Produktkategoribild Fas­tighet­s­au­to­ma­tik KNX - quick­link / easy / ETS | Hager SE
Produktkategoribild quick­link KNX (Tråd­löst / ra­dio) | Hager SE

quick­link KNX (Tråd­löst / ra­dio) quick­link KNX (Tråd­löst / ra­dio)

Det tråd­lö­sa al­ter­na­ti­vet gör det rik­tigt en­kelt. Möj­lig­het att snabbt pro­gram­me­ra sys­te­met di­rekt på pro­duk­ter­na (qick­link), via pro­gram­me­rings­verk­ty­get easy el­ler via ETS.

Produktkategoribild KNX easy | Hager SE

KNX easy KNX easy

easy är det nya sät­tet att "pro­gram­me­ra" ditt KNX-­pro­jekt på. Pro­jek­tet drift­sätts snabbt och en­kelt med pro­gram­me­rings­verk­ty­get.

Produktkategoribild KNX ETS | Hager SE

KNX ETS KNX ETS

KNX-­sys­te­met ger max­i­mal funk­tio­na­li­tet ge­nom till­gång till bus­sys­te­met via In­ter­net. Det ger obe­grän­sad till­gång till bygg­na­ders funk­tio­ner från val­fri plats.