Informacija


Ha­ger Ver­triebs­ge­sells­chaft mbH & Co. KG

Zum Gun­terstal 66440

Blieskas­tel Ger­ma­ny


Tel: +49 6842 945 0

Faks: +49 6842 945 4625 i

Email: info@hager.de

 

Tei­si­nė for­ma: ri­bo­tos at­sa­ko­my­bės bend­ro­vė Re­gist­ruo­ta bu­vei­nė: Blieskas­tel

Re­gist­ra­ci­jos teis­mas: Sa­ar­brüc­ken - HRA10002


Pag­rin­di­nis part­ne­ris:

Ha­ger Ver­triebs Ges­chäft­sführungs­ge­sells­chaft mbH

Registruota buveinė:

Blieskastel Registracijos teismas:

Saarbrücken - HRB15920

PVM mokėtojo Nr.: DE250213578


Vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius:

Phi­lip­pe Fer­ra­gu, Mike El­bers, Torsten Schulz


Ribotos atsakomybės pranešimas


Sie­kiant už­tik­rin­ti, kad pas­kel­bi­mo metu šio­je sve­tai­nė­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja būtų tiks­li, buvo im­ta­si visų pa­grįs­tų, kiek tai lei­džia įsta­ty­mai, pa­stan­gų, "Ha­ger Ver­triebs­ge­sells­chaft mbH & Co. KG" ne­ga­ran­tuo­ja jos tiks­lu­mo ir ne­pri­si­ima jo­kios at­sa­ko­my­bės jo­kiai tre­čia­jai ša­liai vi­sa­me pa­sau­ly­je už bet kokį žalą, su­ga­di­ni­mus, tie­sio­gi­nius ar ne­tie­sio­gi­nius nuo­sto­lius, pa­sek­mi­nius ar eko­no­mi­nius nuo­sto­lius ar bet ko­kius ki­tus nuo­sto­lius, pa­tir­tus dėl to, kad buvo nau­do­ja­ma ar pa­si­ti­ki­ma šio­je sve­tai­nė­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja.