Produktkategoribild Mo­dul­kom­po­nen­ter | Hager SE
Produktkategoribild Dvärg­bry­ta­re | Hager SE

Dvärgbrytare Dvärg­bry­ta­re

Tack vare den prak­tis­ka Quick­Con­nect-an­slut­nings­tek­ni­ken kan Ha­ger dvärg­bry­ta­re an­slu­tas en­kelt, snabbt och sä­kert.

Produktkategoribild Per­son­s­kydds­bry­ta­re | Hager SE

Personskyddsbrytare Per­son­s­kydds­bry­ta­re

Per­son­s­kydds­bry­ta­re - en kom­pakt lös­ning. En per­son­s­kydds­bry­ta­re (R­CBO) är ett jord­fels­skydd med in­byggt över­ströms­skydd.

Produktkategoribild Jord­fels­bry­ta­re | Hager SE

Jordfelsbrytare Jord­fels­bry­ta­re

Jord­fels­bry­tar­na från Ha­ger er­bju­der ett ef­fek­tivt och en­kelt skydd att in­stal­le­ra mot fa­ror­na med fel­ström­mar.

Produktkategoribild Ljus­bågs­de­tek­tor AFDD | Hager SE

Ljusbågsdetektor AFDD Ljusbågsdetektor

Ljus­bågs­de­tek­tor AF­DD. Ljus­bågs­fel kan or­sa­kas av alla typ­er av led­nings­fel och slit­na kon­tak­ter. AFDD eli­mi­ne­rar den re­sul­te­ran­de brand­ris­ken."

Produktkategoribild Över­spän­nings­skydd | Hager SE

Överspänningsskydd Över­spän­nings­skydd

Över­spän­nings­skydd i tre ni­vå­er Gör inte sa­ker till hälf­ten. Säk­ra före olyck­an, inte ef­ter.

Produktkategoribild Fas­ske­nor och för­bind­ning­ar till sä­ker­hets­pro­duk­ter | Hager SE

Fasskenor och förbindningar Fas­ske­nor och för­bind­ning­ar till sä­ker­hets­pro­duk­ter

Fas­ske­nor för mat­ning av jord­fels­bry­ta­re, över­spän­nings­skydd el­ler dvärg­bry­ta­re. Finns som 1, 2 el­ler 3-­po­lig fas­s­ke­na.

Produktkategoribild Ström­stäl­la­re, sig­nal­lam­por, re­lä­er och kon­tak­to­rer | Hager SE

Signallampor, reläer och kontaktorer Ström­stäl­la­re, sig­nal­lam­por, re­lä­er och kon­tak­to­rer

Styr­ning och in­for­ma­tion i cen­tra­len med Ha­ger: LED-­sig­nal­lam­por, ström­stäl­la­re och tryck­knap­par i en­het­lig de­sign

Produktkategoribild Ener­gi­mä­ta­re och mät­in­stru­ment | Hager SE

Energimätare och mätinstrument Ener­gi­mä­ta­re och mät­in­stru­ment

Få koll med ener­gi­mä­ta­re från Ha­ger. En kom­plett lös­ning som tillå­ter dig att spa­ra ut­rym­me i din in­stal­la­tion oav­sett kom­mu­ni­ka­tions­pro­to­koll.

Modulkomponenter Vårt omfattande sortiment av modulkomponenter inkluderar säkra och snabb installerade komponenter. Skydda dina elektriska system från felström och överlast, förhindra brand med våra ljusbågsdetektorer och lita på ett tillförlitligt överspänningsskydd. Förutom deras funktionalitet övertygar våra dvärgbrytare med QuickConnect-anslutningstekniken, vilket gör installationen av dvärgbrytaren barnsligt enkel. Vi erbjuder också ett stort urval av omkopplare och signallampor för olika applikationsområden. Våra energimätare och mätutrustning tar lite utrymme och kan fortfarande göra allt som en modern energimätare måste göra - med en precision som du kan lita på. Alla våra modulkomponenter kan enkelt monteras på DIN-skenor. De är kompakta och kan snabbt användas i dina fördelningar. Inga verktyg behövs för anslutningen av fasskenan och tack vare den permanenta höga klämkraften finns det inget behov av tidskrävande underhållsarbete. Samtidigt, tack vare den fullständiga isoleringen, kan du lita på absolut säkerhet och skydd mot oavsiktlig kontakt.