Ylei­nen verk­ko­si­vus­ton tie­to­suo­jail­moi­tus


Viimeisin päivitys: Toukokuu 2018

 

Me Ha­ge­ril­la kun­nioi­tam­me yk­si­tyi­syyt­tä­si ja ha­luam­me olla lä­pi­nä­ky­viä sii­nä, mil­lai­sia tie­to­ja ke­rääm­me si­nus­ta ja mi­ten nii­tä käy­te­tään. Täs­sä verk­ko­si­vus­ton tie­to­suo­jail­moi­tuk­ses­sa (myö­hem­min "Il­moi­tus") se­li­täm­me, kei­tä me olem­me sekä mi­ten me ke­rääm­me, jaam­me ja käy­täm­me hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja, joi­ta me saam­me vie­rail­les­sa­si verk­ko­si­vua­lus­tal­lam­me (myö­hem­min "Verk­ko­si­vus­to"), ja mi­ten voit käyt­tää yk­si­tyi­syy­tee­si liit­ty­viä oi­keuk­sia.

Huo­maa, että täs­sä tie­don­an­nos­sa ker­ro­taan hen­ki­lö­tie­to­jen ke­rää­mi­ses­tä, joka ta­pah­tuu ylei­ses­ti kai­kil­la Ha­ger-verk­ko­si­vus­toil­la ja jo­kai­sen Ha­ge­rin Verk­ko­si­vus­ton tie­tyt kä­sit­te­ly­toi­min­not voi­vat olla eri­lai­sia. Sik­si jot­kin täs­sä tie­don­an­nos­sa ku­va­tut kä­sit­te­ly­toi­min­not ei­vät vält­tä­mät­tä kos­ke tiet­tyä Ha­ge­rin Verk­ko­si­vus­toa, jol­la vie­rai­let.

Jos si­nul­la on ky­sy­myk­siä tai huo­lia hen­ki­lö­tie­to­je­si käy­tös­tä, ota mei­hin yh­teyt­tä käyt­tä­mäl­lä tä­män Il­moi­tuk­sen alao­sas­sa ole­via yh­teys­tie­to­ja.

Verk­ko­si­vus­toa, jol­la vie­rai­let, hal­lin­noi pai­kal­li­nen Ha­ger-yri­tys (myö­hem­min ”Ha­ger”), joka on re­kis­te­rin­pi­tä­jä kai­kel­le hen­ki­lö­tie­dol­le, jota ke­rä­tään Verk­ko­si­vus­ton kaut­ta.

1. Pi­ka­link­ke­jä

Me suo­sit­te­lem­me, että luet tä­män Il­moi­tuk­sen ko­ko­nai­suu­des­saan, var­mis­tuak­se­si sii­tä että olet saa­nut kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot. Kui­ten­kin, jos ha­luat käyt­tää vain tiet­tyä Il­moi­tuk­sen osio­ta, voit siir­tyä ky­sei­seen osioon klik­kaa­mal­la sii­hen liit­ty­vää alla ole­vaa link­kiä.

2. Mitä henkilötietoja me keräämme ja miksi
3. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi
4. Kenelle jaamme henkilötietojasi
5. Millä laillisella perustalla käsittelemme henkilötietojasi
6. Henkilötietojen siirto EU/EEA-alueen ulkopuolelle
7. Kuinka pitkään me säilytämme henkilötietojasi
8.Miten me suojaamme henkilötietojasi
9. Alaikäiset
10. Mitä tietosuojaoikeuksia sinulla on ja kuinka voit käyttää niitä
11. Ulkoiset linkit
12. Päivitykset tähän Ilmoitukseen
13. Kuinka ottaa meihin yhteyttä

2. Mitä hen­ki­lö­tie­to­ja me ke­rääm­me ja mik­si

Ke­rääm­me verk­ko­si­vuil­lam­me eri­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja. Hen­ki­lö­tie­dot, joi­ta voim­me ke­rä­tä si­nus­ta, kuu­lu­vat laa­jas­ti seu­raa­viin luok­kiin:

Tiedot, jotka annat vapaaehtoisesti

Tie­tyt Verk­ko­si­vus­tom­me osat voi­vat pyy­tää si­nua an­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­ja va­paa­eh­toi­ses­ti, mu­kaan lu­kien:

 • yh­teys­tie­to­si: ku­ten etu- ja su­ku­ni­mi, syn­ty­mä­ai­ka, osoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te, su­ku­puo­li;

 • tie­dot tuot­teis­ta/pal­ve­luis­ta, joi­ta käy­tät tai jois­ta olet kiin­nos­tu­nut;

 • luot­to­kort­ti­tie­dot;

 • työyh­teys­tie­dot, mu­kaan lu­kien si­nun yh­teys tiet­tyyn yri­tyk­seen;

 • CV:t ja työ­ha­ke­muk­set on­li­ne-rek­ry­toin­ti­tar­koi­tuk­siin.

Hen­ki­lö­tie­dot, joi­ta si­nua pyy­de­tään an­ta­maan, ja syyt, joi­den vuok­si si­nua pyy­de­tään ne an­ta­maan, il­moi­te­taan si­nul­le hen­ki­lö­tie­to­jen pyyn­nön yh­tey­des­sä.


Tiedot, joita me keräämme automaattisesti


Vie­rail­les­sa­si Verk­ko­si­vus­tol­lam­me, voim­me ke­rä­tä tie­tyt tie­dot au­to­maat­ti­ses­ti lait­teel­ta­si. Jois­sa­kin mais­sa, mu­kaan lu­kein Eu­roo­pan ta­lous­a­lue, tätä tie­toa voi­daan pi­tää hen­ki­lö­tie­to­na so­vel­let­ta­vien tie­to­suo­ja­la­kien mu­kai­ses­ti.

Tar­kem­min sa­not­tu­na au­to­maat­ti­ses­ti ke­rää­mäm­me tie­dot voi­vat si­säl­tää tie­to­ja, ku­ten IP-osoit­teen, lait­teen tyy­pin, lait­teen yk­si­löl­li­set tun­nis­te­nu­me­rot, se­lai­men tyy­pin, miel­ty­myk­set, laa­jan maan­tie­teel­li­sen si­jain­nin (esim. si­jain­nin maa- tai kau­pun­ki­ta­sol­la) ja mui­ta tek­ni­siä tie­to­ja. Saa­tam­me myös ke­rä­tä tie­to­ja sii­tä, mi­ten lai­te on ol­lut vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa verk­ko­si­vus­tom­me kans­sa, mu­kaan lu­kien si­vut, joil­le on siir­ryt­ty ja jois­sa link­ke­jä on kli­kat­tu.

Näi­den tie­to­jen ke­rää­mi­nen an­taa meil­le mah­dol­li­suu­den ym­mär­tää pa­rem­min kä­vi­jöi­tä, jot­ka tu­le­vat si­vus­toom­me, mis­tä ne tu­le­vat ja mitä si­säl­töä verk­ko­si­vuil­lam­me kiin­nos­taa hei­tä. Käy­täm­me näi­tä tie­to­ja si­säi­siin ana­lyy­si­tar­koi­tuk­siin ja pa­ran­taak­sem­me Verk­ko­si­vus­tom­me laa­tua ja mer­ki­tys­tä kä­vi­jöil­lem­me.

Käy­täm­me eväs­tei­tä ja vas­taa­via seu­ran­ta­tek­nii­koi­ta (yh­des­sä "Eväs­teet") ke­rää­mään ja käyt­tä­mään hen­ki­lö­tie­to­ja­si. Li­sä­tie­to­ja käy­tös­sä ole­vis­ta Eväs­teis­tä, mik­si ja mi­ten voit hal­li­ta Eväs­tei­tä, kat­so Il­moi­tus evästeistä.

Tiedot, joita me keräämme automaattisesti

Saa­tam­me aika ajoin saa­da hen­ki­lö­tie­to­ja­si muis­ta läh­teis­tä (esi­mer­kik­si asen­ta­jil­ta, kun ne luo­vat ti­liä puo­les­ta­si jol­la­kin verk­ko­si­vus­tol­lam­me).

Kol­man­sil­ta os­a­puo­lil­ta ke­rää­mäm­me tie­dot voi­vat si­säl­tää: säh­kö­pos­tio­soit­teen, tie­dot ole­mas­sa ole­vas­ta asen­nuk­ses­ta jne. Käy­täm­me näi­tä tie­to­ja yl­lä­pi­tä­mään ja pa­ran­ta­maan si­nua kos­ke­via tie­to­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta tek­nis­tä apua rat­kai­sum­me aset­te­luun ja yl­lä­pi­toon sekä kans­sa­si ole­van asia­kas­ti­li­suh­teem­me yl­lä­pi­toon.

3. Mi­hin tar­koi­tuk­siin käy­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Käy­täm­me si­nul­ta ke­rää­miäm­me hen­ki­lö­tie­to­ja seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin:

 • käyt­tä­jä­ti­li­si luo­mi­sek­si Verk­ko­si­vus­tol­lem­me;

 • vies­tiäk­sem­me te­hok­kaas­ti si­nun kans­sa ja vas­ta­tak­sem­me kaik­kiin si­nul­ta mah­dol­li­ses­ti tu­le­viin ky­sy­myk­siin tai ky­se­lyi­hin;

 • hal­li­tak­sem­me verk­ko­kau­pas­sam­me te­ke­miä­si os­tok­sia;

 • hal­li­noi­dak­sem­me ja val­voak­sem­me Verk­ko­si­vus­tom­me va­kaut­ta ja suo­ri­tus­ky­kyä sen pa­ran­ta­mi­sek­si;

 • var­mis­taak­sem­me, että si­säl­tö Verk­ko­si­vus­tol­lam­me on si­nul­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja että se esi­te­tään mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti;

 • lä­het­tääk­sem­me tie­toa ja tar­jouk­sia tuot­teis­tam­me ja eh­do­te­tuis­ta pal­ve­luis­ta;

 • uu­tis­kir­jeem­me ti­laa­mi­sek­si si­nul­le;

 • lä­het­tääk­sem­me si­nul­le per­so­noi­tu­ja mai­nok­sia, jot­ka mie­les­täm­me saat­ta­vat kiin­nos­taa si­nua miel­ty­mys­te­si ja verk­ko­si­vus­tom­me käy­tön pe­rus­teel­la;

 • it­taak­sem­me si­nul­le, kun Verk­ko­si­vus­tol­lam­me on saa­ta­vil­la päi­vi­tyk­siä ja muu­tok­sis­ta mi­hin ta­han­sa tuot­tei­siin tai pal­ve­lui­hin, joi­ta tar­joam­me tai toi­mi­tam­me si­nul­le sen kaut­ta;

 • ym­mär­tääk­sem­me miel­ty­myk­se­si ja pa­ran­taak­sem­me ko­ke­mus­ta­si sekä asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä, kun vie­rai­let Verk­ko­si­vus­tol­lam­me ja pal­ve­luis­sam­me;

 • suo­rit­taak­sem­me ti­las­tol­li­sia ana­lyy­se­jä tä­män Verk­ko­si­vus­ton käy­tös­tä ja käyt­tö­ti­hey­des­tä; ja

 • on­li­ne-rek­ry­toin­ti­tar­koi­tuk­siin (lue Työ­pai­kan­ha­kuso­vel­luk­sen tie­to­suo­jail­moi­tus) joka on saa­ta­vil­la Verk­ko­si­vus­tol­lam­me.

Käy­täm­me si­nul­ta ke­rää­miäm­me hen­ki­lö­tie­to­ja ai­noas­taan täs­sä Il­moi­tuk­ses­sa ku­vat­tui­hin tar­koi­tuk­siin tai tar­koi­tuk­siin jot­ka me se­li­täm­me si­nul­le ke­rä­tes­säm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si.

4. Ke­nel­le jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Voim­me pal­jas­taa hen­ki­lö­koh­tai­set tie­dot seu­raa­vil­le vas­taa­not­ta­ja­ryh­mil­le:

 • Ha­ge­rin ty­tä­ryh­tiöil­le, kol­man­nen os­a­puo­len pal­ve­lun­tar­joa­jil­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le, jot­ka tar­joa­vat meil­le tie­to­jen­kä­sit­te­ly­pal­ve­lui­ta (esi­mer­kik­si tu­ke­maan verk­ko­si­vus­tom­me toi­mi­tus­ta, toi­min­to­ja tai pa­ran­ta­maan nii­den tur­val­li­suut­ta) tai jot­ka muul­la ta­voin kä­sit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja tar­koi­tuk­siin jot­ka on ku­vat­tu täs­sä il­moi­tuk­ses­sa tai il­moi­tet­tu si­nul­le, kun ke­rääm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si;

 • toi­mi­val­tai­sel­le lain­val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, sään­te­ly­vi­ran­omai­sel­le, val­tion vi­ras­tol­le, tuo­miois­tui­mel­le tai muul­le kol­man­nel­le os­a­puo­lel­le, jos kat­som­me, että täl­lai­nen jul­kis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä (i) so­vel­let­ta­vien la­kien tai ase­tus­ten nou­dat­ta­mi­sek­si, (ii) käyt­tää, pe­rus­taa tai puo­lus­taa lail­li­sia oi­keuk­siam­me tai (iii) suo­jel­la elin­tär­kei­tä etu­ja­si tai mui­ta hen­ki­löi­tä;

 • mah­dol­li­sel­le os­ta­jal­le (ja sen edus­ta­jil­le ja neu­vo­nan­ta­joil­le) eh­do­te­tun os­toon, su­lau­tu­mi­seen tai han­kin­taan tai mi­hin ta­han­sa lii­ke­toi­min­tam­me osaan liit­tyen, edel­lyt­täen, että il­moi­tam­me os­ta­jal­le, että hä­nen on käy­tet­tä­vä hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si vain täs­sä tie­don­an­nos­sa mai­nit­tui­hin tar­koi­tuk­siin

 • mah­dol­li­sel­le os­ta­jal­le (ja sen edus­ta­jil­le ja neu­vo­nan­ta­joil­le), joka liit­tyy lii­ke­toi­min­tam­me min­kä ta­han osan mi­hin ta­han­sa eh­do­te­tun os­toon, fuusioi­tu­mi­seen tai han­kin­taan, edel­lyt­täen, että il­moi­tam­me os­ta­jal­le, että hä­nen on käy­tet­tä­vä hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si vain täs­sä tie­don­an­nos­sa mai­nit­tui­hin tar­koi­tuk­siin;

 • ke­nel­le ta­han­sa muul­le hen­ki­löl­le si­nun an­taes­sa suos­tu­muk­sen jul­kai­suun./p>

   

5. Mil­lä lail­li­sel­la pe­rus­tal­la kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Kä­sit­te­lem­me Verk­ko­si­vus­tol­lam­me ke­rät­ty­jä hen­ki­lö­tie­to­ja sen pe­rus­teel­la, että meil­lä on tar­ve hoi­taa suh­det­tam­me si­nun kans­sa, pe­rus­tuen oi­keu­del­li­siin etui­hin, jot­ka riip­pu­vat ky­sees­sä ole­vis­ta hen­ki­lö­tie­dois­ta ja eri­tyi­ses­ti yh­tey­des­tä jos­sa ne ke­rääm­me, tai pe­rus­tuen suos­tu­muk­see­si.

Jos pyy­däm­me si­nua an­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­ja la­ki­sää­teis­ten vaa­ti­mus­ten täyt­tä­mi­sek­si tai teh­däk­sem­me so­pi­muk­sen kans­sa­si, teem­me sen sel­väk­si asi­aan kuu­lu­va­na ajan­koh­ta­na ja neu­vom­me, onko hen­ki­lö­tie­to­jen toi­mit­ta­mi­nen pa­kol­lis­ta vai ei (sekä mah­dol­li­set seu­rauk­set, jos et anna hen­ki­lö­tie­to­ja­si).

Vas­taa­vas­ti, jos ke­rääm­me ja käy­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si suh­tees­sa lail­li­siin int­res­sei­hin (tai kol­man­nen os­a­puo­len vas­taa­viin), sel­vi­täm­me si­nul­le asi­aan kuu­lu­va­na ajan­koh­ta­na mitä nämä lail­li­set int­res­sit ovat.

 

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen siir­to EU/EEA-alu­een ul­ko­puo­lel­le

Toi­mim­me glo­baa­lil­la ta­sol­la ja sen seu­rauk­se­na hen­ki­lö­tie­to­ja­si voi­daan siir­tää ja kä­si­tel­lä muis­sa mais­sa kuin maas­sa, jos­sa asut. Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa nämä maat voi­vat si­jai­ta Eu­roo­pan unio­nin / Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een (EU / ETA) ul­ko­puo­lel­la ja sik­si niis­sä voi olla tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­tö, joka poik­ke­aa asuin­maa­si lain­sää­dän­nös­tä.

Eri­tyi­ses­ti, verk­ko­si­vus­to­pal­ve­li­mem­me si­jait­se­vat EU:ssa / ETA:ssa, mut­ta voim­me ja­kaa tai tar­jo­ta hen­ki­lö­tie­to­ja­si Ha­ge­rin ty­tä­ryh­tiöil­le, kol­man­sien os­a­puol­ten pal­ve­lun­tar­joa­jil­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le, jot­ka voi­vat toi­mia EU: n / ETA: n ul­ko­puo­lel­la (esi­mer­kik­si voim­me käyt­tää verk­ko­pal­ve­lun­tar­joa­jia tai pil­vi­pal­ve­lu­jen tar­joa­jia, jot­ka tal­len­ta­vat tai käyt­tä­vät hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si EU / ETA-alu­een ul­ko­puo­lel­la).

Tar­vit­taes­sa var­mis­tam­me, että hen­ki­lö­tie­to­si siir­re­tään EU:n / ETA:n ul­ko­puo­li­sil­le kol­man­sil­le mail­le, joi­ta Eu­roo­pan ko­mis­sio pi­tää "riit­tä­vi­nä" (luet­te­lo asian­mu­kai­sis­ta mais­ta on saa­ta­vil­la äältä), tai vaih­toeh­toi­ses­ti, kun hen­ki­lö­tie­to­ja­si ei lä­he­te­tä maa­han joka tar­jo­aa riit­tä­vän suo­jan, otam­me käyt­töön asian­mu­kai­set suo­ja­toi­men­pi­teet sen var­mis­ta­mi­sek­si, että hen­ki­lö­tie­to­si py­sy­vät suo­jat­tu­na suo­jat­tu­ja, kun nii­tä kä­si­tel­lään EU:n / ETA:n ul­ko­puo­lel­la so­vel­let­ta­vien tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti. Näi­hin asian­mu­kai­siin suo­ja­toi­men­pi­tei­siin voi kuu­lua Eu­roo­pan ko­mis­sion va­kio­so­pi­museh­to­jen al­le­kir­joi­tus­vel­voi­te Ha­ger-kump­pa­ni­si, kol­man­nen os­a­puo­len pal­ve­lun­tar­joa­jan tai EU:n / ETA:n ul­ko­puo­li­sen kump­pa­nin kans­sa, jon­ka kans­sa jaam­me hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja. Li­sä­tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­jen siir­rois­ta EU:n / ETA:n ul­ko­puo­lel­le on jäl­jem­pä­nä koh­das­sa "Kuin­ka ot­taa mei­hin yh­teyt­tä".

7. Kuin­ka pit­kään me säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja niin kau­an kuin se on tar­peen, jot­ta voim­me täyt­tää täs­sä Il­moi­tuk­ses­sa ku­va­tut ta­voit­teet ja jos meil­lä on oi­keu­tet­tu lii­ke­toi­min­ta­tar­ve sii­hen (esi­mer­kik­si tar­jo­tak­sem­me si­nul­le pal­ve­lun jota olet pyy­tä­nyt).

Kun hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lyn tar­koi­tus­ta ei enää ole tai säi­ly­ty­sai­ka on päät­ty­nyt tai jos pyy­dät mei­tä pois­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­si, voim­me jat­kaa hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­to­jen tal­len­ta­mis­ta ra­joi­te­tun ajan, jos se on tar­peen oi­keu­del­lis­ten, vero- tai kir­jan­pi­to­vaa­ti­mus­ten täyt­tä­mi­sek­si.

Kun meil­lä ei enää ole tar­koi­tus­ta kä­si­tel­lä hen­ki­lö­tie­to­ja­si, var­mis­tam­me, että hen­ki­lö­tie­dot on pois­tet­tu tai muu­tet­tu ano­nyy­meik­si.
 

8. Mi­ten me suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

Olem­me si­tou­tu­neet var­mis­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­je­si tur­val­li­suu­den. Käy­täm­me vank­ko­ja va­ro­toi­mia luot­ta­muk­sel­li­suu­den ja hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mi­sek­si verk­ko­si­vuil­lam­me käyt­tä­mäl­lä tek­no­lo­gi­sia, fyy­si­siä ja hal­lin­nol­li­sia tur­va­toi­men­pi­tei­tä, ku­ten pa­lo­muu­re­ja ja huo­lel­li­ses­ti ke­hi­tet­ty­jä tie­to­tur­va­me­net­te­ly­jä, esi­mer­kik­si kun an­nat luot­ta­muk­sel­li­sia tie­to­ja (ku­ten si­sään­kir­jau­tu­mis­tie­to­ja Verk­ko­si­vus­ton si­säl­lä). Me sa­laam­me ky­sei­sen tie­don lä­het­tä­mi­sen käyt­tä­mäl­lä secu­re soc­ket layer -tek­niik­kaa (SSL). Näi­tä tek­nii­koi­ta, me­net­te­ly­jä ja mui­ta toi­men­pi­tei­tä käy­te­tään var­mis­ta­maan, että hen­ki­lö­tie­to­si py­sy­vät tur­vas­sa, suo­jat­tu­na ja ovat saa­ta­vil­la vain si­nul­le ja niil­le jot­ka olet val­tuut­ta­nut käyt­tä­mään hen­ki­lö­tie­to­ja­si. Kui­ten­kin, mi­kään lä­he­tys In­ter­ne­tin, säh­kö­pos­tin tai muu säh­köi­sen vies­ti­men kaut­ta ei ole täy­sin tur­val­lis­ta tai vir­hee­tön­tä, jo­ten si­nun pi­täi­si huo­leh­tia sii­tä, mitä tie­to­ja lä­he­tät meil­le täl­lä ta­val­la.

 

9. Alai­käi­set

Täl­lä Verk­ko­si­vus­tol­la tar­joa­mam­me pal­ve­lut ei­vät ole tar­koi­tet­tu alle 18-vuo­tiail­le. Jos olet alle 18-vuo­tias, älä anna hen­ki­lö­tie­to­ja­si täl­lä Verk­ko­si­vus­tol­la.

 

10. Mitä tie­to­suo­ja­oi­keuk­sia si­nul­la on ja kuin­ka voit käyt­tää nii­tä

Si­nul­la on seu­raa­vat tie­to­suo­ja­oi­keu­det:

 • Voit pyy­tää pää­syn hen­ki­lö­tie­toi­hi­si ja saa­da niis­tä ko­pion..

 • You may also request that any per­so­nal in­for­ma­tion that is inaccu­ra­te or incomple­te be rec­ti­fied or comple­ted.

 • Voit pyy­tää, että hen­ki­lö­tie­to­si pois­te­taan tiet­tyi­hin lail­li­siin eh­toi­hin pe­rus­tuen (esi­mer­kik­si sil­loin, kun hen­ki­lö­tie­to­ja ei enää tar­vi­ta nii­den tar­koi­tus­ten saa­vut­ta­mi­sek­si, joi­hin tie­dot alun pe­rin ke­rät­tiin).

 • Li­säk­si voit vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lyä, pyy­tää mei­tä ra­joit­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lyä tai pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­je­si siir­ret­tä­vyyt­tä tie­tyis­sä lail­li­sis­sa olo­suh­teis­sa.

 • Si­nul­la on oi­keus kiel­täy­tyä säh­köi­ses­tä mark­ki­noin­ti­vies­tin­näs­tä, jon­ka lä­he­täm­me si­nul­le, mil­loin ta­han­sa ja mak­sut­ta. Voit käyt­tää tätä oi­keut­ta klik­kaa­mal­la lä­het­tä­mä­si mark­ki­noin­ti-säh­kö­pos­ti­vies­tien "Un­susc­ri­be" tai "opt-out" -link­kiä. Jos ha­luat kiel­täy­tyä muis­ta mark­ki­noin­nin muo­dois­ta (ku­ten pos­ti­mark­ki­noin­nis­ta tai te­le­mark­ki­noin­nis­ta), ota mei­hin yh­teyt­tä käyt­tä­mäl­lä yh­teys­tie­to­ja, jot­ka on esi­tet­ty alla ole­van koh­dan "Kuin­ka ot­taa mei­hin yh­teyt­tä" alla.

 • Vas­taa­vas­ti, jos olem­me ke­rän­neet ja kä­si­tel­leet hen­ki­lö­tie­to­ja­si suos­tu­muk­sel­la­si, voit pe­ruut­taa suos­tu­muk­se­si mil­loin ta­han­sa. Suos­tu­muk­se­si pe­ruut­ta­mi­nen ei vai­ku­ta sel­lai­sen kä­sit­te­lyn lail­li­suu­teen, jon­ka teim­me en­nen pe­ruut­ta­mis­ta, eikä se vai­ku­ta hen­ki­lö­tie­to­je­si kä­sit­te­lyyn, joka pe­rus­tuu muu­hun lain mu­kai­seen kä­sit­te­lyyn kuin suos­tu­mus.

 • Si­nul­la on oi­keus va­lit­taa tie­to­suo­ja­vi­ran­omai­sel­le hen­ki­lö­tie­to­jem­me ke­rää­mi­ses­tä ja käy­tös­tä. Li­sä­tie­to­ja saat pai­kal­li­sel­ta tie­to­suo­ja­vi­ran­omai­sel­ta. Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een, Sveit­sin ja eräi­den Eu­roo­pan ul­ko­puo­lis­ten mai­den (mu­kaan lu­kien Yh­dys­val­lat ja Ka­na­da) tie­to­suo­ja­vi­ran­omais­ten yh­teys­tie­dot ovat saa­ta­vil­la avail­able täältä.

Voit käyt­tää mitä ta­han­sa edel­lä mai­ni­tuis­ta oi­keuk­sis­ta, mil­loin ta­han­sa, ot­ta­mal­la yh­teyt­tä mei­hin alla ole­vas­sa koh­das­sa "Kuin­ka ot­taa mei­hin yh­teyt­tä" mai­ni­tul­la ta­val­la. Vas­taam­me pyyn­töön so­vel­let­ta­vien tie­to­suo­ja­la­kien mu­kai­ses­ti. 

11. Ul­koi­set lin­kit

Jos jo­kin verk­ko­si­vus­tom­me osa tar­jo­aa link­ke­jä kol­man­sien os­a­puol­ten verk­ko­si­vuil­le, nämä si­vus­tot ei­vät toi­mi tä­män Il­moi­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Emme ole vas­tuus­sa kol­man­sien os­a­puol­ten verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­vas­ta on­li­ne-ko­koel­mas­ta, ja suo­sit­te­lem­me, että tar­kas­tat näil­lä verk­ko­si­vuil­la jul­kais­tut tie­to­suo­jail­moi­tuk­set hei­dän hen­ki­lö­tie­to­jen­sa ke­rää­mis­tä, käyt­töä ja pal­jas­ta­mis­ta kos­ke­vien me­net­te­ly­jen ym­mär­tä­mi­sek­si.

12. Päi­vi­tyk­set tä­hän Il­moi­tuk­seen

Voim­me päi­vit­tää tä­män tie­to­suo­jail­moi­tuk­sen vas­tauk­se­na la­kien, tek­nii­kan tai lii­ke­toi­min­nan muut­tues­sa ja täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa toi­mi­tam­me päi­vi­te­tyn ver­sion täs­tä tie­to­suo­jail­moi­tuk­ses­ta Verk­ko­si­vus­tol­lem­me.

Näet, mil­loin tämä tie­to­suo­jail­moi­tus on päi­vi­tet­ty vii­mek­si tar­kis­ta­mal­la tä­män vii­mei­sim­män päi­vi­tyk­sen päi­vä­mää­rän, joka nä­kyy tä­män tie­to­suo­jail­moi­tuk­sen ylä­osas­sa.
 

13. Kuin­ka ot­taa mei­hin yh­teyt­tä

Jos si­nul­la on mitä ta­han­sa ky­sy­myk­siä, huo­le­nai­hei­ta tai va­li­tuk­sia täs­tä Il­moi­tuk­ses­ta tai ta­vas­ta, jol­la kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si tai ha­luat käyt­tää oi­keuk­sia­si edel­lä ku­va­tul­la ta­val­la, käy­tä tätä yhteydenottolomaketta.

Jos olet Ha­ge­rin asia­kas, ota myös huo­mioon globaali asiakastietosuojakäytäntö.