta­ling. 

   

  Ha­ger Glo­baal Coo­kie­be­leid

  Laatste update: oktober 2018

  Bij Ha­ger res­pec­te­ren wij uw pri­va­cy en we wil­len trans­pa­rant zijn over alle soor­ten per­soon­lij­ke in­for­ma­tie die we over u ver­za­me­len en over hoe we deze ge­brui­ken. In dit coo­kie­be­leid (het "Be­leid") leg­gen we uit hoe Ha­ger en an­de­re doch­ter­maat­schap­pij­en van de Ha­ger groep ("Ha­ger") coo­kies en an­de­re ge­lijk­aar­di­ge tech­no­lo­gie ("Coo­kies") ge­brui­ken om te we­ten wan­neer u onze web­si­te be­zoekt op www.ha­ger­group.com en op onze an­de­re web­si­tes (de "Web­si­te"). We leg­gen ook uit wat deze tech­no­lo­gieën zijn en waar­om we ze ge­brui­ken, en ook uw rech­ten om ons ge­bruik hier­van te con­tro­le­ren.

  Ont­houd dat dit be­leid be­schrijft wel­ke soor­ten coo­kies we over het al­ge­meen ge­brui­ken op al onze web­si­tes en de spe­ci­fie­ke coo­kies die op elke web­si­te ge­bruikt wor­den kun­nen ver­schil­len. Daar­om is het mo­ge­lijk dat een aan­tal van de coo­kies die in dit be­leid wor­den be­schre­ven, niet van toe­pas­sing zijn op de spe­ci­fie­ke web­si­te die u be­zoekt.

   

  Wat zijn cookies?
  Coo­kies zijn klei­ne ge­ge­vens­be­stan­den die op uw com­pu­ter of mo­biel toe­stel wor­den ge­plaatst wan­neer u een web­si­te be­zoekt. Coo­kies wor­den veel ge­bruikt door web­si­te­hou­ders om hun web­si­tes te la­ten wer­ken, of ef­fi­ciënter te la­ten wer­ken en ook om in­for­ma­tie te ver­strek­ken.
  Coo­kies in­ge­steld door de web­si­te­hou­der (in dit ge­val Ha­ger) wor­den “first par­ty (di­rec­te) coo­kies” ge­noemd. Coo­kies die door an­de­re par­tij­en dan de web­si­te­hou­der wor­den in­ge­steld, wor­den “third par­ty (in­di­rec­te) coo­kies” ge­noemd. Third par­ty coo­kies ac­ti­ve­ren mo­ge­lijk­he­den of func­ties die wor­den voor­zien of ge­le­verd via de web­si­te (d.w.z. zo­als ad­ver­ten­ties, in­ter­ac­tie­ve in­houd en ana­ly­se). De be­lang­heb­ben­den die deze third par­ty coo­kies in­stel­len, her­ken­nen uw com­pu­ter zo­wel wan­neer u de web­si­te in kwes­tie be­zoekt als­ook wan­neer u be­paal­de an­de­re web­si­tes be­zoekt.

   

  Waarom gebruiken we cookies?
  We ge­brui­ken first par­ty en third par­ty coo­kies om­wil­le van di­ver­se re­de­nen. Som­mi­ge coo­kies zijn ver­eist voor onze web­si­te om te func­ti­o­ne­ren en we ver­wij­zen naar deze als “es­sen­tiële” of “strikt nood­za­ke­lij­ke” coo­kies. An­de­re coo­kies ma­ken het voor ons mo­ge­lijk om de in­te­res­ses van onze ge­brui­kers te vol­gen en ons hier­op te rich­ten om de er­va­ring op onze web­si­te te ver­be­te­ren. Der­den le­ve­ren coo­kies via onze web­si­te voor re­cla­me, ana­ly­se en an­de­re doel­ein­den. Dit wordt hier­na meer in de­tail be­schre­ven.

  De spe­ci­fie­ke soor­ten van first en third par­ty coo­kies die via onze web­si­te wor­den ge­le­verd en de doel­ein­den waar­voor ze die­nen, wor­den in de vol­gen­de ta­bel be­schre­ven.

   

  Soorten cookies Wie levert deze cookies Hoe kunt u ze weigeren 

  Es­sen­tiële coo­kies: Deze coo­kies zijn strikt nood­za­ke­lijk om u de dien­sten te le­ve­ren die be­schik­baar zijn op onze web­si­te en om en­ke­le van zijn func­ties te ge­brui­ken, zo­als toe­gang tot be­vei­lig­de ge­bie­den.

   

  Deze zijn es­sen­tiële first par­ty coo­kies die wor­den in­ge­steld door Ha­ger.

   

  Om­dat deze coo­kies strikt nood­za­ke­lijk zijn om u de web­si­te te le­ve­ren, kunt u ze niet wei­ge­ren.

  U kunt ze ech­ter blok­ke­ren of ver­wij­de­ren door uw brow­se­rin­stel­lin­gen aan te pas­sen, zo­als hier­na wordt be­schre­ven on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”

  Pres­ta­tiecookies en func­ti­o­ne­le coo­kies: Deze coo­kies wor­den ge­bruikt om de pres­ta­ties en func­ti­o­na­li­teit van onze web­si­te te ver­be­te­ren, maar ze zijn niet es­sen­ti­eel voor het ge­bruik er­van. Zon­der deze coo­kies kun­nen be­paal­de func­ties, zo­als weer­ga­ve-in­stel­lin­gen ech­ter on­be­schik­baar wor­den.

   

   

   

   

   

   

  Dit zijn first par­ty coo­kies in­ge­steld door Ha­ger of third par­ty coo­kies (zo­als Goog­le).

   

   

   

   

   

   

  Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
  Voor meer in­for­ma­tie over hoe Goog­le coo­kies ge­bruikt en hoe u uw coo­kies kunt be­he­ren, klik hier:
  po­li­cies.goog­le.com/​tech­no­lo­gies/​coo­kies
  Coo­kies voor ana­ly­se en aan­pas­sing: Deze coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie die of­wel in sa­men­ge­voeg­de vorm wordt ge­bruikt om ons te hel­pen be­grij­pen hoe onze web­si­te wordt ge­bruikt of hoe ef­fec­tief onze mar­ke­ting­cam­pag­nes zijn, of­wel om ons te hel­pen onze web­si­te aan u aan te pas­sen
  Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.
  wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
  Voor meer in­for­ma­tie over Goog­le Ana­ly­tics, raad­pleeg het hoofd­stuk “Goog­le Ana­ly­tics” hier­on­der of be­zoek de web­si­te van Goog­le op:
  ana­ly­tics.goog­le.com

   

  Coo­kies voor ana­ly­se en aan­pas­sing: Deze coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie die of­wel in sa­men­ge­voeg­de vorm wordt ge­bruikt om ons te hel­pen be­grij­pen hoe onze web­si­te wordt ge­bruikt of hoe ef­fec­tief onze mar­ke­ting­cam­pag­nes zijn, of­wel om ons te hel­pen onze web­si­te aan u aan te pas­sen.

   

  Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.

   

  Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
  Voor meer in­for­ma­tie over Goog­le Ana­ly­tics, raad­pleeg het hoofd­stuk “Goog­le Ana­ly­tics” hier­on­der of be­zoek de web­si­te van Goog­le op:
  ana­ly­tics.goog­le.com

   

  Coo­kies voor ana­ly­se en aan­pas­sing: Deze coo­kies ver­za­me­len in­for­ma­tie die of­wel in sa­men­ge­voeg­de vorm wordt ge­bruikt om ons te hel­pen be­grij­pen hoe onze web­si­te wordt ge­bruikt of hoe ef­fec­tief onze mar­ke­ting­cam­pag­nes zijn, of­wel om ons te hel­pen onze web­si­te aan u aan te pas­sen.

   

  Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.

   

  Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
  Voor meer in­for­ma­tie over Dou­ble­Click en hoe u uw coo­kies kunt be­he­ren, be­zoek de coo­kies­pa­gi­na van Goog­le op:
  po­li­cies.goog­le.com/​tech­no­lo­gies/​coo­kies

   

  Coo­kies voor so­ci­a­le net­wer­ken: Deze coo­kies wor­den ge­bruikt zo­dat u pa­gi­na’s en in­houd die u op onze web­si­te in­te­res­sant vindt, kunt de­len via ex­ter­ne so­ci­a­le net­wer­ken en an­de­re web­si­tes. Deze coo­kies kun­nen ook wor­den ge­bruikt voor re­cla­me­doel­ein­den.

   

  Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­secookies. Dit is een third par­ty coo­kie.

   

  Volg, om deze coo­kies te wei­ge­ren, de in­struc­ties hier­na on­der het kop­je “Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?”
  Voor meer in­for­ma­tie over Fa­ce­book-coo­kies, be­zoek de coo­kies­pa­gi­na van Fa­ce­book:
  en-gb.fa­ce­book.com/​po­li­cies/​coo­kies/

   


  Voor een vol­le­di­ge lijst van de coo­kies die we kun­nen ge­brui­ken, klik op deze link: http://​ha­ger­group.com/​coo­kies-list

   

  Hoe zit het met an­de­re tra­ce­rings­tech­no­lo­gieën?
  Coo­kies zijn niet de eni­ge ma­nier om be­zoe­kers van een web­si­te te her­ken­nen of te vol­gen. Af en toe kun­nen we an­de­re, ge­lijk­aar­di­ge tech­no­lo­gieën ge­brui­ken, zo­als web­ba­kens (soms ook “meet­pixels” of “clear gifs" ge­noemd). Dit zijn klei­ne gra­fi­sche be­stan­den die een uniek iden­ti­fi­ca­tie­ken­merk be­vat­ten waar­door wij ie­mand die onze web­si­te heeft be­zocht (of een e-mail heeft ge­o­pend die we ge­stuurd heb­ben), kun­nen her­ken­nen. Hier­door kun­nen we, bij­voor­beeld, het in­ter­net­ver­keer vol­gen van ge­brui­kers van een pa­gi­na bin­nen onze web­si­te naar een an­de­re, coo­kies af­le­ve­ren of hier­mee com­mu­ni­ce­ren, na­gaan of u op onze web­si­te te­recht bent ge­ko­men via on­li­ne­re­cla­me die werd weer­ge­ge­ven op een web­si­te van een der­de, onze web­si­te­pres­ta­ties ver­be­te­ren en het suc­ces me­ten van e-mail re­cla­me­cam­pag­nes. Om goed te func­ti­o­ne­ren zijn deze tech­no­lo­gieën in vele ge­val­len af­han­ke­lijk van coo­kies en bij­ge­volg zal het wei­ge­ren van coo­kies hun func­tie ver­sto­ren.

   

  Flas­hcookies of lo­kaal ge­deel­de ob­jec­ten
  Onze web­si­te kan ook ge­bruik ma­ken van de zo­ge­naam­de "Flas­hcookies" (ook be­kend als Lo­kaal Ge­deel­de Ob­jec­ten of "LSO’s") om, on­der an­de­re, in­for­ma­tie over uw ge­bruik van onze dien­sten, frau­de­pre­ven­tie en ac­ti­vi­tei­ten op onze web­si­te te ver­za­me­len en op te slaan.
  Als u niet wenst dat er flas­hcookies wor­den op­ge­sla­gen op uw com­pu­ter, kunt u de in­stel­lin­gen van uw Flash play­er aan­pas­sen om de op­slag van flas­hcookies te blok­ke­ren met de in­stru­men­ten in het Web­si­te Stor­a­ge Set­tings Pa­nel (http://​www.ma­cro­me­dia.com/​sup­port/​do­cu­men­ta­ti­on/​en/​flash­play­er/​help/​set­tings_­ma­na­ger07.html). U kunt flas­hcookies ook on­der con­tro­le hou­den door naar het Glo­bal Stor­a­ge Set­tings Pa­nel (http://​www.ma­cro­me­dia.com/​sup­port/​do­cu­men­ta­ti­on/​en/​flash­play­er/​help/​set­tings_­ma­na­ger03.html) te gaan en de in­struc­ties te vol­gen (die uit­leg kun­nen be­vat­ten over hoe u be­staan­de flas­hcookies kunt ver­wij­de­ren (re­fe­ren­tie naar "in­for­ma­tie" op de Ma­cro­me­dia web­si­te), hoe u kunt voor­ko­men dat flash LSO’s op uw com­pu­ter wor­den ge­plaatst zon­der uw me­de­we­ten, en (voor Flash Play­er 8 en nieu­wer) hoe u flas­hcookies die niet wor­den ge­le­verd door de be­heer­der van de pa­gi­na die u op dat ogen­blik be­dient kunt blok­ke­ren.

  Houd er wel re­ke­ning mee dat het in­stel­len in Flash Play­er om de ac­cep­ta­tie van flas­hcookies te be­gren­zen of te be­per­ken tot ge­volg kan heb­ben dat de func­ti­o­na­li­teit van be­paal­de flas­hap­pli­ca­ties wordt ver­min­derd of ver­hin­derd, mo­ge­lijk met in­be­grip van flas­hap­pli­ca­ties die wor­den ge­bruikt in ver­band met onze dien­sten of on­li­ne-in­houd.

   

  Re­cla­mecookies
  Der­den kun­nen coo­kies op uw com­pu­ter of mo­bie­le toe­stel le­ve­ren om te ad­ver­te­ren via onze web­si­te. Deze be­drij­ven kun­nen in­for­ma­tie ge­brui­ken over uw be­zoe­ken aan deze en an­de­re web­si­tes om re­le­van­te re­cla­me te le­ve­ren over goe­de­ren en dien­sten die u kun­nen in­te­res­se­ren. Ze kun­nen ook tech­no­lo­gie im­ple­men­te­ren die wordt ge­bruikt om de ef­fec­ti­vi­teit van re­cla­me te me­ten. Dit kun­nen ze door coo­kies of web­ba­kens te ge­brui­ken die in­for­ma­tie ver­za­me­len over uw be­zoe­ken aan deze en an­de­re web­si­tes om re­le­van­te re­cla­me te le­ve­ren over goe­de­ren en dien­sten die u mo­ge­lijk in­te­res­se­ren. De in­for­ma­tie die door dit pro­ces wordt ver­za­meld stelt ons of hen niet in staat om uw naam, con­tact­ge­ge­vens of an­de­re per­soon­lij­ke iden­ti­fi­ca­tie­ge­ge­vens te iden­ti­fi­ce­ren, ten­zij u er­voor kiest om deze te ver­strek­ken.

   

  Goog­le Ana­ly­tics
  Deze web­si­te ge­bruikt Goog­le Ana­ly­tics, een web­si­te­ana­ly­se­dienst van Goog­le Inc. (“Goog­le”). Goog­le Ana­ly­tics ge­bruikt coo­kies, of tekst­be­stan­den. Deze wor­den op uw com­pu­ter be­waard en ma­ken ana­ly­se van uw ge­bruik van de web­si­te mo­ge­lijk. De in­for­ma­tie die wordt ge­ge­ne­reerd door de coo­kies over uw ge­bruik van deze web­si­te wordt in het al­ge­meen door­ge­stuurd naar een Goog­le ser­ver in de VS en daar be­waard. Als IP-ano­ni­mi­sa­tie ge­ac­ti­veerd wordt op deze web­si­te, zal uw IP-adres wor­den ver­kort bin­nen de Eu­ro­pe­se lid­sta­ten of in an­de­re ver­drag­slui­ten­de sta­ten be­tref­fen­de de over­een­komst van de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te. Al­leen in uit­zon­der­lij­ke ge­val­len wordt het vol­le­di­ge IP-adres naar een Goog­le ser­ver in de VS ge­stuurd en daar in­ge­kort. Goog­le zal deze in­for­ma­tie ge­brui­ken na­mens de be­heer­der van deze web­si­te om uw ge­bruik van de web­si­te te eva­lu­e­ren, om rap­por­ten op te stel­len over de web­si­te­ac­ti­vi­tei­ten en ver­de­re dien­sten in ver­band met het ge­bruik van de web­si­te en het in­ter­net­ge­bruik te ver­rich­ten ten aan­zien van de web­si­te­be­heer­der. Het IP-adres dat van uw brow­ser wordt ver­stuurd als on­der­deel van Goog­le Ana­ly­tics wordt niet ge­com­bi­neerd met an­de­re ge­ge­vens van Goog­le.
  U kunt voor­ko­men dat deze coo­kies wor­den ver­za­meld door een juis­te aan­pas­sing te doen aan uw brow­ser­soft­wa­re. Mis­schien kunt u dan ech­ter niet meer vol­le­dig ge­bruik ma­ken van alle web­si­te­func­ties.
  U kunt ook voor­ko­men dat de ge­ge­vens (in­clu­sief uw IP-adres) die door het coo­kie wor­den ge­ge­ne­reerd en ge­kop­peld aan uw web­si­te­ge­bruik, wor­den ver­stuurd naar Goog­le en ver­werkt door Goog­le door de hier­bo­ven ver­mel­de uit­vin­klinks te ge­brui­ken. Meer in­for­ma­tie is be­schik­baar op ana­ly­tics.goog­le.com.

   

  Hoe kan ik coo­kies on­der con­tro­le hou­den?
  U heeft het recht om te be­slis­sen of u al dan niet coo­kies aan­vaardt of wei­gert. U kunt uw coo­kie­voor­keur aan­ge­ven door op de ge­pas­te uit­vin­klinks te klik­ken die u in de coo­kie­ta­bel hier­bo­ven kunt zien.
  U kunt uw web­brow­ser­con­tro­les in­stel­len of aan­pas­sen om coo­kies te ac­cep­te­ren of te wei­ge­ren. Als u er­voor kiest om coo­kies te wei­ge­ren, kunt u onze web­si­te nog steeds ge­brui­ken maar de toe­gang tot be­paal­de func­ties en ge­bie­den van onze web­si­te kan be­perkt zijn. Om­dat de ma­nie­ren waar­op u coo­kies kunt wei­ge­ren via uw web­brow­ser­con­tro­les ver­schil­len van brow­ser tot brow­ser, kunt u best het help­me­nu van uw brow­ser raad­ple­gen voor meer in­for­ma­tie.
  In het al­ge­meen ac­cep­teert u of wei­gert u het ge­bruik van coo­kies via een func­tie die in uw web­brow­ser in­ge­bouwd is.

  Be­zoek htt­ps://​sup­port.mo­zil­la.org/​en-US/​kb/​ena­ble-and-disa­ble-coo­kies-web­si­te-pre­fe­ren­ces om meer te we­ten te ko­men over de in­stel­ling “Pri­vé­mo­dus” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in Fire­fox;
  Be­zoek http://​sup­port.goog­le.com/​chro­me/​bin/​ans­wer.py?hl=en&ans­wer=95647om meer te we­ten te ko­men over de in­stel­ling “In­cog­ni­to” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in Chro­me;
  Be­zoek http://​win­dows.mi­cro­soft.com/​en-us/​in­ter­net-ex­plo­rer/​de­le­te-ma­na­ge-coo­kies#ie=ie-11 om meer te we­ten te ko­men over de in­stel­ling “In­Pri­va­te” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in In­ter­net Ex­plo­rer; of be­zoek http://​sup­port.ap­ple.com/​kb/​PH17191 om meer te we­ten te ko­men over “Pri­vé­mo­dus” en het be­heer van de coo­kie-in­stel­lin­gen in Sa­fa­ri.
  Daar­naast bie­den de mees­te ad­ver­te­ren­de net­wer­ken u een ma­nier om ge­rich­te re­cla­me uit te vin­ken. In­dien u meer in­for­ma­tie wenst, be­zoek www.abou­tads.info/​choi­ces/ of­ www.your­on­li­nechoi­ces.com.

   

  Up­da­tes in dit be­leid
  We kun­nen dit be­leid up­da­ten om bij­voor­beeld wij­zi­gin­gen te to­nen die we aan­bren­gen aan de coo­kies die we ge­brui­ken of om an­de­re ope­ra­ti­o­ne­le, wet­te­lij­ke of re­gel­ge­ven­de re­de­nen. Be­zoek daar­om dit be­leid re­gel­ma­tig op­nieuw om op de hoog­te te blij­ven van ons ge­bruik van coo­kies en ge­re­la­teer­de tech­no­lo­gieën.
  De da­tum bo­ven­aan geeft aan wan­neer dit be­leid het laatst ge­üp­da­tet werd.

   

  Pri­va­cy
  Voor meer in­for­ma­tie over hoe Ha­ger uw per­soons­ge­ge­vens ge­bruikt, leest u ver­der op deze pa­gi­na ons Pri­va­cy­be­leid voor web­si­te­be­zoe­kers.

   

  Waar kan ik meer in­for­ma­tie vin­den?
  In­dien u nog vra­gen heeft over ons ge­bruik van coo­kies, of over de ma­nier waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken, ge­bruik het AVG-con­tact­for­mu­lier.

   

   

 • Pri­va­cy­ver­kla­ring voor web­si­te­be­zoe­kers

  Op de web­si­te van de Ha­ger Group vind je ons globale privacybeleid in het Engels.

  Hier vind je de Ne­der­land­se ver­ta­ling. 

   

   

  Pri­va­cy­be­leid Glo­ba­le Web­si­tes

  Laatste update: Oktober 2018

   

  Bij Ha­ger res­pec­te­ren wij uw pri­va­cy en we wil­len trans­pa­rant zijn over alle soor­ten per­soons­ge­ge­vens die we over u ver­za­me­len en over hoe we deze ge­brui­ken. In dit pri­va­cy­be­leid voor web­si­tes (hier­na het "Be­leid"), leg­gen we uit wie we zijn, hoe we de per­soons­ge­ge­vens die we over u krij­gen via uw be­zoek aan een web­plat­form (hier­na de "Web­si­te") ver­za­me­len, ge­brui­ken en de­len, en hoe u uw pri­va­cy­rech­ten kunt uit­oe­fe­nen.

  Ont­houd dat dit be­leid be­schrijft hoe de Ha­ger web­si­tes over het al­ge­meen per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en dat de spe­ci­fie­ke ver­wer­kings­ac­ti­vi­tei­ten kun­nen ver­schil­len op elke Ha­ger web­si­te. Daar­om is het mo­ge­lijk dat een aan­tal van de ver­wer­kings­ac­ti­vi­tei­ten die in dit be­leid wor­den be­schre­ven, niet van toe­pas­sing zijn op de spe­ci­fie­ke Ha­ger web­si­te die u be­zoekt.

  Als u vra­gen of be­den­kin­gen heeft be­tref­fen­de ons ge­bruik van uw per­soons­ge­ge­vens, ge­lie­ve ons dan te con­tac­te­ren met be­hulp van de con­tact­ge­ge­vens die on­der­aan dit be­leid zijn ver­meld.

  De web­si­te die u be­zoekt wordt be­heerd door de lo­ka­le Ha­ger doch­ter­on­der­ne­ming ‘hier­na Ha­ger"), die de ge­ge­vens­be­heer­der is voor alle per­soons­ge­ge­vens die wor­den ver­za­meld via een web­si­te.

   

  1. Over­zicht
  We ad­vi­se­ren u om dit be­leid vol­le­dig te le­zen zo­dat u he­le­maal op de hoog­te bent. In­dien u ech­ter een be­paal­de sec­tie van dit be­leid wenst te be­zoe­ken, dan vindt u hier het over­zicht:

  2. Wel­ke per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len we over u en waar­om
  3. Voor wel­ke doel­ein­den ge­brui­ken wij uw per­soons­ge­ge­vens
  4. Met wie de­len wij uw per­soons­ge­ge­vens
  5. Op wel­ke wet­te­lij­ke ba­sis ver­wer­ken wij uw per­soons­ge­ge­vens
  6. Over­dracht van per­soons­ge­ge­vens bui­ten de EU/EER
  7. Hoe­lang be­wa­ren we uw per­soons­ge­ge­vens
  8. Hoe be­scher­men wij uw per­soons­ge­ge­ven­s
  9. Min­der­ja­ri­gen
  10. Wel­ke rech­ten in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming heeft u en hoe kun u ze uit­oe­fe­nen
  11. Ex­ter­ne links
  12. Up­da­tes in dit be­leid
  13. Hoe kunt u ons con­tac­te­ren

   

  2. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u en waarom
  We ver­za­me­len di­ver­se soor­ten per­soons­ge­ge­vens op onze web­si­te. De per­soons­ge­ge­vens die we over u kun­nen ver­za­me­len, be­ho­ren gro­ten­deels tot de vol­gen­de ca­te­go­rieën:

   

  Informatie die u vrijwillig verstrekt
  In be­paal­de de­len van onze web­si­te kun­nen wij u vra­gen om vrij­wil­lig per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken, waar­on­der:

  • uw contactgegevens: zoals voornaam en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht;

  • gegevens over de producten/diensten die u gebruikt of interesseren;

  • creditkaartgegevens;

  • zakelijke contactgegevens waaronder uw zakelijke voorkeuren;

  • cv’s en sollicitaties voor online aanwervingsdoeleinden.

  De per­soons­ge­ge­vens die wij van u vra­gen en de re­de­nen waar­om we die vra­gen zul­len u wor­den toe­ge­licht op het tijd­stip dat we u vra­gen om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken.

   

  Informatie die we automatisch verzamelen
  Wan­neer u onze web­si­te be­zoekt, kun­nen we au­to­ma­tisch be­paal­de in­for­ma­tie over u ver­za­me­len via uw toe­stel. In som­mi­ge lan­den, waar­on­der lan­den in de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te, kan deze in­for­ma­tie wor­den be­schouwd als per­soons­ge­ge­vens krach­tens de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming.

  De in­for­ma­tie die we au­to­ma­tisch ver­za­me­len kan in het bij­zon­der be­staan uit uw IP-adres, soort toe­stel, unie­ke iden­ti­fi­ca­tie­num­mers, brow­ser­ty­pe, voor­keu­ren, rui­me ge­o­gra­fi­sche lo­ca­tie (bv. op ni­veau van het land of de stad) en an­de­re tech­ni­sche in­for­ma­tie. We kun­nen ook in­for­ma­tie ver­za­me­len over hoe uw toe­stel in­ter­ac­tie maakt met onze web­si­te, met in­be­grip van de be­zoch­te pa­gi­na’s en links waar­op u klikt.

  Door deze in­for­ma­tie te ver­za­me­len, krij­gen we een be­ter beeld van de be­zoe­kers die onze web­si­te be­zoe­ken, waar ze van­daan ko­men en wel­ke in­houd op onze web­si­te hen in­te­res­seert. We ge­brui­ken deze in­for­ma­tie voor in­ter­ne ana­ly­se­doel­ein­den en om de kwa­li­teit en het be­lang van onze web­si­te voor onze be­zoe­kers te ver­be­te­ren.

  We ge­brui­ken coo­kies en ge­lijk­aar­di­ge tra­ce­rings­tech­no­lo­gie (col­lec­tief, “Coo­kies”) om per­soons­ge­ge­vens over u te ver­za­me­len en te ge­brui­ken. Voor ver­de­re in­for­ma­tie over de soor­ten coo­kies dat we ge­brui­ken, waar­om en hoe u coo­kies on­der con­tro­le kunt hou­den, zie ons coo­kie­be­leid op deze pa­gi­na.

   

  Informatie die we indirect verkrijgen van derden
  Af en toe kun­nen we per­soons­ge­ge­vens over u ont­van­gen die we ver­krij­gen via an­de­re bron­nen (bij­voor­beeld: via in­stal­la­tie­pro­gram­ma’s wan­neer ze na­mens u een ac­count creëren op een van onze web­si­tes).

  De soor­ten in­for­ma­tie die we van der­den ver­za­me­len, kun­nen be­staan uit: e-mail­adres, ge­ge­vens over uw be­staan­de in­stal­la­tie enz. We ge­brui­ken deze in­for­ma­tie om de ge­ge­vens die we over u bij­hou­den ac­cu­raat te hou­den en te ver­be­te­ren, om u tech­ni­sche bij­stand te ver­le­nen voor het op­stel­len of on­der­houd van onze op­los­sin­gen en om onze klan­te­nac­count­re­la­tie met u te be­he­ren.

   

  3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens
  De per­soons­ge­ge­vens die we over u ver­za­me­len, ge­brui­ken we voor de vol­gen­de doel­ein­den:
  om uw ac­count op onze web­si­te aan te ma­ken;

  • om efficiënt met u te communiceren en te antwoorden op elke vraag of bedenking die u zou hebben;

  • om uw onlineaankopen op onze website te beheren;

  • om de stabiliteit en de werking van onze website te beheren en te bewaken zodat we deze kunnen verbeteren;

  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website relevant is voor u en op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;

  • om u informatie of reclame te sturen van onze producten en voorgestelde diensten;

  • om u in te schrijven op onze nieuwsbrief;

  • om u gepersonaliseerde reclame te sturen die u misschien interesseert op basis van uw voorkeuren en uw gebruik van onze website;

  • om u te informeren wanneer er updates van onze website beschikbaar zijn en wanneer er iets wijzigt aan de producten of diensten die we hiermee aanbieden of verstrekken;

  • om uw voorkeuren te begrijpen en uw ervaring en klanttevredenheid te verbeteren wanneer u onze website en onze diensten bezoekt;

  • om statistische analyses op het gebruik van deze website en de bezoekfrequentie uit te voeren; en

  • voor online aanwervingsdoeleinden (gelieve het Privacybeleid voor sollicitaties te lezen dat beschikbaar is op onze website.

  We zul­len de per­soons­ge­ge­vens die we over u ver­za­me­len uit­slui­tend ge­brui­ken voor de doel­ein­den die be­schre­ven zijn in dit be­leid of voor de doel­ein­den die we aan u zul­len uit­leg­gen op het ogen­blik dat we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len.

   

  4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
  We kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens vrij­ge­ven aan de vol­gen­de ca­te­go­rieën ont­van­gers:

  • aan Ha­ger doch­ter­on­der­ne­min­ge­nex­ter­ne ser­vi­ce­pro­vi­ders en part­ners die ons ge­ge­vens­ver­wer­king­dien­sten ver­strek­ken (bij­voor­beeld om te voor­zien in de le­ve­ring en de func­ti­o­na­li­teit van onze web­si­te of om de vei­lig­heid er­van te hel­pen ver­be­te­ren), of die an­ders­zins per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken voor de doel­ein­den die zijn be­schre­ven in dit be­leid of aan u ge­meld wor­den op het ogen­blik dat we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len.

  • aan be­voeg­de wet­hand­ha­vings­in­stan­ties, re­gel­ge­ven­de, over­heids­in­stan­ties, recht­ban­ken of an­de­re der­den wan­neer we ge­lo­ven dat een der­ge­lij­ke vrij­ga­ve nood­za­ke­lijk is (i) om te be­ant­woor­den aan de toe­pas­se­lij­ke wet­ten of voor­schrif­ten, (ii) om onze wet­te­lij­ke rech­ten uit te oe­fe­nen, vast te stel­len of te ver­de­di­gen, of (iii) om uw vi­ta­le be­lan­gen of die van een an­de­re per­soon te be­scher­men;

  • aan een mo­ge­lij­ke ko­per (en zijn/haar agen­ten en ad­vi­seurs) in ver­band met een voor­ge­stel­de aan­koop, fu­sie of ac­qui­si­tie van een deel van onze ac­ti­vi­tei­ten, op voor­waar­de dat we de ko­per er­over in­lich­ten dat deze uw per­soons­ge­ge­vens uit­slui­tend mag ge­brui­ken voor de doel­ein­den die zijn toe­ge­licht in dit be­leid;

  • aan ie­de­re per­soon met uw toe­stem­ming voor de vrij­ga­ve

   

  5. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens
  We zul­len de per­soons­ge­ge­vens die we op onze web­si­te ver­za­mel­den, ver­wer­ken op ba­sis van de nood­zaak om onze re­la­tie met u te be­he­ren, op ba­sis van onze recht­ma­ti­ge be­lan­gen die zul­len af­han­gen van de des­be­tref­fen­de per­soons­ge­ge­vens en de spe­ci­fie­ke con­text waar­bin­nen we dit ver­za­mel­den, of op ba­sis van uw toe­stem­ming.

  Als wij u vra­gen om per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken om te be­ant­woor­den aan een wet­te­lij­ke ver­eis­te of om een con­tract met u af te slui­ten, zul­len wij dit op het des­be­tref­fen­de tijd­stip dui­de­lijk ma­ken en we zul­len u in­for­me­ren of het ver­strek­ken van uw per­soons­ge­ge­vens al dan niet ver­plicht is (en ook van de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen als u uw per­soons­ge­ge­vens niet vrij­geeft).

  Op de­zelf­de ma­nier zul­len we, als we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ge­brui­ken voor onze recht­ma­ti­ge be­lan­gen (of die van een der­de par­tij) u op het des­be­tref­fen­de tijd­stip dui­de­lijk ma­ken wat deze recht­ma­ti­ge be­lan­gen zijn.

   

  6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
  We voe­ren onze ac­ti­vi­tei­ten uit op glo­baal ni­veau en bij­ge­volg kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens wor­den over­ge­dra­gen naar en wor­den ver­werkt in an­de­re lan­den dan het land waar­in u woon­ach­tig bent. In som­mi­ge ge­val­len kun­nen deze lan­den zich bui­ten de Eu­ro­pe­se Unie / Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te (EU/EER) be­vin­den en bij­ge­volg een an­de­re wet­ge­ving in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming heb­ben dan de wet­ge­ving in het land waar­in u woon­ach­tig bent.

  In het bij­zon­der be­vin­den onze web­si­te­ser­vers zich in de EU/EER maar we kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens de­len met of toe­gang ge­ven aan Ha­ger doch­ter­on­der­ne­min­gen, ex­ter­ne ser­vi­ce­pro­vi­ders en part­ners die mis­schien bui­ten de EU/EER wer­ken (zo kun­nen wij, bij­voor­beeld, web­hos­ting­pro­vi­ders of cloud com­pu­ting-ser­vi­ce­pro­vi­ders ge­brui­ken die uw per­soons­ge­ge­vens bui­ten de EU/EER op­slaan of hier toe­gang toe heb­ben).

  Waar dit het ge­val is, zul­len wij er­voor zor­gen dat de over­dracht van uw per­soons­ge­ge­vens ge­beurt naar der­de lan­den bui­ten de EU/EER die door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie wor­den be­schouwd als “ge­schikt” (een lijst met ge­schik­te lan­den is hier (htt­ps://ec.eu­ro­pa.eu/info/law/law-to­pic/data-pro­tec­ti­on/data-trans­fers-out­si­de-eu/ade­qua­cy-pro­tec­ti­on-per­so­nal-data-non-eu-coun­tries_en) be­schik­baar, of an­ders, wan­neer uw per­soons­ge­ge­vens niet naar een land wor­den ge­stuurd dat vol­doen­de be­scher­ming biedt, zul­len we ge­schik­te vei­lig­heids­maat­re­ge­len ne­men om er­voor te zor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens be­schermd blij­ven ter­wijl deze wor­den ver­werkt bui­ten de EU/EER in over­een­stem­ming met de toe­pas­se­lij­ke wet­ten op de pri­va­cy. Deze ge­schik­te vei­lig­heids­maat­re­ge­len kun­nen be­staan uit het on­der­te­ke­nen van de Eu­ro­pe­se mo­del­con­tract­be­pa­lin­gen met de doch­ter­on­der­ne­ming van Ha­ger, de ex­ter­ne ser­vi­ce­pro­vi­der of part­ner bui­ten de EU/EER met wie we uw per­soons­ge­ge­vens de­len. Voor meer in­for­ma­tie over de over­dracht van per­soons­ge­ge­vens bui­ten de EU/EER, zie de sec­tie “Hoe kunt u ons con­tac­te­ren” hier­na.

   

  7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
  We zul­len uw per­soons­ge­ge­vens zo­lang be­wa­ren als no­dig is om de doel­ein­den die be­schre­ven zijn in dit be­leid te ver­vul­len en zo­lang als we een voort­du­ren­de recht­ma­ti­ge za­ke­lij­ke re­den heb­ben om dit te doen (bij­voor­beeld om u de dienst te ver­le­nen die u ge­vraagd heeft).

  Zo­dra het doel­ein­de voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger be­staat of de be­waar­pe­ri­o­de ver­stre­ken is, of wan­neer u ons vraagt om uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wij­de­ren, kun­nen wij uw per­soons­ge­ge­vens blij­ven be­wa­ren voor een be­perk­te pe­ri­o­de als dit nood­za­ke­lijk is voor de toe­pas­se­lij­ke ver­eis­ten met be­trek­king tot de wet, be­las­tin­gen of boek­hou­ding.

  Wan­neer we niet lan­ger een doel­ein­de heb­ben om uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken, zul­len we er­voor zor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­wij­derd of ge­a­no­ni­mi­see­rd.

   

  8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
  We doen er al­les aan om de vei­lig­heid van uw per­soons­ge­ge­vens te ver­ze­ke­ren. We ge­brui­ken krach­ti­ge maat­re­ge­len om de ver­trou­we­lijk­heid en vei­lig­heid van de per­soons­ge­ge­vens bin­nen onze web­si­te te be­scher­men, door tech­no­lo­gi­sche, fy­sie­ke en ad­mi­ni­stra­tie­ve vei­lig­heids­maat­re­ge­len te ne­men zo­als fire­walls en zorg­vul­dig ont­wik­kel­de vei­lig­heids­pro­ce­du­res, bij­voor­beeld, wan­neer u ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie in­geeft (zo­als aan­meld­ge­ge­vens of in­for­ma­tie die wordt ver­strekt van­uit de web­si­te). We co­de­ren de trans­mis­sie van die in­for­ma­tie door mid­del van se­cu­re so­c­ket lay­er tech­no­lo­gie (SSL). Deze tech­no­lo­gieën, pro­ce­du­res en an­de­re maat­re­ge­len wor­den ge­bruikt als in­span­nin­gen om er­voor te zor­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens vei­lig en be­vei­ligd blij­ven en al­leen be­schik­baar zijn voor u en die­ge­nen die ge­mach­tigd zijn om toe­gang te heb­ben tot uw per­soons­ge­ge­vens. Geen en­ke­le in­ter­net- e-mail- of an­de­re elek­tro­ni­sche trans­mis­sie is ech­ter vol­le­dig vei­lig of fout­loos dus u moet zorg­vul­dig na­den­ken over wel­ke in­for­ma­tie u op die ma­nier naar ons stuurt.

   

  9. Minderjarigen
  De dien­sten die we op deze web­si­te ver­strek­ken zijn niet be­stemd voor het ge­bruik door per­so­nen jon­ger dan 18 jaar. Ge­lie­ve uw per­soons­ge­ge­vens niet op deze web­si­te te ver­strek­ken als u jon­ger bent dan 18.

   

  10. Welke rechten inzake gegevensbescherming heeft u en hoe kun u ze uitoefenen
  U be­schikt over de vol­gen­de rech­ten in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming:

  • U kunt toe­gang vra­gen tot uw per­soons­ge­ge­vens en hier­van een ko­pie vra­gen.

  • U kunt ook vra­gen dat even­tu­e­le per­soons­ge­ge­vens die niet cor­rect zijn of niet com­pleet wor­den ge­cor­ri­geerd of ver­vol­le­digd.

  • U kunt vra­gen dat uw per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­wij­derd on­der be­paal­de wet­te­lij­ke voor­waar­den (bij­voor­beeld, wan­neer het niet lan­ger wet­te­lijk ver­eist is om de per­soons­ge­ge­vens te be­wa­ren voor de doel­ein­den waar­voor ze aan­van­ke­lijk wer­den ver­za­meld).

  • Bo­ven­dien kunt u on­der be­paal­de wet­te­lij­ke voor­waar­den be­zwaar aan­te­ke­nen te­gen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens, ons vra­gen om de ver­wer­king te be­per­ken van uw per­soons­ge­ge­vens of por­ta­bi­li­teit vra­gen van uw per­soons­ge­ge­vens.

  • U heeft te al­len tij­de en gra­tis het recht om u af te mel­den voor de elek­tro­ni­sche mar­ke­ting­com­mu­ni­ca­tie die wij u stu­ren. U kunt dit recht uit­oe­fe­nen door te klik­ken op de link “uit­schrij­ven" of "af­mel­den" in de mar­ke­tin­ge-mails die wij u stu­ren. Om zich af te mel­den voor an­de­re vor­men van mar­ke­ting (zo­als mar­ke­ting via de post of te­le­mar­ke­ting), ge­lie­ve ons dan te con­tac­te­ren met de con­tact­ge­ge­vens zo­als be­schre­ven in de sec­tie "Con­tact­ge­ge­vens" hier­na.

  • Op de­zelf­de ma­nier kunt u, als we uw per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken met uw toe­stem­ming, te al­len tij­de uw toe­stem­ming in­trek­ken. Het in­trek­ken van uw toe­stem­ming zal geen in­vloed heb­ben op de recht­ma­tig­heid van een ver­wer­king van ge­ge­vens die ge­beurd is vóór het in­trek­ken van uw toe­stem­ming. Het zal ook geen in­vloed heb­ben op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens die op an­de­re recht­ma­ti­ge gron­den dan toe­stem­ming is uit­ge­voerd.

  • U heeft het recht om klacht in te die­nen bij een au­to­ri­teit voor ge­ge­vens­be­scher­ming over onze ver­za­me­ling en het ge­bruik van uw per­soons­ge­ge­vens. Voor meer in­for­ma­tie, ge­lie­ve uw lo­ka­le au­to­ri­teit voor ge­ge­vens­be­scher­ming te con­tac­te­ren. Con­tact­ge­ge­vens voor au­to­ri­tei­ten voor ge­ge­vens­be­scher­ming in de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruim­te, Zwit­ser­land en be­paal­de niet-Eu­ro­pe­se (met in­be­grip van de VS en Ca­na­da) zijn hier (http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) be­schik­baar.

  • U kunt op elk mo­ment een van de hier­bo­ven ver­mel­de rech­ten uit­oe­fe­nen door ons te con­tac­te­ren zo­als be­schre­ven on­der de sec­tie “Hoe kunt u ons con­tac­te­ren” hier­na. We zul­len uw ver­zoek be­ant­woor­den in over­een­stem­ming met de toe­pas­se­lij­ke wet­ge­ving in­za­ke ge­ge­vens­be­scher­ming.

   

  11. Externe links
  Als er een deel van onze web­si­te links voor­ziet naar web­si­tes van der­den, wer­ken deze web­si­tes niet on­der dit be­leid. We zijn niet ver­ant­woor­de­lijk voor de on­li­ne­col­lec­tie op ex­ter­ne web­si­tes en we ad­vi­se­ren u om de pri­va­cy­mel­din­gen te be­kij­ken die ver­meld wor­den op die web­si­tes om hun pro­ce­du­res voor het ver­za­me­len, ge­brui­ken en vrij­ge­ven van per­soons­ge­ge­vens te be­grij­pen.

   

  12. Updates in dit beleid
  We kun­nen dit pri­va­cy­be­leid van tijd tot tijd up­da­ten als ge­volg van wij­zi­gin­gen in wet­te­lij­ke, tech­ni­sche en za­ke­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen, en wan­neer dit het ge­val is, zul­len we een ge­üp­da­te­te ver­sie van dit pri­va­cy­be­leid voor­zien op onze web­si­te.

  U kunt zien wan­neer dit pri­va­cy­be­leid voor het laatst ge­üp­da­tet werd door te kij­ken naar de “laat­ste up­da­te” da­tum die bo­ven­aan dit pri­va­cy­be­leid wordt ver­meld.

   

  13. Hoe kunt u ons contacteren
  Als u vra­gen, be­den­kin­gen of klach­ten heeft be­tref­fen­de dit be­leid, of over de ma­nier waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken, of als u een van de hier­bo­ven ver­mel­de rech­ten wilt uit­oe­fe­nen, ge­bruik het AVG-con­tact­for­mu­lier.

  Als u klant bent van Ha­ger, let dan ook op ons we­reld­wij­de pri­va­cy­be­leid voor klan­ten op deze pa­gi­na.

   

   

 • Globaal pri­va­cy­be­leid voor ge­brui­kers van mo­bie­le apps


  Op de web­si­te van de Ha­ger Group vind je onze privacyverklaring voor appgebruikers.

   

 • Glo­baal pri­va­cy­be­leid ver­ko­pers

   

  Op de web­si­te van de Ha­ger Group vind je onze privacyverklaring voor verkopers.

   

 • Glo­baal pri­va­cy­be­leid voor klan­ten

   

  Op de web­si­te van de Ha­ger Group vind je onze privacyverklaring voor klanten.

   

 • Glo­baal pri­va­cy­be­leid voor za­ke­lij­ke con­tac­ten

   

  Op de web­si­te van de Ha­ger Group vind je onze privacyverklaring voor zakelijke contacten.


 • Con­tact­for­mu­lier AVG


  Vul dit for­mu­lier in, wan­neer je een be­roep wilt doen op je rech­ten con­form de Eu­ro­pe­se Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG) die van­af 25 mei 2018 in wer­king ge­tre­den is.

  Wij doen ons best je ver­zoek zo snel mo­ge­lijk in be­han­de­ling te ne­men.


  De door jou in dit for­mu­lier be­schik­baar ge­stel­de in­for­ma­tie wordt uit­slui­tend ge­bruikt voor de iden­ti­fi­ca­tie van de op­ge­vraag­de per­soons­ge­ge­vens en de uit­voe­ring van je ver­zoek.

   

  Naar het AVG-formulier