Produktkategoribild Ström­stäl­lar­se­ri­er | Hager SE
Produktkategoribild Se­rie ber­ker S.1 | Hager SE

berker S.1 Se­rie ber­ker S.1

S.1 står för stan­dard. Den­na se­rie har satt ut­tryck för en­kel­het, funk­tio­na­li­tet och tid­lös­het.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker B.3 | Hager SE

berker B.3 Se­rie ber­ker B.3

Se­rie ber­ker B.3 är ra­mar i ge­nu­int alu­mi­ni­um och i många oli­ka fär­ger.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker B.7 | Hager SE

berker B.7 Se­rie ber­ker B.7

Se­rie ber­ker B.7 är ra­mar som ur­sprung­li­gen va­rit i glas men som nu även finns i plast, rost­fritt stål och alu­mi­ni­um.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker Q.1 | Hager SE

berker Q.1 Se­rie ber­ker Q.1

Se­rie ber­ker Q.1 en gång rörd, ald­rig glömd. Du mär­ker skill­na­den vid förs­ta be­rö­ring. Tack vare sin spe­ci­el­la yt­fi­nis­h, har den en sam­mets­len käns­la

Produktkategoribild Se­rie ber­ker Q.3 | Hager SE

Se­rie ber­ker Q.3 Se­rie ber­ker Q.3

Ro­bust, det finns ing­et an­nat ord som be­skri­ver ber­ker Q.3 bätt­re. Mjuk och len men på sam­ma gång väl­digt tå­lig och mot­stånds­kraf­tig mot re­por.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker Q.7 | Hager SE

berker Q.7 Se­rie ber­ker Q.7

For­men på ber­ker Q.7 vi­sar vid förs­ta an­blick­en att den är en del av Q-fa­mil­jen. Den sär­skil­jer  sig dock med  en ”svä­van­de” de­sign.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker R.1 | Hager SE

berker R.1 Se­rie ber­ker R.1

Det störs­ta ka­rak­tärs­dra­get för se­rie ber­ker R.1 är ra­men som har en mjukt run­dad kon­tur i kom­bi­na­tion med en rund vip­pa.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker R.3 | Hager SE

berker R.3 Se­rie ber­ker R.3

Den run­da vip­pan kom­bi­ne­rad med den kan­ti­ga ra­men för­stär­ker de­sig­nen.  Ber­ker R.3 för­änd­rar hur vi ser på en van­lig ström­bry­ta­re.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker R.8 | Hager SE

berker R.8 Se­rie ber­ker R.8

Vare sig det gäl­ler en TV, surf­plat­ta el­ler smartpho­ne så skall de vara tun­na. Ber­ker R.8 över­ty­gar med sin tun­na de­sign.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker Se­rie 1930 | Hager SE

Serie 1930 Se­rie ber­ker Se­rie 1930

Se­rie 1930 i funk­tio­nell Bauhaus-­de­sign ska­par en spe­ci­ell mil­jö och är den per­fek­ta kom­bi­na­tio­nen av in­no­va­tiv tek­no­lo­gi och tid­lös de­sign.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker 1930 Pors­lin | Hager SE

Serie 1930 Porslin Se­rie ber­ker 1930 Pors­lin

I sam­ar­be­te med Tysk­lands mest kre­a­ti­va pors­lins­mär­ke har vi ska­pat en spe­ci­ell ut­gå­va av Se­rie 1930 i pors­lin från Ro­sent­hal. 

Produktkategoribild Se­rie ber­ker Glas | Hager SE

Serie Glas Se­rie ber­ker Glas

ber­ker.­Se­rie 1930 Glas - Den prak­tis­ka de­sig­nen och trans­pa­ren­sen i glas hjäl­per dig att ska­pa en verk­ligt unik, tid­lös och ele­gant in­te­ri­ör.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker R.clas­sic | Hager SE

Serie R.classic Se­rie ber­ker R.clas­sic

Se­rie R.clas­sic är en mo­dell som fort­sät­ter att skri­va his­to­ria ett se­kel ef­ter att Ber­ker lan­se­ra­de den förs­ta vrid­ström­stäl­la­ren på mark­na­den.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker TS | Hager SE

berker TS Se­rie ber­ker TS

Se­rie TS är helt en­kelt per­fekt. Ovan­lig de­sign som ta­gits fram för myck­et spe­ci­el­la de­sign­krav. Se­rie TS pas­sar in i alla hög­klas­si­ga om­giv­ning­ar.

Produktkategoribild Se­rie ber­ker W.1 (IP55) | Hager SE

berker W.1 Se­rie ber­ker W.1 (IP55)

Ber­ker W.1 är tes­tad i en­lig­het med skydds­klass IP55, och gör all­tid ett bra in­tryck. Bry­ta­ren  har vun­nit fle­ra pri­ser för sin de­sign.

Uttag och strömbrytare är mycket mer än mekaniska komponenter. Med sin design bör de passa in i sina respektive miljöer och förbättra estetiken i rummet. Berker erbjuder olika designade ramar som kan integreras sömlöst i alla rumslandskap. Från klassiska till moderna modeller: Våra mångsidiga brytarer sätter rummets standard och uppfyller samtidigt viktiga funktioner i såväl hus som kommersiella byggnader. De imponerar med enkel hantering, tydlig design och kvalitet på ytfinish. Oavsett om det är rakt och enkelt eller runt och galant: Du kan välja mellan olika former, material och färger för att ta hänsyn till just ditt rums individualitet. Dessutom erbjuder våra prisbelönta brytarserier olika designlinjer och möjligheten att välja mellan olika material inom respektive serie."