berker S.1
2-vägsuttag

Perfekt in i minsta detalj

berker S.1 2-vägsuttag Interiörfoto

Från Familj  
till Familj

Vi i Hager­fa­miljen förstår vikten av en samman­hållen familj. Därför skänker vi en krona från varje sålt 2-vägsuttag i serie berker S.1. Peng­arna går till famil­jerna som bor på Ronald McDo­nald Hus i Göte­borg. Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjäl­pande hand för familjer med sjuka barn.

 

                                                                                                                                   


Över­ty­gande 
i varje detalj

berker S.1 2-vägsuttag

 


Lika
säker
som

Skyddar mot elekt­riska stötar

 1. Tack vare att klorna är galva­niskt från­skilda monta­ge­ramen, skyddar detta mot oavsiktlig penetra­tion av ström­fö­rande ledare och minskar risken för elekt­risk chock.
 2.  Jordan­slut­ning­arna är inte­gre­rade i locket, så att de inte skadas vid målning.
 3. Garan­terat berö­rings­skydd utan lock eller utanför dosan.
2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar berö­rings­skydd utan lock och jordan­slut­ning­arna inte­gre­rat i locket

Lika
robust
som

Ger en robust känsla

 1. Ger en robust känsla med en extra förstärkt monta­geram i metall.
 2. Med högkva­li­ta­tiva mate­ri­alval, som garan­terar en hållbar och hög funk­tions­sä­kerhet. 

 

2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar förstärkt montageram i metall och hög funktionssäkerhet

Lika
snabb
som

Snab­bare instal­la­tion

 1. Med endast fyra till fem varv på snabb­skru­varna till klorna och locket, monteras eller demon­teras uttaget i appa­rat­dosan.
 2. Inrikt­nings­mar­ke­ring­arna mini­merar monte­rings­tiden, ökar preci­sionen och under­lättar vid ett rakt montage 
2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar snabb installation som ökar precisionen vid rakt montage

Lika
flex­ibel
som

Smälter in i miljön

 1. Den opti­me­rade insatsen och klornas utform­ning gör att uttaget passar perfekt för alla typer av appa­rat­dosor både i nya och befint­liga bygg­nader.
 2. Med hjälp av uttaget kan även små ojämn­heter, upp till 1 mm, på väggen döljas.
2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar optimerade insats som passar till alla apparatdosor, trots små ojämnheter i vägg

Lika
bekväm
som

Montaget går nästan av sig själv

 1. Prak­tiska inrikt­nings­mar­ke­ringar i nyckel­håls­in­fäst­ningen gör det möjligt att instal­lera uttaget på väggen med milli­me­ter­pre­ci­sion.
 2. En tydlig marke­ring på baksidan av insatsen anger skal­en­ligt längd för aviso­le­ring av ledarna.
 3. Fält för grupp­märk­ning av uttaget direkt på monta­ge­ramen.
2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar inriktningsmarkeringar med precision, montageram med gruppmärkning markering för avisolering av ledarna.

Lika
enkel
som

Lätt att montera och demon­tera

 1. De välpla­ce­rade och rejäla snab­ban­slut­nings­kläm­morna gör att det går enkelt och snabbt att frigöra anslutna ledare vid demon­te­ring.
 2. Med extra monta­gehål för förstärkt infäst­ning av uttaget i väggen.
 3. Tydliga laser­gra­ve­rade inkopp­lings­scheman på baksidan av insatsen. 
2-vägsuttag berker S.1 illustrerar snabbanslutningsklämmor med extra montagehål med förstärkt infästning och lasergraverat inkopplingsschema

Utrustad för att uppfylla varje behov
oavsett appli­ka­tion

Läs mer om produkten i produkt­ka­ta­logen.

berker S.1 har mångsidiga funktioner

En hjäl­pande hand

En krona från varje sålt 2-vägsuttag i serie berker S.1. Peng­arna går till famil­jerna som bor på Ronald McDo­nald Hus i Göte­borg. Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjäl­pande hand för familjer med sjuka barn.

 


Behöver du en hjäl­pande hand?

Våra experter svarar gärna på dina frågor om 2-vägsut­taget eller initi­a­tivet Familj till Familj.