Ha­ger - elekt­ros insta­lia­ci­jos spe­cia­lis­tas

"Ha­ger Group" yra pir­mau­jan­tis gy­ve­na­mų­jų, ko­mer­ci­nių ir pra­mo­ni­nių pa­sta­tų elekt­ros insta­lia­ci­jų spren­di­mų ir pa­slau­gų tie­kė­jas

"Ha­ger" pre­kės žen­klas, ku­rio pro­duk­tai ap­ima pla­tų dia­pa­zo­ną nuo ener­gi­jos pa­skirs­ty­mo, ka­be­li­nių ka­na­lų sis­te­mų bei elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos ga­mi­nių iki pa­sta­tų au­to­ma­ti­kos ir ap­sau­gos sis­te­mų, yra pag­rin­di­nė mūsų įmo­nės veik­la.


Kar­tu su mūsų klien­tais iš pra­mo­nės ir elekt­ros įren­gi­nių pre­ky­bos, mes dir­ba­me at­ei­ties te­mo­mis, to­kio­mis kaip elekt­ro­mo­bi­lu­mas su įkro­vi­mo sto­ti­mis gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų, taip pat vie­šo­sioms inf­rastruk­tū­roms, "Am­bi­ent As­sisted Li­ving" – gy­ve­ni­mą pa­leng­vi­nan­čia ap­lin­ka, kur pa­sta­tų au­to­ma­ti­ka pa­leng­vi­na kas­die­nį pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių ir as­me­nų, ku­riems rei­ka­lin­ga prie­žiū­ra, gy­ve­ni­mą ir ener­gi­ją tau­so­jan­čio būs­to tink­lo su­kū­ri­mas, ku­ris už­tik­rins di­des­nį kom­for­tą ir su­ma­žins ener­gi­jos su­var­to­ji­mą. Dau­ge­lį šių tech­no­lo­gi­jų ap­jun­gian­tis ry­šys bus skirs­to­mie­ji sky­dai - pro­duk­tas, su ku­riuo mes pa­sie­kė­me au­gi­mą.


Įmonę įkū­rė 1955 m. Her­man­nas Ha­ge­ris ir dr. Osval­das Ha­ge­ris kar­tu su savo tėvu Pe­te­riu, ir šian­dien tai yra ne­pri­klau­so­mas verslas, pri­klau­san­tis ir val­do­mas Ha­ger šei­mos na­rių, su pag­rin­di­ne bu­vei­ne Blieskas­te­ly­je, Vo­kie­ti­jo­je.

Bend­ro­vės or­ga­ni­za­ci­nė for­ma - Eu­ro­pos bend­ro­vė (So­cie­tas Eu­ro­pa­ea, SE) - pa­brė­žia mūsų kul­tū­ri­nę įvai­ro­vę ir mūsų eu­ro­pi­nes šak­nis. Vis dėl­to "Ha­ger Group" yra pa­sau­li­nis verslas: 11.500 dar­buo­to­jų su­kū­rė apie 2 mi­li­jar­do eurų (2019 m.) apy­var­tą. Mes ga­mi­na­me savo kom­po­nen­tus ir spren­di­mus 22 ga­my­bos vie­to­se vi­sa­me pa­sau­ly­je, o klien­tai dau­giau nei 120 ša­ly­se vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­si­ti­ki jais.


Pa­siū­ly­mai iš "Ha­ger Group" pre­kių ženk­lų

Ener­gi­jos pa­skirs­ty­mo ir ma­ta­vi­mo spren­di­mai

Ap­sau­gos ir val­dy­mo įtai­sai

Ka­be­li­nių ka­na­lų sis­te­mos

Elekt­ros insta­lia­ci­jos ga­mi­niai

Pa­sta­tų au­to­ma­ti­za­vi­mas

Ap­sau­gos sis­te­mos: sig­na­li­za­ci­jos, dūmų ir ju­de­sio ju­tik­liai

Ap­sau­gos įtai­sai ir sau­gik­lių jung­tys elekt­ros pa­skirs­ty­mui

In­di­vi­dua­lios te­le­fons­py­nių ir ry­šių sis­te­mos

Pasiūlymai iš "Hager Group" prekių ženklų

Hager visame pasaulyje

Pagrindiniai rodikliai

Apyvarta: € 2 Mrd.

Darbuotojų skaičius: 11.500

Gamybos padaliniai: 22

Prekybos įmonės: 120

Hager visame pasaulyje

UTU UAB yra tiesioginis Hager atstovas Lietuvoje.

Kontaktinė informacija:

UTU UAB
Kirtimų g. 33
02244 VILNIUS
LIETUVA

Tel. +370 5 274 2827
Faks.+370 5 274 2838


X

This website uses cookies

This website uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using the site, you consent to the use of cookies. To control, disable or delete cookies, please use your browser settings.

More about our cookies policy
Accept Cookies