Hager – elek­troin­sta­lā­ci­jas spe­ciā­lists

Ir labi, ka Jūs esat. Jau 60 ga­dus mēs au­gam kopā ar mūsu klien­tiem.

Hager Grupa ir viens no va­do­ša­jiem dzī­vo­jamo, ko­mer­ciālo un rūp­nie­cisko ēku elek­troin­sta­lā­ci­jas ma­te­riālu pie­gā­dā­tā­jiem.

Hager dar­bī­bas pa­matā ir elek­troe­ner­ģi­jas sa­da­les, ka­beļi un elek­troin­sta­lā­ci­jas pie­de­rumi līdz pat ēku au­to­ma­ti­zā­ci­jai un dro­šī­bas sis­tēmu ie­rī­ko­ša­nai. Citi Hager Gru­pas zī­moli ir Ber­ker, Bocchiotti, Dai­tem, Diag­ral, Efen un Elcom. Tas ļauj ap­vie­not vi­sas ne­pie­cie­ša­mās pras­mes un zi­nā­ša­nas, jaunu ino­va­tīvu pro­duktu, elek­troin­sta­lā­ciju sis­tēmu un pa­kal­po­jumu at­tīs­tī­ša­nai.

Kopā ar mūsu klien­tiem no rūp­nie­cis­kās un elek­tris­kās in­dus­tri­jas, mēs strā­dā­jam pie tā­diem nā­kot­nes pro­jek­tiem kā elek­tro­mo­bi­li­tāte ar uz­lā­des sta­ci­jām dzī­vo­ja­mās mā­jās, kā arī pub­liski pie­eja­mās vie­tās, “Am­bient Assis­ted Li­ving” – vide, kur ēku au­to­ma­ti­zā­cija at­vieglo ik­dienu ve­cā­kiem cil­vē­kiem un cil­vē­kiem ar īpašu ap­rūpi, no­dro­ši­not lie­lāku kom­fortu, vien­lai­kus sa­ma­zi­not elek­troe­ner­ģi­jas pa­tē­riņu. Lie­lākā daļa no šīm teh­no­lo­ģi­jām tiks sa­vie­no­tas ar sa­da­lēm – pro­duk­tiem, ar ku­riem esam sa­snie­guši vis­lie­lāko iz­augsmi.

1955.gadā uz­ņē­mumu di­bi­nāja Her­mann Hager un Dr. Oswald Hager, kopā ar savu tēvu Pe­ter, un šo­dien tas ir ne­at­ka­rīgs uz­ņē­mums, kas pie­der un ko vada Hager ģi­me­nes lo­cekļi un tā gal­venā mītne at­ro­das Blies­kas­tel, Vā­cijā.

Uz­ņē­muma or­ga­ni­zā­cija kā Ei­ro­pas kom­pā­ni­jai ie­tver sevī gan mūsu kul­tū­ras daudz­vei­dību, gan mūsu Ei­ro­pas sa­knes. Kā nekā Hager Grupa ir glo­bāls biz­ness: pa­tei­co­ties 11.500 dar­bi­nie­kiem ap­gro­zī­jums 2019.gadā sa­snie­dza 2 mil­jar­dus. Mēs iz­ga­ta­vo­jam mūsu pro­duk­tus un to ri­si­nā­ju­mus 22 ra­žo­ša­nas vie­tās visā pa­saulē un klienti vai­rāk nekā 120 val­stīs visā pa­saulē uz­ti­cas tiem.


Hager Grupa pie­dāvā

Enerģijas sadales un mērīšanas risinājumus

Aizsardzības un kontroles ierīces

Kabeļu kanālu sistēmas

Elektroinstalācijas piederumi

Ēku automatizācija

Drošību sistēmas: trauksmes signāli, dūmu un kustību detektori

Aizsargierīces un drošinātāju savienotāji elektroenerģijas sadalēm

Hager Grupa pie­dāvā

Hager pasaulē

Svarīgākie skaitļi

Apgrozījums: € 2 Mrd.

Darbinieki: 11.500

Rūpnīcas: 22

Pārdošanas firmas: 120

Hager pasaulē

UTU POWEL SIA

Preču pārdošanu un izplatīšanu Latvijā veic mūsu tirdzniecības firma UTU Powel.

Noliktavu iela 7, Dreiliņi,
Stopiņu novads
Rīgas rajons
LV-2130
Latvija

Tel. +371 67808680
Fax +371 67808681
Email info@utu.lv