Hager
Sähköasennusten spesialisti

Hager-konserni on johtava toimittaja asuin-, like- ja teollisuusrakennusten sähköasennusratkaisuille ja -palveluille.


Ha­ger-tuo­te­merk­ki, tuo­tea­luei­naan kes­kus­jär­jes­tel­mät, joh­to­tiet, asen­nus­ka­lus­teet, ta­loau­to­maa­tio ja tur­va­jär­jes­tel­mät, edus­taa yri­tyk­sem­me ydin­lii­ke­toi­min­taa. Muut Ha­ger-kon­ser­nin tuo­te­mer­kit ovat Ber­ker, Bocc­hiot­ti, Dai­tem ja Dia­gral, ku­ten myös Efen ja Elcom. Näi­den avul­la pys­tym­me ydis­tä­mään kaik­ki tar­vit­ta­vat osaa­mia­lu­eet in­no­va­tii­vis­ten, kiin­teis­tö­au­to­maa­tioon tar­vit­ta­vien tuot­tei­den, jär­jes­tel­mien ja pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sek­si.


Työs­ken­te­lem­me tii­viis­ti säh­kö­tuk­ku­kau­pan ja teol­li­suu­den asiak­kait­tem­me kans­sa tu­le­vai­suu­den ai­hei­den ku­ten: asuin­ta­lo­jen ja jul­ki­sen in­fra­struk­tuu­rin säh­kö­au­to­jen la­taus­a­se­ma­rat­kai­su­jen, van­hus­ten ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien ih­mis­ten asu­mis­ta hel­pot­ta­vien, ta­loau­to­maa­tion mah­dol­lis­ta­mien, asu­mi­sen tu­ki­rat­kai­su­jen sekä asu­mis­mu­ka­vuut­ta li­sää­vien mut­ta ener­gia­te­hok­kuut­ta pa­ran­ta­vien asuin­ra­ken­nus­ten verk­ko­rat­kai­su­jen pa­ris­sa. Link­ki useim­pien näi­den tek­no­lo­gioi­den vä­lil­lä on säh­kö­kes­kus, tuo­te jon­ka avul­la olem­me saa­vut­ta­neet kas­vum­me.


Her­mann Ha­ger ja Dr. Oswald Ha­ger pe­rus­ti­vat yri­tyk­sen vuon­na 1955, yh­des­sä isän­sä Pe­te­rin kans­sa. Yri­tys on säi­ly­nyt tä­hän päi­vään asti it­se­näi­se­nä per­hey­ri­tyk­se­nä, jon­ka omis­ta­ji­na ja joh­dos­sa toi­mi­vat Ha­ger-per­heen jä­se­net yri­tyk­sen pää­kont­to­ris­sa Blies­kas­te­lis­sa, Sak­sas­sa. Eu­roop­pa­lai­sen yri­tyk­sen (Socie­tas Eu­ro­paea, SE) or­ga­ni­saa­tio ko­ros­taa kul­tuu­ril­lis­ta mo­ni­muo­toi­suut­ta ja eu­roop­pa­lai­sia juu­riam­me. Ha­ger-kon­ser­ni toi­mii sii­tä huo­li­mat­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti: 11,500 työn­te­ki­jää loi­vat noin 2 mil­jar­din eu­ron (vuon­na 2019) lii­ke­vaih­don. Me val­mis­tam­me kom­po­nent­tim­me ja rat­kai­sum­me 22 tuo­tan­to­lai­tok­sess­sa ym­pä­ri maa­il­maa ja asiak­kaam­me yli 120 maas­sa luot­taa nii­hin.Tuotevalikoima Hager
konsernin brändien takana

Keskusjärjestelmä- ja mittausratkaisut

Suojaus- ja ohjauslaitteet

Johtokanavajärjestelmät

Asennuskalusteet

Kiinteistöautomaatio

Turvajärjestelmät: hälytys, savu- ja liiketunnistimet

Suojalaitteet ja sulakkeet sähkönjakeluun

Räätälöidyt ovipuhelin- ja viestintäjärjestelmät

story1

Hager maailmanlaajuisesti

Avainluvut

Liikevaihto: € 2 Mrd.

Työntekijöitä: 11.500

Tuotantopaikkoja: 22

Myyntiyhtiöitä: 120

story2

UTU Oy

Tammiston kauppatie 26 B
01510 Vantaa
Puh. (09) 274 64 11
Sähköposti: powel@utu.eu


X

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parhaan mahdollisen palvelukokemuksen mahdollistamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön. Evästeiden käytön hallitsemiseksi, estämiseksi tai poistamiseksi, käytä selaimesi asetuksia.

Lisää evestäpolitiikasta.
Hyväksy evästeet