Impressum


Hager Vertriebsge­sellschaft mbH & Co. KG

Zum Gun­ter­stal 66440Blieskastel

Tel: +49 6842 945 0

Fax: +49 6842 945 4625

E-Mail: info@hager.de

 

Juridiskā forma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģistrēta: Blieskastel

Reģistrs: Saarbrücken - HRA10002


Vadošais partneris:
Hager Vertriebs Geschäftsführungsgesellschaft mbH
Juridiskā adrese:
Blieskastel
Reģistrācijas tiesa:
Saarbrücken - HRB15920
PVN maksātāja numurs: DE250213578

Izpilddirektors:
Philippe Ferragu, Mike Elbers, Torsten Schulz

Paziņojums par ierobežotu atbildību

Tika veikti visi pū­liņi, lai visa šajā vietnē esošā in­for­mā­cija būtu pre­cīza pub­li­cē­ša­nas brīdī. Hager Vertriebsge­sellschaft mbH & Co. KG ne­ga­rantē tā pre­ci­zi­tāti un ne­uz­ņe­mas ne­kādu at­bil­dību pret trešo per­sonu sū­dzī­bām no vi­sas pa­sau­les vai jeb­kā­diem zau­dē­ju­miem, tie­šiem vai ne­tie­šiem, iz­rie­to­šiem vai eko­no­mis­kiem, kas var ras­ties no šajā vietnē iz­vie­to­tās in­for­mā­ci­jas.