Ha­ger - elekt­ros insta­lia­ci­jos spe­cia­lis­tas

"Ha­ger Group" yra pir­mau­jan­tis gy­ve­na­mų­jų, ko­mer­ci­nių ir pra­mo­ni­nių pa­sta­tų elekt­ros insta­lia­ci­jų spren­di­mų ir pa­slau­gų tie­kė­jas

"Ha­ger" pre­kės žen­klas, ku­rio pro­duk­tai ap­ima pla­tų dia­pa­zo­ną nuo ener­gi­jos pa­skirs­ty­mo, ka­be­li­nių ka­na­lų sis­te­mų bei elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos ga­mi­nių iki pa­sta­tų au­to­ma­ti­kos ir ap­sau­gos sis­te­mų, yra pag­rin­di­nė mūsų įmo­nės veik­la.


Kar­tu su mūsų klien­tais iš pra­mo­nės ir elekt­ros įren­gi­nių pre­ky­bos, mes dir­ba­me at­ei­ties te­mo­mis, to­kio­mis kaip elekt­ro­mo­bi­lu­mas su įkro­vi­mo sto­ti­mis gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų, taip pat vie­šo­sioms inf­rastruk­tū­roms, "Am­bi­ent As­sisted Li­ving" – gy­ve­ni­mą pa­leng­vi­nan­čia ap­lin­ka, kur pa­sta­tų au­to­ma­ti­ka pa­leng­vi­na kas­die­nį pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių ir as­me­nų, ku­riems rei­ka­lin­ga prie­žiū­ra, gy­ve­ni­mą ir ener­gi­ją tau­so­jan­čio būs­to tink­lo su­kū­ri­mas, ku­ris už­tik­rins di­des­nį kom­for­tą ir su­ma­žins ener­gi­jos su­var­to­ji­mą. Dau­ge­lį šių tech­no­lo­gi­jų ap­jun­gian­tis ry­šys bus skirs­to­mie­ji sky­dai - pro­duk­tas, su ku­riuo mes pa­sie­kė­me au­gi­mą.


Įmonę įkū­rė 1955 m. Her­man­nas Ha­ge­ris ir dr. Osval­das Ha­ge­ris kar­tu su savo tėvu Pe­te­riu, ir šian­dien tai yra ne­pri­klau­so­mas verslas, pri­klau­san­tis ir val­do­mas Ha­ger šei­mos na­rių, su pag­rin­di­ne bu­vei­ne Blieskas­te­ly­je, Vo­kie­ti­jo­je.

Bend­ro­vės or­ga­ni­za­ci­nė for­ma - Eu­ro­pos bend­ro­vė (So­cie­tas Eu­ro­pa­ea, SE) - pa­brė­žia mūsų kul­tū­ri­nę įvai­ro­vę ir mūsų eu­ro­pi­nes šak­nis. Vis dėl­to "Ha­ger Group" yra pa­sau­li­nis verslas: 11.500 dar­buo­to­jų su­kū­rė apie 2 mi­li­jar­do eurų (2019 m.) apy­var­tą. Mes ga­mi­na­me savo kom­po­nen­tus ir spren­di­mus 22 ga­my­bos vie­to­se vi­sa­me pa­sau­ly­je, o klien­tai dau­giau nei 120 ša­ly­se vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­si­ti­ki jais.


Pa­siū­ly­mai iš "Ha­ger Group" pre­kių ženk­lų

Ener­gi­jos pa­skirs­ty­mo ir ma­ta­vi­mo spren­di­mai

Ap­sau­gos ir val­dy­mo įtai­sai

Ka­be­li­nių ka­na­lų sis­te­mos

Elekt­ros insta­lia­ci­jos ga­mi­niai

Pa­sta­tų au­to­ma­ti­za­vi­mas

Ap­sau­gos sis­te­mos: sig­na­li­za­ci­jos, dūmų ir ju­de­sio ju­tik­liai

Ap­sau­gos įtai­sai ir sau­gik­lių jung­tys elekt­ros pa­skirs­ty­mui

In­di­vi­dua­lios te­le­fons­py­nių ir ry­šių sis­te­mos

Pasiūlymai iš "Hager Group" prekių ženklų

Hager visame pasaulyje

Pagrindiniai rodikliai

Apyvarta: € 2 Mrd.

Darbuotojų skaičius: 11.500

Gamybos padaliniai: 22

Prekybos įmonės: 120

Hager visame pasaulyje

UTU UAB yra tiesioginis Hager atstovas Lietuvoje.

Kontaktinė informacija:

UTU UAB
Kirtimų g. 33
02244 VILNIUS
LIETUVA

Tel. +370 5 274 2827
Faks.+370 5 274 2838