Hager – elek­troin­sta­lā­ci­jas spe­ciā­lists

Ir labi, ka Jūs esat. Jau 60 ga­dus mēs au­gam kopā ar mūsu klien­tiem.

Hager Grupa ir viens no va­do­ša­jiem dzī­vo­jamo, ko­mer­ciālo un rūp­nie­cisko ēku elek­troin­sta­lā­ci­jas ma­te­riālu pie­gā­dā­tā­jiem.

Hager dar­bī­bas pa­matā ir elek­troe­ner­ģi­jas sa­da­les, ka­beļi un elek­troin­sta­lā­ci­jas pie­de­rumi līdz pat ēku au­to­ma­ti­zā­ci­jai un dro­šī­bas sis­tēmu ie­rī­ko­ša­nai. Citi Hager Gru­pas zī­moli ir Ber­ker, Bocchiotti, Dai­tem, Diag­ral, Efen un Elcom. Tas ļauj ap­vie­not vi­sas ne­pie­cie­ša­mās pras­mes un zi­nā­ša­nas, jaunu ino­va­tīvu pro­duktu, elek­troin­sta­lā­ciju sis­tēmu un pa­kal­po­jumu at­tīs­tī­ša­nai.

Kopā ar mūsu klien­tiem no rūp­nie­cis­kās un elek­tris­kās in­dus­tri­jas, mēs strā­dā­jam pie tā­diem nā­kot­nes pro­jek­tiem kā elek­tro­mo­bi­li­tāte ar uz­lā­des sta­ci­jām dzī­vo­ja­mās mā­jās, kā arī pub­liski pie­eja­mās vie­tās, “Am­bient Assis­ted Li­ving” – vide, kur ēku au­to­ma­ti­zā­cija at­vieglo ik­dienu ve­cā­kiem cil­vē­kiem un cil­vē­kiem ar īpašu ap­rūpi, no­dro­ši­not lie­lāku kom­fortu, vien­lai­kus sa­ma­zi­not elek­troe­ner­ģi­jas pa­tē­riņu. Lie­lākā daļa no šīm teh­no­lo­ģi­jām tiks sa­vie­no­tas ar sa­da­lēm – pro­duk­tiem, ar ku­riem esam sa­snie­guši vis­lie­lāko iz­augsmi.

1955.gadā uz­ņē­mumu di­bi­nāja Her­mann Hager un Dr. Oswald Hager, kopā ar savu tēvu Pe­ter, un šo­dien tas ir ne­at­ka­rīgs uz­ņē­mums, kas pie­der un ko vada Hager ģi­me­nes lo­cekļi un tā gal­venā mītne at­ro­das Blies­kas­tel, Vā­cijā.

Uz­ņē­muma or­ga­ni­zā­cija kā Ei­ro­pas kom­pā­ni­jai ie­tver sevī gan mūsu kul­tū­ras daudz­vei­dību, gan mūsu Ei­ro­pas sa­knes. Kā nekā Hager Grupa ir glo­bāls biz­ness: pa­tei­co­ties 11.500 dar­bi­nie­kiem ap­gro­zī­jums 2019.gadā sa­snie­dza 2 mil­jar­dus. Mēs iz­ga­ta­vo­jam mūsu pro­duk­tus un to ri­si­nā­ju­mus 22 ra­žo­ša­nas vie­tās visā pa­saulē un klienti vai­rāk nekā 120 val­stīs visā pa­saulē uz­ti­cas tiem.


Hager Grupa pie­dāvā

Enerģijas sadales un mērīšanas risinājumus

Aizsardzības un kontroles ierīces

Kabeļu kanālu sistēmas

Elektroinstalācijas piederumi

Ēku automatizācija

Drošību sistēmas: trauksmes signāli, dūmu un kustību detektori

Aizsargierīces un drošinātāju savienotāji elektroenerģijas sadalēm

Hager Grupa pie­dāvā

Hager pasaulē

Svarīgākie skaitļi

Apgrozījums: € 2 Mrd.

Darbinieki: 11.500

Rūpnīcas: 22

Pārdošanas firmas: 120

Hager pasaulē

UTU POWEL SIA

Preču pārdošanu un izplatīšanu Latvijā veic mūsu tirdzniecības firma UTU Powel.

Noliktavu iela 7, Dreiliņi,
Stopiņu novads
Rīgas rajons
LV-2130
Latvija

Tel. +371 67808680
Fax +371 67808681
Email info@utu.lv


X

Šī vietne izmanto sīkfailus

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo tīmekļa piekļuvi. Turpinot un izmantojot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lai kontrolētu, atspējotu vai dzēstu sīkfailus, lūdzu, izmantojiet pārlūkprogrammas iestatījumus.

Vairāk par mūsu sīkdatņu politiku.
Pieņemt sīkfailus