Glo­baa­li eväs­teil­moi­tus


Viimeinen päivitys: Toukokuu 2018

 

Me Hagerilla, kunnioitamme yksityisyyttäsi ja haluamme olla avoimia siitä, millaisia henkilötietoja keräämme sinusta ja miten käytämme niitä. Tässä evästeilmoituksessa ("Ilmoitus") selitämme, miten Hager ja muut Hager-konsernin tytäryhtiöt ("Hager") käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita ("Evästeet") tunnistaaksemme sinut, kun vierailet verkkosivuillamme osoitteessa www.hagergroup.com ja muissa verkkosivustoissamme ("Verkkosivusto"). Selitämme myös, mitä nämä tekniikat ovat ja miksi niitä käytetään, sekä oikeutesi hallita näiden tekniikoiden käyttöämme.

Huomaa, että tässä Ilmoituksessa kuvataan, millaisia evästeitä käytämme yleisesti kaikilla Verkkosivuillamme ja mitkä yksittäiset Evästeet, joita käytetään jokaisessa Verkkosivustossa, voivat olla erilaisia. Siksi jotkin tässä ilmoituksessa kuvatut Evästeitä ei sovelleta tietyillä Verkkosivustoja joilla vierailet.

 

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen, kun vierailet verkkosivustossa.

Verkkosivustojen omistajat käyttävät evästeitä laajalti, jotta niiden avulla verkkosivustot saadaan toimimaan tai toimisivat tehokkaammin, kuten myös antamaan raporttitietoja." Sivuston omistajan asettamia Evästeitä (tässä tapauksessa Hager) kutsutaan "ensimmäisen osapuolen evästeiksi". Muiden kuin verkkosivuston omistajan määrittämiä Evästeitä kutsutaan "kolmannen osapuolen evästeiksi". Kolmannen osapuolen Evästeet mahdollistavat kolmansien osapuolten ominaisuuksien tai toimintojen tarjoamisen verkkosivustolla tai sen kautta (esim. mainonta, interaktiivinen sisältö ja analytiikka). Osapuolet, jotka asettavat nämä kolmannen osapuolen evästeet, voivat tunnistaa tietokoneesi sekä käydessään kyseisellä verkkosivustolla että käydessään tiettyillä muilla sivustoilla.

 

Miksi me käytämme Evästeitä?

Käytämme ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeitä useista syistä. Joitakin evästeitä tarvitaan teknisistä syistä, jotta sivustomme voi toimia, ja me kutsumme niitä "välttämättömiksi" tai "ehdottomasti välttämättömiksi" Evästeiksi. Muiden Evästeiden avulla voimme seurata ja kohdistaa käyttäjien etuja ja parantaa verkkosivustomme käyttäjäkokemusta. Kolmannet osapuolet tarjoavat Evästeitä sivustomme kautta mainontaan, analytiikkaan ja muihin tarkoituksiin. Tätä kuvataan yksityiskohtaisemmin jäljempänä.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu ensimmäisen ja kolmannen osapuolen tietyntyyppiset Evästeet, joita tarjoamme verkkosivustomme kautta ja niiden käyttötarkoitukset.

 

Eväs­tei­den tyy­pit

Kuka tar­jo­aa Eväs­teen?

Kuin­ka kiel­täy­tyä?

Tärkeät verkkosivuston evästeet:Nämä eväs­teet ovat eh­dot­to­man vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta voim­me tar­jo­ta si­nul­le In­ter­net-si­vuil­tam­me saa­ta­vil­la ole­via pal­ve­lu­ja ja käyt­tää joi­ta­kin sen omi­nai­suuk­sia, ku­ten pää­syn tur­va­tuil­le alueil­le.

Nämä ovat poh­jim­mil­taan Ha­ge­rin aset­ta­mia en­sim­mäi­sen os­a­puo­len eväs­tei­tä.

"Kos­ka nämä eväs­teet ovat eh­dot­to­mas­ti vält­tä­mät­tö­miä si­vus­ton toi­mit­ta­mi­sek­si si­nul­le, et voi hy­lä­tä nii­tä.
Voit es­tää tai pois­taa nii­tä muut­ta­mal­la se­lai­me­si ase­tuk­sia kui­ten­kin, ku­ten ku­vat­tu ot­si­kon ""Kuin­ka voin hal­li­ta eväs­tei­tä?"" alla."

Suorituskyky- ja toiminnallisuusevästeet::
Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään pa­ran­ta­maan verk­ko­si­vus­tom­me suo­ri­tus­ky­kyä ja toi­mi­vuut­ta, mut­ta ne ei­vät ole vält­tä­mät­tö­miä nii­den käyt­tä­mi­sel­le. Kui­ten­kin il­man näi­tä eväs­tei­tä tie­tyt toi­min­not, ku­ten ase­tus­ten tar­kis­tus saat­ta­vat olla pois käy­tös­tä.

Nämä ovat Ha­ge­rin aset­ta­mia en­sim­mäi­sen os­a­puo­len Eväs­tei­tä tai kol­men­nen os­a­puo­len Eväs­tei­tä (ku­ten Google).

"Jos ha­luat es­tää nämä eväs­teet, nou­da­ta alla ole­via oh­jei­ta ot­si­kon"" ""Kuin­ka voin hal­li­ta eväs­tei­tä?"" Saat li­sä­tie­to­ja sii­tä, mi­ten Google käyt­tää eväs­tei­tä ja mi­ten voit hal­li­ta eväs­tei­tä­si nap­saut­ta­mal­la täs­tä: policies.google.com/technologies/cookies

Analytiikka- ja räätälöintevästeet::
Nämä eväs­teet ke­rää­vät tie­to­ja, joi­ta käy­te­tään joko ko­ko­nai­suu­te­na, jot­ta voim­me ym­mär­tää, mi­ten si­vus­toam­me käy­te­tään tai kuin­ka te­hok­kai­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat ovat, tai aut­taa mei­tä mu­kaut­ta­maan si­vus­toam­me si­nul­le.

Käy­täm­me pää­asias­sa Google Ana­ly­tic­sia ana­ly­tii­kan Eväs­tei­tä var­ten. Tämä on kol­man­nen os­a­puo­len Eväs­te.

Voit es­tää nämä Eväs­teet nou­dat­ta­mal­la alla ole­van ot­si­kon "Kuin­ka voin hal­li­ta eväs­tei­tä?" oh­jei­ta. Li­sä­tie­to­ja Google Ana­ly­tic­sis­ta saat alla ole­vas­ta osas­ta "Google Ana­ly­tics" tai käy­mäl­lä Googlen verk­ko­si­vus­tol­la osoit­tees­sa analytics.google.com

Mainontaevästeet:: Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään teh­däk­sem­me mai­nos­vies­tim­me si­nul­le pa­rem­min mer­kit­se­vik­si. Ne suo­rit­ta­vat toi­min­to­ja, ku­ten es­tä­vät sa­man mai­nok­sen jat­ku­van uusi­mi­sen, var­mis­ta­mal­la, että mai­nok­set näy­te­tään oi­kein mai­nos­ta­jil­le, ja jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa va­lit­se­mal­la mai­nok­sia, jot­ka pe­rus­tu­vat kiin­nos­tusa­luei­siin­ne.

Nämä ovat en­sim­mäi­sen os­a­puo­len Eväs­tei­tä, jot­ka on aset­ta­nut Ha­ger tai kol­man­nen os­a­puo­len Eväs­tei­tä (ku­ten Googlen omis­ta­ma DoubleClick).

"Voit es­tää nämä Eväs­teet nou­dat­ta­mal­la alla ole­van ot­si­kon ""Kuin­ka voin hal­li­ta eväs­tei­tä?"" oh­jei­ta. Li­sä­tie­to­ja DoubleClic­kis­tä ja sii­tä, mi­ten voit hal­li­ta eväs­tei­tä­si, saat Googlen eväs­teet -si­vul­la osoit­tees­sa: policies.google.com/technologies/cookies

Sosiaalisen verkoston evästeet:: Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään ja­ka­maan si­vu­ja ja si­säl­töä, jot­ka ovat mie­len­kiin­toi­sia verk­ko­si­vuil­lam­me kol­man­nen os­a­puo­len so­si­aa­li­sen ver­kos­toi­tu­mi­sen ja mui­den si­vus­to­jen kaut­ta. Näi­tä eväs­tei­tä voi­daan käyt­tää myös mai­nos­ta­mis­tar­koi­tuk­siin.

Tar­joam­me si­nul­le mah­dol­li­suu­den kir­jau­tua Verk­ko­si­vus­toil­lem­me käyt­tä­mäl­lä Face­book-ti­liä­si. Tä­män seu­rauk­se­na, Face­boo­kin käyt­tä­mä kol­man­nen os­a­puo­len Eväs­te voi­daan lä­het­tää lai­teel­le­si.

"Voit es­tää nämä Eväs­teet nou­dat­ta­mal­la alla ole­van ot­si­kon ""Kuin­ka voin hal­li­ta eväs­tei­tä?"" oh­jei­ta. Li­sä­tie­to­ja Face­book-eväs­teis­tä on Face­boo­kin eväs­tei­den si­vul­la osoit­tees­sa: policies.google.com/technologies/cookies

 
 

Saa­dak­se­si täy­del­li­sen luet­te­lon käyt­tä­mis­täm­me Eväs­teis­tä, klik­kaa link­kiä: hagergroup.com/cookies-list

Entä muut seu­ran­ta­tek­nii­kat?

Eväs­teet ei­vät ole ai­noa tapa tun­nis­taa tai seu­ra­ta verk­ko­si­vus­ton kä­vi­jöi­tä. Voim­me käyt­tää ajoit­tain mui­ta sa­man­kal­tai­sia tek­nii­koi­ta, ku­ten web-ma­ja­koi­ta (joi­ta kut­su­taan jos­kus "seu­ran­ta­pik­se­leik­si" tai "lä­pi­nä­ky­vik­si gif­feik­si"). Nämä ovat pie­niä gra­fiik­ka­tie­dos­to­ja, jot­ka si­säl­tä­vät yk­si­löl­li­sen tun­nis­teen, jon­ka avul­la voim­me tun­nis­taa, mil­loin joku on käy­nyt si­vus­tos­sam­me (tai avan­nut säh­kö­pos­ti­vies­tin, jon­ka olem­me lä­het­tä­neet). Näin voim­me esi­mer­kik­si seu­ra­ta käyt­tä­jien lii­ken­ne­mal­le­ja verk­ko­si­vus­tom­me yh­del­tä si­vul­ta toi­sel­le, toi­mit­taa tai vies­tiä Eväs­tei­den kans­sa, jot­ta voi­sim­me ym­mär­tää, olet­ko tul­lut verk­ko­si­vus­tol­lem­me kol­man­nen os­a­puo­len verk­ko­si­vus­tol­la nä­ky­väs­tä verk­ko­mai­nok­ses­ta , pa­ran­taa si­vus­ton suo­ri­tus­ky­kyä ja mi­ta­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den me­nes­tys­tä. Mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa nämä tek­nii­kat ovat riip­pu­vai­sia Eväs­teis­tä toi­miak­seen kun­nol­la, ja si­ten Eväs­tei­den es­tä­mi­nen hei­ken­tää nii­den toi­min­taan.

 

Flash-eväs­teet tai pai­kal­li­set jae­tut ob­jek­tit

Si­vus­tom­me voi myös käyt­tää niin kut­sut­tu­ja Flash-Eväs­tei­tä (tun­ne­taan myös ni­mel­lä Local Sha­red Ob­jects tai LSO) muun muas­sa ke­rää­mään ja tal­len­ta­maan tie­to­ja pal­ve­lui­dem­me käy­tös­tä, pe­tos­ten­tor­jun­taan ja mui­hin si­vus­to­toi­min­toi­hin.

Jos et ha­lua Flash-Eväs­tei­den tal­len­ta­mis­ta tie­to­ko­neel­le­si, voit sää­tää Flash-soit­ti­men ase­tuk­sia es­tä­mään Flash-eväs­tei­den tal­len­nuk­sen Web-tallennusasetusten paneelin työkaluilla. Voit myös hal­li­ta Flash-eväs­tei­tä siir­ty­mäl­lä Global Storage Settings -paneeliin  ja nou­dat­ta­mal­la oh­jei­ta (jot­ka voi­vat si­säl­tää oh­jei­ta, jot­ka se­lit­tä­vät esi­mer­kik­si ole­mas­sa ole­vien Flash-eväs­tei­den pois­ta­mi­sen (Mac­ro­me­dia-si­vus­ton "tie­dot"), mi­ten es­tää Flash LSO:n aset­ta­mi­nen tie­to­ko­neel­le­si il­man, että si­nul­ta ky­sy­tään sii­tä, ja (Flash Player 8 ja uu­dem­pi), mi­ten es­tää Flash-eväs­teet, joi­ta täl­lä het­kel­lä käyt­tä­mä­si si­vun ope­raat­to­ri ei ole toi­mit­ta­nut).

Huo­maa, että Flash Playe­rin aset­te­lu­Flash-eväs­tei­den hy­väk­sy­mi­sen es­tä­mi­sek­si tai ra­joit­ta­mi­sek­si saat­taa hei­ken­tää­tai es­tää joi­den­kin Flash-so­vel­lus­ten toi­mi­vuut­ta, mu­kaan lu­kien mah­dol­li­set­Flash-so­vel­luk­set, joi­ta käy­te­tään pal­ve­lui­den tai on­li­ne-si­säl­lön yh­tey­des­sä.

 

Mai­non­tae­väs­teet

Kol­man­net os­a­puo­let voi­vat lä­het­tää eväs­tei­tä­tie­to­ko­neel­le­si tai mo­bii­li­lait­teel­le­si, jot­ta ne voi­vat tar­jo­ta mai­nok­sia­verk­ko­si­vus­tom­me kaut­ta. Nämä yri­tyk­set voi­vat käyt­tää tie­to­ja vie­rai­luis­ta­si­täs­sä ja muis­sa verk­ko­si­vus­tois­sa, voi­dak­seen tar­jo­ta asi­aan­kuu­lu­via mai­nok­sia­kiin­nos­ta­vis­ta ta­va­rois­ta ja pal­ve­luis­ta. Ne voi­vat myös käyt­tää tek­niik­kaa,jota käy­te­tään mai­nos­ten te­hok­kuu­den mit­taa­mi­seen. Nii­den avul­la he voi­vat­käyt­tää Eväs­tei­tä tai web-ma­ja­koi­ta ke­rää­mään tie­to­ja vie­rai­luis­ta­si täl­le ja­muil­le si­vus­toil­le, jot­ta voi­daan tar­jo­ta re­le­vant­te­ja mai­nok­sia ta­va­rois­ta ja­pal­ve­luis­ta, jot­ka saat­ta­vat kiin­nos­taa si­nua. Tä­män pro­ses­sin kaut­ta ke­rä­tyt­tie­dot ei­vät anna meil­le tai heil­le mah­dol­li­suut­ta tun­nis­taa ni­meä­si, yh­teys­tie­to­ja­si­tai mui­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si, el­let pää­tä nii­tä toi­mit­taa.

 

Google Ana­ly­tics

Tämä si­vus­to käyt­tää Google Ana­ly­tics -pal­ve­lua, joka on Google Inc: n (“Google”) web-ana­lyy­si­pal­ve­lu. Google Ana­ly­tics käyt­tää eväs­tei­tä tai teks­ti­tie­dos­to­ja. Nämä tal­len­ne­taan tie­to­ko­neel­le­si ja mah­dol­lis­te­taan si­vus­ton käy­tön ana­ly­soin­ti. Eväs­teen tuot­ta­mat tie­dot tä­män verk­ko­si­vus­ton käy­tös­tä­si lä­he­te­tään yleen­sä Googlen pal­ve­li­mel­le Yh­dys­val­lois­sa ja tal­len­ne­taan sin­ne. Jos IP-ni­met­tö­myys ak­ti­voi­daan täl­lä si­vus­tol­la, Google ly­hen­tää IP-osoi­tet­ta­si EU:n jä­sen­val­tios­sa tai muu­hun Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­eel­la teh­dyn so­pi­muk­sen so­pi­mus­val­tiois­sa. Vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa koko IP-osoi­te lä­he­te­tään Googlen pal­ve­li­mel­le Yh­dys­val­lois­sa ja ly­hen­ne­tään siel­lä. Google käyt­tää näi­tä tie­to­ja tä­män verk­ko­si­vus­ton ope­raat­to­rin puo­les­ta ar­vioi­dak­seen si­vus­ton käyt­töä, laa­tii ra­port­te­ja verk­ko­si­vus­ton toi­min­nois­ta ja suo­rit­taa li­sä­pal­ve­lu­ja, jot­ka liit­ty­vät verk­ko­si­vus­ton käyt­töön ja in­ter­ne­tin käyt­töön verk­ko­si­vus­ton ope­raat­to­rin kans­sa. Se­lai­me­si Google Ana­ly­tic­sin osa­na lä­het­tä­mää IP-osoi­tet­ta ei yh­dis­te­tä Googlen mui­den tie­to­jen kans­sa.

Voit es­tää näi­den Eväs­tei­den tal­len­ta­mi­sen te­ke­mäl­lä so­pi­van aset­te­lun se­lai­noh­jel­mis­tos­sa. Et kui­ten­kaan voi käyt­tää kaik­kia verk­ko­si­vus­ton toi­min­to­ja täy­si­mää­räi­ses­ti. Voit myös es­tää eväs­teen tuot­ta­mien tie­to­jen (mu­kaan lu­kien IP-osoit­tee­si) ja Verk­ko­si­vus­ton käyt­töön käyt­töön liit­ty­vien tie­to­jen lä­het­tä­mi­sen Googlel­le ja Googlea kä­sit­te­le­mäs­tä nii­tä. Esto teh­dään käyt­tä­mäl­lä edel­lä mai­nit­tu­ja opt-out-link­ke­jä. Li­sä­tie­to­ja on saa­ta­vil­la osoit­tees­sa analytics.google.com.

 

Kuin­ka voin hal­li­ta eväs­tei­tä?

Si­nul­la on oi­keus päät­tää, hy­väk­syt­kö tai hyl­käät­kö Eväs­tei­tä. Voit muut­taa Eväs­tei­den ase­tuk­sia nap­saut­ta­mal­la so­pi­via opt-out-link­ke­jä yllä esi­te­tys­tä tau­lu­kos­ta.

"Voit mää­rit­tää tai muo­ka­ta se­lai­men oh­jai­mia hy­väk­sy­mään tai kiel­tä­mään Eväs­tei­tä. Jos pää­tät kiel­tää eväs­teet, voit sil­ti käyt­tää verk­ko­si­vus­toa, vaik­ka pää­sy tiet­tyi­hin toi­min­toi­hin ja aluei­siin si­vus­toil­lam­me on ra­joi­tet­tu. Kos­ka ta­vat joil­la voit kiel­tää Eväs­teet se­lai­me­si kaut­ta vaih­te­le­vat eri se­lai­mis­sa, si­nun kan­nat­taa vie­rail­la se­lai­me­si ohje-va­li­kos­sa löy­tääk­se­si li­sää tie­toa.
Voit yleen­sä hy­väk­syä tai hy­lä­tä eväs­tei­den käy­tön se­lai­me­si si­sään­ra­ken­ne­tun toi­min­non avul­la."

"Klik­kaa tästä saa­dak­se­si li­sä­tie­to­ja ""Pri­va­te Brow­sing"" -ase­tuk­sis­ta ja eväs­tei­den ase­tus­ten hal­lin­nas­ta Fi­re­foxis­sa.
"Klik­kaa tästä to learn more about “saa­dak­se­si li­sä­tie­to­ja ""Incog­ni­to-ti­las­ta"" ja eväs­tei­den ase­tus­ten hal­lin­nas­ta Chro­mes­sa.
"Klik­kaa tästä saa­dak­se­si li­sä­tie­to­ja ""InPri­va­te-ti­las­ta"" ja eväs­tei­den ase­tus­ten hal­lin­nas­ta In­ter­net Explo­re­ris­sa; tai
"Klik­kaa tästä saa­dak­se­si li­sä­tie­to­ja ""Pri­va­te Brow­sing"" -ase­tuk­sis­ta ja eväs­tei­den ase­tus­ten hal­lin­nas­ta Sa­fa­ris­sa."

ILi­säk­si useim­mat mai­nos­ka­na­vat tar­joa­vat si­nul­le mah­dol­li­suu­den es­tää koh­dis­tet­tu mai­non­ta. Jos ha­luat li­sä­tie­to­ja, käy osoit­tees­sa www.aboutads.info/choices/ or www.youronlinechoices.com.

 

Tä­män il­moi­tuk­sen päi­vi­tyk­set

Voim­me päi­vit­tää tä­män Il­moi­tuk­sen, jot­ta voim­me rea­goi­da esi­mer­kik­si käyt­tä­miem­me eväs­tei­den muu­tok­siin tai mui­hin ope­ra­tii­vi­siin, lain­mu­kai­siin tai mää­räyk­sis­tä syis­tä joh­tu­viin seik­koi­hin. Tu­tus­tu tä­hän il­moi­tuk­seen il­moi­tuk­ses­sa uu­del­leen sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta saat li­sä­tie­to­ja eväs­tei­den ja nii­hin liit­ty­vien tek­nii­koi­den käy­tös­tä.

Tä­män il­moi­tuk­sen ylä­osas­sa ole­va päi­vä­mää­rä il­moit­taa, mil­loin se vii­mek­si päi­vi­tet­tiin.


Yk­si­tyi­syys

Li­sä­tie­to­ja sii­tä, mi­ten Ha­ger käyt­tää hen­ki­lö­tie­to­ja­si, lue Yksityisyydensuojailmoitus täältä.

 

Mis­tä voin saa­da li­sä­tie­to­ja?

os si­nul­la on ky­syt­tä­vää Eväs­tei­den käy­tös­tä tai mi­ten kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si, käy­tä seu­raa­vaa  lomaketta.