Down­load hier de cascade- en selec­ti­vi­teits­ta­bellen

Je vindt op deze pagina:

- Casca­de­ta­bellen
- Selec­ti­vi­teits­ta­bellen
- Uitleg hoe deze tabellen te gebruiken


Tip: als je meer­dere docu­menten aanvinkt, kun je ze onderaan de pagina in één keer down­lo­aden. 

support man laptop

Cascade- en selec­ti­vi­teits­ta­bellen

 • Cascadetabel: installatieautomaten en smeltveiligheden

  pdf81,61 KB
 • Selectiviteitstabel: installatieautomaten

  pdf118,58 KB
 • Selectiviteitstabel: installatieautomaten en aardlekautomaten

  pdf139,44 KB
 • Selectiviteitstabel: installatieautomaten en AFDD

  pdf116,62 KB
 • Selectiviteitstabel: smeltveiligheden en installatieautomaten 

  pdf122,04 KB
 • Selectiviteitstabel: smeltveiligheden en aardlekautomaten

  pdf97,73 KB
 • Selectiviteitstabel: smeltveiligheden en AFDD

  pdf95,48 KB
 • Selectiviteitstabel: H3+ en installatieautomaten

  pdf129,49 KB
 • Selectiviteitstabel: H3+ en aardlekautomaten

  pdf99,71 KB
 • Selectiviteitstabel: H3+ en AFDD

  pdf491,72 KB


Wat is cascade?

Cascade is een tech­niek waarbij de capa­ci­teit voor stroom­be­gren­zing van upstream vermo­gens­au­to­maten wordt gebruikt om de installatie van eenvou­dige - en dus voor­de­lige - vermo­gens­au­to­maten mogelijk te maken. Hiermee kunnen down­stream geplaatste vermo­gens­au­to­maten met een capa­ci­teit lager dan de beoogde kort­sluit­stroom op hun speci­fieke punt binnen de installatie de lagere kort­sluit­stroom onder­breken. Aange­zien de stroom achter de begren­zende vermo­gens­au­to­maat wordt beperkt, heeft de casca­de­scha­ke­ling invloed op alle scha­kel­mo­dules in het down­stream circuit. De werking blijft niet beperkt tot twee in serie geplaatste componenten. Het in cascade schakelen van componenten wordt beschreven in de volgende richt­lijnen voor elektrische instal­la­ties:
- IEC 60364
- BS 7671
- AS/NZS 3000

Voor­delen
Installatie van een enkele begren­zende vermo­gens­au­to­maat leidt tot een aanzien­lijk eenvou­di­gere volledige down­stream installatie:
• Cascade tabellen maken het selec­teren van componenten eenvou­diger
• Bespa­ring op down­stream geplaatste componenten. Met in cascade geplaatste auto­maten kunnen vermo­gens­au­to­maten met lagere waarden worden gebruikt. Boven­dien zorgt toepas­sing van het cascade-prin­cipe voor een reductie in de elek­tro­dy­na­mi­sche en ther­mi­sche belas­ting van de installatie.

Hoe lees je de Cacade-tabellen
De in de tabel weer­ge­geven waarde is de toege­nomen scha­kel­ca­pa­ci­teit in kA, die kan worden bereikt wanneer de down­stream geplaatste vermo­gens­au­to­maat wordt onder­steen door de juiste vermo­gens­au­to­maat upstream.

 


Wat is selec­ti­vi­teit?

Met selec­ti­vi­teit wordt bedoeld dat bevei­li­gings­com­po­nenten in een elektrische installatie zodanig worden gekozen

dat alleen een bevei­li­gings­com­po­nent dat zich direct achter de plek -of upstream - van een even­tuele fout bevindt, verant­woor­de­lijk is voor het afscha­kelen van die fout.

 

Totale selec­ti­vi­teit

Selec­ti­vi­teit is totaal wanneer de down­stream geplaatste vermo­gens­au­to­maat wordt geopend, terwijl de vermo­gens­au­to­maat upstream gesloten blijft. Dit zorgt voor een opti­male beschik­baar­heid van het systeem.

 

Gedeel­te­lijke selec­ti­vi­teit

Van gedeel­te­lijke selec­ti­vi­teit is sprake wanneer aan boven­staande voor­waarde niet wordt voldaan bij de beoogde kort­sluit­stroom, maar bij een lagere waarde, de zoge­noemde selec­tieve grens­stroom (Is). Boven deze waarde zouden beide vermo­gens­au­to­maten geopend kunnen worden, wat leidt tot een verlies van selec­ti­vi­teit.

 

Lezen van de selec­ti­vi­teits­ta­bellen

Vakken met daarin de letter ‘T’ geven de totale selec­ti­vi­teit aan tussen upstream en down­stream geplaatste bevei­li­gings­com­po­nenten. Totale selec­ti­vi­teit is van toepas­sing op elk storings­ni­veau met als grens de maxi­male capa­ci­teit van de upstream of down­stream geplaatste vermo­gens­au­to­maat, waarbij de laagste capa­ci­teit wordt gekozen.

Voor de overige tekst­vakken geldt dat er sprake is van gedeel­te­lijke dan wel geen selec­ti­vi­teit. In geval van gedeel­te­lijke selec­ti­vi­teit wordt in het vak de waarde van de selec­tieve grens­stroom weer­ge­geven.

 


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder