Energieverdeling


Hoe kunnen we je helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over energieverdelers verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Wel­ke kam­rail/door­ver­bin­dings­rail kan ik toe­pas­sen bij mijn com­po­nen­ten?

Hier­voor heb­ben we de keuzehulp doorverbindingsrails ge­maakt.

 

 

Wanneer is het plaatsen van eindkapjes op de kamrail in een verdeler gewenst?

Eindkapjes worden hoofdzakelijk geplaatst om in een verdeler een aanraakveilige omgeving te creëren en om te voorkomen dat er spanningsoverslag plaatsvindt.

Vanuit de norm: In de NEN1010 wordt voor eisen van basisbescherming (rubriek 413.2) van elektrisch materieel verwezen naar bijlage 41.A of dit moet voldoen aan de beschermingsmaatregel volgens rubriek 412. Voor de kamrail komt het er op neer dat deze aanraakveilig moet zijn (IP2X).

Vanuit het product: Na het bestellen van het originele product kan deze zonder eindkapjes worden geïnstalleerd. Het product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) en is in originele vorm aanraakveilig en er is voldoende afstand tussen de onderlinge geleiders, waardoor geen spanningsoverslag kan plaatsvinden. Het plaatsen van eindkapjes is dan niet nodig.

Het inkorten van de kamrail: In de praktijk wordt de kamrail regelmatig ingekort. Ook hier blijven dan de richtlijnen uit bijlage 41.A en rubriek 412 van de NEN1010 van kracht. Dit houdt in, dat het koper en het kunststof op een vakkundige manier moeten worden ingekort, waarbij het koper niet toevallig aan te raken mag zijn (IP2X). Na het inkorten van de kamrail kunnen we niet meer garanderen dat de kamrail aanraakveilig en spanningsoverslagveilig is en adviseren wij om eindkapjes te plaatsen.

 

 

Wat is het aan­draai­mo­ment van mijn com­po­nent?

Het aan­draai­mo­ment is te­rug te vin­den in de e-ca­ta­lo­gus in de da­tas­heet of op het com­po­nent zelf.

 

 

Mag ik bij de CDA240G meer­de­re ade­ren on­der 1 klem plaat­sen?

Ja, mits deze bei­de 6 mm2 zijn.

 

 

Wat voor een aard­lek­scha­ke­laar kan ik het best ge­brui­ken bij het toe­pas­sen van een fre­quen­tie­re­ge­laar?

Een klas­se B aard­lek­scha­ke­laar. Deze is on­ge­voe­lig voor fout­stro­men ver­oor­zaakt door om­vor­mers en re­ge­laars.

 

 

Mag ik een in­stal­la­tie­au­to­maat ge­brui­ken als hoofd­scha­ke­laar?

De hoofd­scha­ke­laar moet vol­doen aan een aan­tal voor­waar­den: de in­stal­la­tie moet met één han­de­ling uit­ge­scha­keld kun­nen wor­den en moet alle ac­tie­ve de­len van de des­be­tref­fen­de stroom­ke­tens doel­tref­fend on­der­bre­ken. De ove­ri­ge voor­waar­den staan be­schre­ven in de NEN1010.

 

 

Wij ge­brui­ken hulp­con­tact ES­C080 t.b.v. de mag­neet­scha­ke­laars en de mo­du­lai­re last­schei­ders. Hoe moet ik deze mon­te­ren?

Er zit­ten 3 rode pal­le­tjes aan de rech­ter­zij­de van de ES­C080. Een van deze rode pal­le­tjes komt over­een met het te kop­pe­len com­po­nent. De an­de­re twee zijn over­bo­dig en kun­nen ver­wij­derd wor­den door deze er­uit te trek­ken. Zie ook onze how-to-vi­deo.

 

 

Maakt het uit of ik voe­ding van een aard­lek­scha­ke­laar bo­ven of on­der aan­sluit?

Nee, het maakt niet uit. Je kunt - be­hal­ve bij de klas­se B aard­lek­scha­ke­laars - de voe­ding zo­wel bo­ven als on­der aan­slui­ten. Klas­se B aard­lek­scha­ke­laars zijn rich­tings­ge­voe­lig.

 

 

Zijn Ha­ger in­stal­la­tie­au­to­ma­ten ge­schikt voor 127 V-AC?

Ja, in­stal­la­tie­au­to­ma­ten zijn ge­schikt voor 127 V-AC.

 

 

Kan ik een 1-fase aan­slui­ting door mid­del van ct/stroom­tra­fo in­di­rect me­ten met mijn ener­gie­me­ter of kWh-me­ter?

Wij heb­ben en­kel voor 3-fa­sen in­di­rec­te ener­gie­me­ters/kWh-me­ters in het as­sor­ti­ment.

 

 

Wel­ke stroom­tra­fo heb ik no­dig voor ener­gie­me­ter ER­C300C?

De ge­me­ten stroom moet om­ge­zet wor­den naar 0 - 5 A. Hier­voor ge­bruik je, af­han­ke­lijk van het ver­mo­gen dat je meet, de SRA...5. Bij­voor­beeld de SRA01005 die een stroom van 100 A om­zet naar een se­cun­dai­re stroom van 0 - 5 A in ver­hou­ding tot de ge­me­ten pri­mai­re stroom. Je hebt dan 3 stuks no­dig (1 x per fase).

 

 

Geeft mijn ener­gie­me­ter EC­P180 ook cu­mu­la­tie­ve waar­den weer?

Nee, deze me­ter geeft en­kel de los­se waar­den weer.

 

 

Mijn 3-fase ener­gie­me­ter geeft een PHA­SE SEQ er­ror. Wat is er aan de hand?

Dit be­te­kent dat je fa­sen niet in de juis­te volg­or­de aan­ge­slo­ten zijn. Con­tro­leer de volg­or­de van de aan­ge­slo­ten fa­sen.

 

 

Mo­gen kWh-me­ters on­der­ste­bo­ven ge­mon­teerd wor­den?

Ja, dit heeft geen in­vloed op de me­tin­gen.

 

 

Moet ik bij een for­nuis­groep bei­de fa­sen te­ge­lijk scha­ke­len?

Ja, bij een for­nuis­groep is het ver­plicht bei­de fa­sen te­ge­lijk te scha­ke­len.

 

 

Heb­ben jul­lie een for­nuis­groep ook als aard­lek­au­to­maat?

Nee, deze be­staat al­leen als in­stal­la­tie­au­to­maat.

 

 

Kan ik een 4-po­li­ge aard­lek­au­to­maat ge­brui­ken als for­nuis­groep door de fase aan te slui­ten op pool 2 en 3 en de nul aan te slui­ten op pool 1 en 4?

Bij deze con­fi­gu­ra­tie werkt de test-knop niet naar be­ho­ren. Als twee verschil­lende fasen worden gebruikt, werkt de test­knop naar behoren.

 

 

Welke aard­lek­au­to­maat kan ik gebruiken in pv-instal­la­ties?

Aard­lek­au­to­maat AFA916H is geschikt voor gebruik in pv-instal­la­ties. Deze 300 mA C-kar. 6 kA aard­lek­au­to­maat is niet exclu­sief voor pv-instal­la­ties, maar kan in elke installatie worden ingezet op basis van de geldende normen. De vraag naar dit product is ontstaan vanuit pv-instal­la­teurs. In de NEN1010 en NPR5310 staat beschreven welke aard­lek­au­to­maat in welke situ­atie moet worden gekozen. Dat kan een type A of B zijn en ook het aantal mA kan verschil­lend zijn. Alles is afhan­ke­lijk van de specificaties van de pv-installatie en in het bijzonder de omvor­mers die zijn gekozen. Tip: vraag het HEB boekje aan.

 

 

Ik ge­bruik door­ver­bin­dings­rail KB­N663A bij de 1 mo­du­le bre­de au­to­ma­ten. Hoe moet ik de voe­ding aan­slui­ten?

Als je de door­ver­bindrail KB­N663A ge­bruikt, heb je al­tijd aan­sluit­klem KF83D no­dig om de voe­ding aan te kun­nen slui­ten.

 

 

Zijn bij de L7..M last­schei­der de (smelt)pa­tro­nen in­be­gre­pen?

Nee, deze zijn niet in­be­gre­pen.

 

 

Kan ik D01 smelt­pa­tro­nen ge­brui­ken in de L7..M last­schei­der-se­rie?

Ja, ge­bruik hier­voor re­du­ceer­klem LE14M

 

 

Kan ik D01 smelt­pa­tro­nen­ge­brui­ken in de L066M ver­ti­ca­le pa­troon­last­schei­der?

Ja, dit is mo­ge­lijk in com­bi­na­tie met re­du­ceer­ring LE063H.

 

 

Kan ik ci­lin­dri­sche ze­ke­rin­gen ge­brui­ken in de L066M ver­ti­ca­le pa­troon­last­schei­der?

Ja, dit is mo­ge­lijk in com­bi­na­tie met re­du­ceer­ring LE063H.

 

 

Ik ge­bruik de D0 ze­ke­rings­hou­der L7..M en de ze­ke­rin­gen lig­gen los in de hou­der. Is er een op­los­sing?

De D0 ze­ke­rings­hou­ders zijn stan­daard voor D02 ze­ke­rin­gen. Wil je de klei­ne­re D01 ze­ke­rin­gen ge­brui­ken dan heb je een re­du­ceer­klem in combi­natie met de juis­te D0-pas­huls no­dig. Ar­ti­kel LE14M in com­bi­na­tie met LE18Px.

 

 

Kan ik met een mag­neet­scha­ke­laar scha­ke­len ten op­zich­te van de be­stu­ring van de net­be­heer­der?

Nee, dit wordt ge­daan mid­dels een TF-re­lais (Toon­Fre­quent). Deze heb­ben we niet in het as­sor­ti­ment.

 

 

Mo­gen mag­neet­scha­ke­laars on­der­ste­bo­ven ge­mon­teerd wor­den? 

Nee, dat mag niet. Dit heeft in­vloed op de aan­trek­kracht van de con­tac­ten.

 

 

Waar­om houdt mijn pro­gram­ma­k­lok geen in­stel­lin­gen meer vast na stroom­uit­val?

De gan­gre­ser­ve (5 jaar) van het pro­duct is ver­lo­pen. Met be­hulp van een pro­gram­ma­sleu­tel kun je een­vou­dig de pro­gram­me­ring op­slaan op een ex­ter­ne lo­ca­tie.

 

 

Hoe stel ik scha­kel­tij­den in op een me­cha­ni­sche pro­gram­ma­k­lok?

Voor het pro­gram­me­ren van de scha­kel­tij­den en het in­stel­len van de juis­te tijd be­kijk je de how-to-vi­deo.

 

 

De pro­gram­meer­soft­wa­re t.b.v. de di­gi­ta­le klok­ken wordt niet juist weer­ge­ge­ven. Ik kan geen se­lec­ties ma­ken of tek­sten le­zen.

De soft­wa­re is ont­wor­pen om in een vast ka­der met een tekst­groot­te van 100% te func­ti­o­ne­ren. Als op de pc of lap­top een gro­te­re tekst­groot­te is in­ge­steld, zo­als 125%, ont­staat dit pro­bleem. Zet je tekst­groot­te te­rug op 100%.

 

 

Wat is bij de stroom­tra­fo van de se­rie SR... de in­gang en de uit­gang?

De in­gang is aan­ge­ge­ven met de let­ter K (S1) en de uit­gang is aan­ge­ge­ven met de let­ter L (S2).

 

 

Zijn er in Vec­tor-ver­de­lers voor­zie­nin­gen aan­we­zig voor de aard­be­vei­li­ging?

Ja, in Vec­tor zijn voor­zie­nin­gen aan­we­zig voor aard­be­vei­li­ging.

 

 

Hoe­veel buis­in­voer­stuk­ken kan ik plaat­sen op mijn Vega-ver­de­ler?

Je kunt maxi­maal 3 buis­in­voer­stuk­ken plaat­sen op een Vega-ver­de­ler.

 

 

Is het mo­ge­lijk om in Vega-ver­de­lers een aard­blok bij te plaat­sen?

Ja, af­han­ke­lijk van de groot­te van de ver­de­ler is dit de KN..E, op­ti­o­neel in com­bi­na­tie met een VZ708N.

 

 

Kan ik een data-aan­slui­ting ma­ken in een een Vi­si­on-ver­de­ler?

Ja, ge­bruik hier­voor patch­mo­du­le TN002S.

 

 

Waarom is het uit­ne­men van de stek­ker uit het Wit­ty-laad­sta­ti­on erg zwaar?

Mo­ge­lijk is de ver­gren­del­mo­tor be­scha­digd. Deze ga­ran­deert de ver­bin­ding bij be­las­ting en is erg be­lang­rijk. De ver­gren­de­ling dient vol­gens de norm aan­we­zig te zijn.

 

 

Is het mo­ge­lijk het ver­bruik van mijn Wit­ty-laad­sta­ti­on uit te le­zen?

Dit is geen stan­daard­func­ti­o­na­li­teit. Om dit toch te doen kun je een ener­gie­me­ter plaat­sen in de voe­den­de lijn.

 

 
Heb je ad­vies of hulp no­dig?

We hel­pen je graag ver­der

Naar de contactpagina