Hager
Sähköasennusten spesialisti

Hager-konserni on johtava toimittaja asuin-, like- ja teollisuusrakennusten sähköasennusratkaisuille ja -palveluille.


Ha­ger-tuo­te­merk­ki, tuo­tea­luei­naan kes­kus­jär­jes­tel­mät, joh­to­tiet, asen­nus­ka­lus­teet, ta­loau­to­maa­tio ja tur­va­jär­jes­tel­mät, edus­taa yri­tyk­sem­me ydin­lii­ke­toi­min­taa. Muut Ha­ger-kon­ser­nin tuo­te­mer­kit ovat Ber­ker, Bocc­hiot­ti, Dai­tem ja Dia­gral, ku­ten myös Efen ja Elcom. Näi­den avul­la pys­tym­me ydis­tä­mään kaik­ki tar­vit­ta­vat osaa­mia­lu­eet in­no­va­tii­vis­ten, kiin­teis­tö­au­to­maa­tioon tar­vit­ta­vien tuot­tei­den, jär­jes­tel­mien ja pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sek­si.


Työs­ken­te­lem­me tii­viis­ti säh­kö­tuk­ku­kau­pan ja teol­li­suu­den asiak­kait­tem­me kans­sa tu­le­vai­suu­den ai­hei­den ku­ten: asuin­ta­lo­jen ja jul­ki­sen in­fra­struk­tuu­rin säh­kö­au­to­jen la­taus­a­se­ma­rat­kai­su­jen, van­hus­ten ja eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien ih­mis­ten asu­mis­ta hel­pot­ta­vien, ta­loau­to­maa­tion mah­dol­lis­ta­mien, asu­mi­sen tu­ki­rat­kai­su­jen sekä asu­mis­mu­ka­vuut­ta li­sää­vien mut­ta ener­gia­te­hok­kuut­ta pa­ran­ta­vien asuin­ra­ken­nus­ten verk­ko­rat­kai­su­jen pa­ris­sa. Link­ki useim­pien näi­den tek­no­lo­gioi­den vä­lil­lä on säh­kö­kes­kus, tuo­te jon­ka avul­la olem­me saa­vut­ta­neet kas­vum­me.


Her­mann Ha­ger ja Dr. Oswald Ha­ger pe­rus­ti­vat yri­tyk­sen vuon­na 1955, yh­des­sä isän­sä Pe­te­rin kans­sa. Yri­tys on säi­ly­nyt tä­hän päi­vään asti it­se­näi­se­nä per­hey­ri­tyk­se­nä, jon­ka omis­ta­ji­na ja joh­dos­sa toi­mi­vat Ha­ger-per­heen jä­se­net yri­tyk­sen pää­kont­to­ris­sa Blies­kas­te­lis­sa, Sak­sas­sa. Eu­roop­pa­lai­sen yri­tyk­sen (Socie­tas Eu­ro­paea, SE) or­ga­ni­saa­tio ko­ros­taa kul­tuu­ril­lis­ta mo­ni­muo­toi­suut­ta ja eu­roop­pa­lai­sia juu­riam­me. Ha­ger-kon­ser­ni toi­mii sii­tä huo­li­mat­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti: 11,500 työn­te­ki­jää loi­vat noin 2 mil­jar­din eu­ron (vuon­na 2019) lii­ke­vaih­don. Me val­mis­tam­me kom­po­nent­tim­me ja rat­kai­sum­me 22 tuo­tan­to­lai­tok­sess­sa ym­pä­ri maa­il­maa ja asiak­kaam­me yli 120 maas­sa luot­taa nii­hin.Tuotevalikoima Hager
konsernin brändien takana

Keskusjärjestelmä- ja mittausratkaisut

Suojaus- ja ohjauslaitteet

Johtokanavajärjestelmät

Asennuskalusteet

Kiinteistöautomaatio

Turvajärjestelmät: hälytys, savu- ja liiketunnistimet

Suojalaitteet ja sulakkeet sähkönjakeluun

Räätälöidyt ovipuhelin- ja viestintäjärjestelmät

story1

Hager maailmanlaajuisesti

Avainluvut

Liikevaihto: € 2 Mrd.

Työntekijöitä: 11.500

Tuotantopaikkoja: 22

Myyntiyhtiöitä: 120

story2

UTU Oy

Tammiston kauppatie 26 B
01510 Vantaa
Puh. (09) 274 64 11
Sähköposti: powel@utu.eu