Hager
Projekt

Ett mångsidigt hjälp­medlet för att kalky­lera och hantera ditt nästa bostads­pro­jekt.

 

Använ­dar­vän­ligt och kost­nads­fritt.

 

 

hager


Hager Projekt
snabbt, enkelt och kost­nads­fritt

 • Med Hager Projekt hanterar du enkelt kalkylen i ditt nästa bostads­pro­jekt. Använd någon av de förkon­fi­gu­re­rade mallarna, alter­na­tivt spara ner dina egna bero­ende på önskad bestyck­ning.
 • Hager Projekt hanterar hela sorti­mentet av Hager centraler och vägg­ap­pa­rater men det går även att komplet­tera med externt mate­rial så som dosor, slang mm.
 • Hager Projekt inne­håller förutom kalkyl-delen även ett verktyg för att under­lätta order­lägg­ning och leve­rans­han­te­ring.
 • Hager Projekt är helt webba­serat, vilket innebär att ingen speciell mjuk­vara eller app krävs, endast en e-post­a­dress och ett myha­ger­konto. Det är dess­utom helt kost­nads­fritt. Hjälp­medlet är indelat i tre delar, första delen är projekt­han­te­ring, andra delen är kalkyl och tredje delen är order- samt leve­rans­han­te­ring.

Möjlig­heter 
och fördelar


Så här kommer du igång.

home

Skapa, dela eller radera

Skapa, dela eller radera dina projekt i den tydliga över­sikten. När ett nytt projekt skapas, så anges projekt­namn samt en kortare beskriv­ning. Med dela-funk­tionen går det att dela sina projekt/mallar med andra använ­dare av Hager Projekt. Samman­ställ­ningen på höger­sidan uppda­teras konti­nu­er­ligt för att ge använ­daren en aktuell och lättö­ver­skådlig över­sikt.

 

catalogue

Projek­tö­ver­sikt

Projek­tö­ver­sikten i projektet används för att göra val och inställ­ningar som påverkar hela kalkylen. Timkostnad och timpris innebär att det går att skapa en korrekt kalkyl baserad på faktiska data. Val om vilken typ av mätning, olika typer intern eller mätar­block samt ev. inläs­ning av pris­listor sker också i projek­tö­ver­sikten.

 

showroom

Mallar

Klicka på "lägg till lägenhet" och välj en mall i listan, ange antal och ev. benäm­ning. Som förval finns alltid förslag på en 1:a, 2:a, 3:a och en 4:a rum och kök, inne­hål­lande elcen­tral och ström­stäl­lare. Givetvis går mallarna att modi­fiera efter projek­tets utform­ning och går att spara om som nya mallar.

 

 

help

Lägg till och ta bort

Alla delar i mallarna går att justera med ett klick på ”ändra”-knappen, bredvid respek­tive mall. Lägg till eller ta bort central­ma­te­rial eller vägg­ap­pa­rater. Möjlighet finns även att lägga till övrigt mate­rial som normalt ej finns i sorti­mentet som erbjuds från Hager, t.ex. fördragen slang och dosor. Det är även här man anger uppskattad arbetstid för respek­tive lägen­hets/bostadstyp.

 

 
project

Mätar­block

Om valet "mätar­block" görs, så räknar verk­tyget auto­ma­tiskt ut det nödvän­diga antalet mätar­block som krävs. Förslaget går att förändra bero­ende på om t.ex. en annan storlek krävs pga plats­brist osv.

 

Order

När kalkylen är klar skapar man en order av projektet och det går då att sätta lägen­hets­nummer eller adress för respek­tive bostad. Det går att fördela i olika leve­ranser för att skapa en leve­rans­plan. Välj bara önskad leve­rans i listan. På höger sida går det att expor­tera en Excel-fil för respek­tive leve­rans. När en beställ­ning är gjord så läggs auto­ma­tiskt dagens datum in, samt att det finns möjlighet att lägga in bekräftat leve­rans­datum efter att man mottagit ett orde­rer­kän­nande.

 

Beställ­ning

Vid beställ­ning anges nödvändig infor­ma­tion: gros­sist, gros­sist­kon­takt samt leve­rans­a­dress, order­märk­ning mm. Valet om hur mate­ri­alet skall förpackas anges, t.ex. förpack­ning per hus, våning eller lägenhet. Sedan skickas beställ­ningen vidare till Hager kundsup­port som tar kontakt med gros­sisten och hanterar hela beställ­ningen. Om färdig­byggda centraler valts, så skickas beställ­ningen vidare till vår partner Rimeda. Allt för att du som instal­latör ska få en så smidig order­gång som möjligt.

 

av

Uppbyggnad och hante­ring

Projekt­han­te­ring

Hantera projekt och dela med dig av projekt till kollegor i bran­schen.

 

Kalkyl­läge

 • Lägg till flera personer i projektet, t.ex ytter­li­gare en kalky­lator eller projekt­le­dare
 • Hantera arbetstid och arbets­kostnad
 • Skapa eller använda egna mallar för bosta­dens bestyck­ning
 • Färdig­byggda centraler eller lösma­te­rial
 • Excel-export per bostad eller hela projektet
 • Läs in din pris­lista ifrån någon av de större gros­sis­terna, alter­na­tivt skapa din egen
 • Pris­sätt­ning med auto­ma­tiskt prispåslag
 • Auto­ma­tisk beräk­ning av mätar­block (om inte någon annan ener­gi­mät­ning väljs)
 • Gene­rera PDF-offert till din kund (med egen logga)
 • Ett klick för att fråga på en offert från Hager

Order­läge

 • Namnge varje bostad med adress eller lägen­hets­nummer
 • Gör ev. föränd­ringar som till­kommit (ÄTA)
 • Skicka uppda­terad offert­för­frågan till Hager
 • Avrops­han­te­ring, dela upp i olika leve­ranser
 • Välj om det ska förpackas per lägenhet, våning eller byggnad
 • Beställ­nings­datum läggs in auto­ma­tiskt
 • Fält för bekräftat leve­rans