Produktkategoribild Föns­ter­bänk­s­ka­na­ler | Hager SE

Fönsterbänkskanaler Fönsterbänkskanaler

Sä­ker och flex­i­bel ka­bel­drag­ning ger an­slut­nings­tek­nik där det be­hövs - med Ha­gers ka­nal­sys­te­men kan du kän­na dig trygg i att du får en mo­dern el­ekt­risk in­fra­struk­tur för ener­gi, data och mul­ti­me­dia kom­mu­ni­ka­tion i alla typ­er av bygg­na­der.

Produktkategoribild Mi­ni-, Hör­n-, Golv- & Ma­tar­ka­na­ler | Hager SE

Mini-, Hörn-, Golv- & Matarkanaler Mi­ni-, Hör­n-, Golv- & Ma­tar­ka­na­ler

An­vänd ma­tar­ka­na­ler för att få en så snygg och ra­tio­nell ut­an­på­lig­gan­de el­in­stal­la­tion som möj­ligt.

Produktkategoribild Slit­sa­de ka­na­ler & pend­la­de tak­ka­na­ler | Hager SE

Slitsade kanalsystem Slit­sa­de ka­na­ler & pend­la­de tak­ka­na­ler

Med sli­tas­de ka­na­ler blir över­sikts­bar­he­ten i kopp­lings­tek­nis­ka an­lägg­ning­ar ett vik­tigt bi­drag till att öka sä­ker­he­ten.

Produktkategoribild Ut­tags­sta­var & Sock­el­list­sys­tem | Hager SE

Uttagsstavar & Sockellistsystem Ut­tags­sta­var & Sock­el­list­sys­tem

Ha­ger er­bju­der flex­ib­la lös­ning­ar för kraft och data vid ar­bets­plat­sen i kon­tor & kon­tors­land­skap.

Produktkategoribild Mö­bel­box­ar | Hager SE

Möbelboxar Mö­bel­box­ar

Med Pop ups fäl­ler du en­kelt in kraft- och data­ut­tag i köks­bän­ken, köks­skå­pet el­ler kon­fe­rens­bor­det.