Produktkategoribild An­slut­nings­tek­nik och säk­rings­ma­te­ri­al | Hager SE
Produktkategoribild An­slut­nings­tek­nik | Hager SE

Anslutningsteknik An­slut­nings­tek­nik

En­kel och snabb an­slut­ning. Ibland be­hö­ver man för­de­la kraf­ten i cen­tra­len. Ha­ger har ta­git fram ett stort sor­ti­ment av för­gre­nings­plin­tar.

Produktkategoribild Säk­rings­ma­te­ri­al | Hager SE

Säkringsmateriel Säk­rings­ma­te­ri­al

Ha­ger NH-­Säk­rings­last­bry­ta­re och NH-­Säk­rings­under­de­lar är per­fekt av­pas­sa­de för bygg­sat­ser­na till uni­vers N

Säkringar i paketlösning: Säkringsunderdelar och säkringslastbrytare, Här passar allt ihop. Hager NH-Säkringslastbrytare och NH-Säkringsunderdelar är perfekt avpassade för byggsatserna till univers N. Att montera dessa säkringskomponenter kan knappast vara enklare. Det känner du omedelbart när du tar komponenterna i handen. Du behöver inte ens använda verktyg! Exempel på speciella egenskaper för Hagers säkerhetskomponenter är de vridbara anslutningarna till fasskenorna eller möjligheten att montera samtliga NH-storlekar på samma fasskenenivå.